SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 08 października  2014 r.
DEZ/A/20/2014
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ SPZZOZ W WYSZKOWIE  W CELU PROWADZENIA APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ
ogłoszonego w dniu 23.09.2014 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że do dnia 01.10.2014 r., wyznaczonego terminu składania ofert złożono dwie oferty na dzierżawę lokalu o powierzchni użytkowej 149 m², zlokalizowanego na parterze, w budynku oznaczonym w ewidencji gruntów nr 1-2622/2,9 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Wyszkowie pod działalność Apteki Ogólnodostępnej. Po sprawdzeniu i ocenie oferty uznano za ważne i zgodnie z przyjętym kryterium -  najwyższy zaoferowany czynsz, wybrano ofertę nr 1, złożoną przez  LEK-PHARMA Sp. z o.o. ul. Klimczaka 22 m 6, 02-797 Warszawa – wartość ofertowa brutto 8 118,00 zł., słownie: osiem tysięcy sto osiemnaście  złotych, w tym netto; 6 600,00 zł. i VAT 23% w  kwocie 1 518,00 zł. Umowa dzierżawy została podpisana w dniu 03.10.2014 r.
lek. Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznistwa

Wyszków, dnia 23.09. 2014 r.
DEZ/A/20/2014
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie: DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ SPZZOZ W WYSZKOWIE  W CELU PROWADZENIA APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ
 1. Oznaczenie położenia nieruchomości: działka nr 2622/2, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków jako własność Skarbu Państwa przekazana SPZZOZ w Wyszkowie w zarząd i użytkowanie.
 2. Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia o łącznej powierzchni 149,00 m2, znajdujące się w budynku stanowiącym aktywa trwałe SPZZOZ w Wyszkowie, oznaczonym w ewidencji gruntów numerem 1-2622/2,9, położonym przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Wyszkowie.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: jako apteka ogólnodostępna czynna przez całą dobę.
 4. Termin dzierżawy nieruchomości: 2 lata.
 5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny w wysokości   minimum 6 400,00zł. brutto za jeden miesiąc oraz prowizja w wysokości 1% od całości miesięcznego obrotu netto w przypadku przekroczenia kwoty 100.000,00 zł. W przypadku przekroczenia miesięcznego obrotu netto kwoty 200.000,00 zł prowizja będzie wynosić 2% całości obrotu. Czynsz będzie corocznie rewaloryzowany od pierwszego stycznia kolejnego roku, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem podany w komunikacie Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim.
 6. Terminy wnoszenia opłat: w terminie do czternastu dni od daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego.
 7. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: 01.10.2014 roku do godz. 10:00 w SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1. w budynku administracyjnym w Kancelarii w pokoju nr 4.
 8. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu: od dnia 23.09.2014 roku wszyscy zainteresowani będą mogli pobrać Specyfikacje Istotnych Warunkow Przetargu, ze strony internetowej https://www.szpitalwyszkow.pl/ lub kserokopię z Działu Administracji i Zaopatrzenia w budynku biurowym SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1, w godzinach do 8:30 do 15:00 w dni robocze. Zainteresowani oferenci mogą dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do wydzierżawienia w dniach 23,24,25,26 i 29 września 2014 r., w godzinach 8:30 do 14:00, po uprzednim zgłoszeniu w   Działu Administracji i Zaopatrzenia  - telefon nr 297437612.
 9. Pytania można składać wyłącznie pisemnie do dnia 25.09.2014 r. na adres  email:  zp_spzzozwyszkow@wp.pl. Odpowiedzi na pytania SPZZOZ w Wyszkowie udzieli  najpóźniej na dwa dni przed terminem złożenia ofert zamieszczając je na stronie internetowej www.szpitalwyszkow.pl. Telefon kontaktowy w sprawach ww. postępowania: 297437612
 10. Termin i miejsce części jawnej przetargu – otwarcia ofert: 01.10.2014 roku o godz. 10:15 w Sali Narad, pokój nr 3 w budynku administracyjnym  SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1.
 11. Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanego czynszu.
 12. Wadium, w wysokości 6 400 zł, może być wniesione w pieniądzu. Wadium musi być wniesione nie później niż w dniu upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 01.10.2014 przed godz. 10:00.
 13. SPZZOZ w Wyszkowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, a także odwołania, unieważnienia przetargu lub odmowy podpisania umowy bez podania przyczyn.
Materiały do pobrania
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ Wyszków