SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 04.08. 2014 r. DEZ/I/221/28/2014/TG INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA NA  ODBIÓR, WYWÓZ I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH  Z  SPZZOZ W WYSZKOWIE ogłoszonego dnia 27.05.2014 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że do dnia 03.06.2014 r., wyznaczonego terminu składania ofert złożono dwie oferty. Po sprawdzeniu i ocenie ofert, złożone oferty uznano za ważne i zgodnie z przyjętym kryterium -  najniższa zaoferowana cena, wybrano następującą ofertę: Oferta nr 2. EMKA S.A., ul. Jaktorowska 15 a, 96-300 Żyrardów – wartość oferowana brutto 94 136,26 zł.(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści sześć i 26/100 złotych). Umowa z wybranym Wykonawcą została podpisana. Wyszków, dnia 27.05. 2014 r. DEZ/7620/97/2014/LU Dotyczy: Odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie. SPZZOZ w Wyszkowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (wzór w załączeniu) w zakresie: Odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie, według informacji przedstawionej poniżej:
Lp. Nazwa odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. ( Dz. U. 2001, Nr 112poz. 1206) KOD Ilość przewidywana w ciągu jednego roku
1. Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt, z wyłączeniem 180180 i 180182 18 01 03 55 000 kg
2. Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 18 01 02 1 500 kg
3. Inne odpady medyczne nie ujęte w 18 01 03 18 01 04 4 000 kg
4. Leki inne niż wymienione w 18 01 08 18 01 09 30 kg
OGÓŁEM 60 530 kg
 1. Zamawiający zastrzega wykonanie usługi z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U z 2008 r., Nr 25, poz.150 z póź. zm.) i  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz.1243 z póź. zm.).
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przejęte odpady w zakresie określonym powyżej wskazanymi ustawami i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Warunki odbioru odpadów medycznych.
  • odbiór odpadów dokonywany będzie przez pracowników i transportem Wykonawcy  z miejsca ich składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Transport odpadów z pomieszczenia składowania do miejsca załadunku i załadunek na środek transportu realizuje Wykonawca. Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia terenu, pomieszczeń itp. powstałe w trakcie załadunku i transportu odpadów. Odbiór odpadów powinien odbywać się, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2010.139.940).
  • odpady odbierane będą w terminach, zgodnych z obowiązującymi przepisami,  każdorazowo uzgadnianych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
  • Zamawiający wymaga, aby samochód do transportu odpadów wyposażony był w wagę.
  • dowodem odbioru odpadów przez Wykonawcę jest każdorazowo sporządzany dokument– Karta Przekazania Odpadu.
  • Zamawiający wymaga wystawienia dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienia odpadów nie później niż 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego.
Jednocześnie Zamawiający pragnie przedstawić następujące warunki:
 • Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy.
 • Płatność w terminie 30 dni od daty wystawienia rachunku/faktury.
 • Pozostałe postanowienia według załączonego wzoru umowy.
 • Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą cenową decyzje i zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.21).
Niniejszą ofertę cenową proszę złożyć w budynku administracyjnym w sekretariacie  SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1, 07-200 Wyszków w terminie do dnia 03.06.2014 roku lub przesłać na powyżej wskazany adres. Materiały do pobrania Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych