SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 16 października  2014 r. DEZ/A/21/2014 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIERŻAWA BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE  W CELU PROWADZENIA SKLEPU SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWEGO ogłoszonego w dniu 30.09.2014 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że do dnia 08.10.2014 r., wyznaczonego terminu składania ofert złożono jedna ofertę na dzierżawę budynku  o powierzchni użytkowej 97,80 m², stanowiący aktywa trwałe SPZZOZ w Wyszkowie, oznaczony w ewidencji gruntów nr 1- 2622/2.15, położony przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Wyszkowie. Po sprawdzeniu i ocenie ofertę uznano za ważną i zgodnie z przyjętym kryterium -  najwyższy zaoferowany czynsz, wybrano ofertę złożoną przez: „ARTEK” ul. Moniuszki 20 c, 05-230  Kobyłka – wartość ofertowa czynszu brutto 3 198,00 zł., słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych, w tym netto; 2 600,00 zł. i VAT 23% w  kwocie 598,00 zł. Umowa dzierżawy została podpisana w dniu 15.10.2014 r. Wyszków, dnia 30.09. 2014 r. DEZ/A/21/2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie: DZIERŻAWA BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE  W CELU PROWADZENIA SKLEPU SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWEGO
 1. Oznaczenie położenia nieruchomości: działka nr 2622/2, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków jako własność Skarbu Państwa przekazana SPZZOZ w Wyszkowie w zarząd i użytkowanie.
 2. Przedmiotem dzierżawy jest  budynek  o powierzchni użytkowej 97,80 m², stanowiący aktywa trwałe SPZZOZ w Wyszkowie, oznaczony w ewidencji gruntów nr 1- 2622/2.15, położony przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Wyszkowie.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: jako Sklep Spożywczo – Przemysłowy.
 4. Termin dzierżawy nieruchomości: 3 lata.
 5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny w wysokości   minimum 3 000,00zł. brutto za jeden miesiąc. Czynsz będzie corocznie rewaloryzowany od pierwszego stycznia kolejnego roku, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem podany w komunikacie Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim.
 6. Terminy wnoszenia opłat: w terminie do czternastu dni od daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego.
 7. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: 08.10.2014 roku do godz. 10:00 w SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1. w Budynku Administracyjnym w Kancelarii w pokoju nr 4.
 8. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu: od dnia 30.09.2014 roku wszyscy zainteresowani będą mogli pobrać Specyfikacje Istotnych Warunkow Przetargu, ze strony internetowej https://www.szpitalwyszkow.pl/ lub kserokopię z Działu Administracji i Zaopatrzenia w Budynku Administracyjnym SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1, w godzinach do 8:30 do 15:00 w dni robocze. Zainteresowani oferenci mogą dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do wydzierżawienia w dniach 01,02,03 i 06 października 2014 r., w godzinach 8:30 do 14:00, po uprzednim zgłoszeniu w   Dziale Administracji i Zaopatrzenia  - telefon nr 297437612.
 9. Pytania można składać wyłącznie pisemnie do godz. 10:00 dnia 03.10.2014 r. na adres  email:  zp_spzzozwyszkow@wp.pl. Odpowiedzi na pytania SPZZOZ w Wyszkowie udzieli  najpóźniej na dwa dni przed terminem złożenia ofert zamieszczając je na stronie internetowej www.szpitalwyszkow.pl. Telefon kontaktowy w sprawach ww. postępowania: 297437612
 10. Termin i miejsce części jawnej przetargu – otwarcia ofert: 08.10.2014 roku o godz. 10:15 w Sali Narad, pokój nr 3 w Budynku Administracyjnym  SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1.
 11. Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanego czynszu.
 12. Wadium, w wysokości 3 000,00 zł, może być wniesione w pieniądzu. Wadium musi być wniesione nie później niż w dniu upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 08.10.2014 przed godz. 10:00.
 13. SPZZOZ w Wyszkowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, a także odwołania, unieważnienia przetargu lub odmowy podpisania umowy bez podania przyczyn.
Materiały do pobrania Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ Wyszków