SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 13.11. 2014 r.
DEZ/A/22/2014 - XI
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO DZIERŻAWA BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE  W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ - BISTRO ogłoszonego w dniu 04.11.2014 r.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że przetarg na dzierżawę budynku o powierzchni użytkowej 64,80 m2, stanowiącego aktywa trwałe SPZZOZ w Wyszkowie, oznaczonego w ewidencji gruntów nr 1 - 2622/2.13, położonego przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 1 w Wyszkowie został unieważniony ponieważ, do dnia 13.11.2014 r. - wyznaczonego terminu składania ofert, nie złożono żadnej oferty.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ Wyszków
Wyszków, dnia 04.11. 2014 r.
DEZ/A/22/2014 - XI
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie: DZIERŻAWA BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE  W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ - BISTRO
 1. Oznaczenie położenia nieruchomości: działka nr 2622/2, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków jako własność Skarbu Państwa przekazana SPZZOZ w Wyszkowie w zarząd i użytkowanie.
 2. Przedmiotem dzierżawy jest  budynek  o powierzchni użytkowej 64,80 m², stanowiący aktywa trwałe SPZZOZ w Wyszkowie, oznaczony w ewidencji gruntów nr 1- 2622/2.13, położony przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Wyszkowie.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działalność gastronomiczna – bistro.
 4. Termin dzierżawy nieruchomości: 3 lata.
 5. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny w wysokości   minimum 1 500,00zł. brutto za jeden miesiąc. Czynsz będzie corocznie rewaloryzowany od pierwszego stycznia kolejnego roku, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem podany w komunikacie Prezesa GUS ogłoszonym w Monitorze Polskim.
 6. Terminy wnoszenia opłat: w terminie do czternastu dni od daty wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego.
 7. Termin i miejsce składania pisemnych ofert: 13.11.2014 roku do godz. 10:00 w SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1. w Budynku Administracyjnym w Kancelarii w pokoju nr 4.
 8. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu: od dnia 04.11.2014 roku wszyscy zainteresowani będą mogli pobrać Specyfikacje Istotnych Warunkow Przetargu, ze strony internetowej https://www.szpitalwyszkow.pl/ lub kserokopię z Działu Administracji i Zaopatrzenia w Budynku Administracyjnym SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1, w godzinach do 8:30 do 15:00 w dni robocze. Zainteresowani oferenci mogą dokonać oględzin budynku przeznaczonego do wydzierżawienia w dniach 04,05,06,07 i 12 listopada 2014 r., w godzinach 8:30 do 14:00, po uprzednim zgłoszeniu w   Dziale Administracji i Zaopatrzenia  - telefon nr 297437612.
 9. Pytania można składać wyłącznie pisemnie do dnia 06.11.2014 r. na adres  email:  zp_spzzozwyszkow@wp.pl. Odpowiedzi na pytania SPZZOZ w Wyszkowie udzieli  najpóźniej na dwa dni przed terminem złożenia ofert zamieszczając je na stronie internetowej www.szpitalwyszkow.pl. Telefon kontaktowy w sprawach ww. postępowania: 297437612
 10. Termin i miejsce części jawnej przetargu – otwarcia ofert: 13.11.2014 roku o godz. 10:15 w Sali Narad, pokój nr 3 w Budynku Administracyjnym  SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1.
 11. Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość oferowanego czynszu.
 12. Wadium, w wysokości 1 500,00 zł, może być wniesione w pieniądzu. Wadium musi być wniesione nie później niż w dniu upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 13.11.2014 przed godz. 10:00.
 13. SPZZOZ w Wyszkowie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert, a także odwołania, unieważnienia przetargu lub odmowy podpisania umowy bez podania przyczyn.
Materiały do pobrania
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ Wyszków