SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 11.07.2016 r. DEZ/I/221/13/2016/TG INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: USŁUGA  INŻYNIERA  PROJEKTU  W ZAKRESIE OKREŚLONYM  WE  WNIOSKU:   „E - USŁUGI  W SPZZOZ  W  WYSZKOWIE” - SIWZ znak: DEZ/T/223/9/2016, postępowanie zrealizowane poprzez Ogłoszenie - Zapytanie Ofertowe  nr DEZ/U/304/29/2016/TG z dnia 01.07.2016 r. umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl Uprzejmie informujemy, że do 08.07.2016 r. - wyznaczonego dnia składania ofert w powyższym postępowaniu wpłynęły dwie oferty złożone przez: Oferta nr 1. Kancelaria Radców Prawnych ĆWIK i PARTNERZY Spółka Partnerska, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa – kwota brutto 8 000,00 zł. Oferta nr 2. Krzysztof Rytel KONTRAKT PUBLICZNY, ul. Teodora Axentowicza 2, 05–820 Piastów - kwota brutto 2 460,00 zł. W toku badania ofert, Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, stwierdził że Oferta nr 2 zawiera braki formalne, ponieważ do treści oferty nie zostały dołączone dowody potwierdzające, że przedstawione usługi w załączonym wykazie zostały wykonane należycie. Przedstawiona Oferta nr 2 złożona przez: Krzysztof Rytel KONTRAKT PUBLICZNY, ul. Teodora Axentowicza 2, 05–820 Piastów, podlega odrzuceniu, ponieważ nie spełnia warunków udziału określonych w SIWZ. Zamawiający, wybrał Ofertę nr 1 - Kancelaria Radców Prawnych ĆWIK i PARTNERZY Spółka Partnerska, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, która zgodnie z przyjętymi kryteriami w ocenie ofert  otrzymała 99 pkt (w tym 90 pkt. w kryterium cena i 9 pkt. w kryterium społecznym). W związku z powyższym wybranego Wykonawcę zapraszamy do SPZZOZ w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków,  w dniu 14. 07.2016 r. (czwartek)  w celu podpisania umowy.   Informacja do pobrania 01.07.2016 OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO USŁUGA  INŻYNIERA  PROJEKTU  W ZAKRESIE OKREŚLONYM  WE  WNIOSKU:    „E - USŁUGI  W SPZZOZ  W  WYSZKOWIE Numer ogłoszenia: DEZ/U/304/29/2016/TG - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016 Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 11.07.2016 r. DEZ/I/221/13/2016/TG INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: USŁUGA  INŻYNIERA  PROJEKTU  W ZAKRESIE OKREŚLONYM  WE  WNIOSKU:   „E - USŁUGI  W SPZZOZ  W  WYSZKOWIE” - SIWZ znak: DEZ/T/223/9/2016, postępowanie zrealizowane poprzez Ogłoszenie - Zapytanie Ofertowe  nr DEZ/U/304/29/2016/TG z dnia 01.07.2016 r. umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl Uprzejmie informujemy, że do 08.07.2016 r. - wyznaczonego dnia składania ofert w powyższym postępowaniu wpłynęły dwie oferty złożone przez: Oferta nr 1. Kancelaria Radców Prawnych ĆWIK i PARTNERZY Spółka Partnerska, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa – kwota brutto 8 000,00 zł. Oferta nr 2. Krzysztof Rytel KONTRAKT PUBLICZNY, ul. Teodora Axentowicza 2, 05–820 Piastów - kwota brutto 2 460,00 zł. W toku badania ofert, Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, stwierdził że Oferta nr 2 zawiera braki formalne, ponieważ do treści oferty nie zostały dołączone dowody potwierdzające, że przedstawione usługi w załączonym wykazie zostały wykonane należycie. Przedstawiona Oferta nr 2 złożona przez: Krzysztof Rytel KONTRAKT PUBLICZNY, ul. Teodora Axentowicza 2, 05–820 Piastów, podlega odrzuceniu, ponieważ nie spełnia warunków udziału określonych w SIWZ. Zamawiający, wybrał Ofertę nr 1 - Kancelaria Radców Prawnych ĆWIK i PARTNERZY Spółka Partnerska, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, która zgodnie z przyjętymi kryteriami w ocenie ofert  otrzymała 99 pkt (w tym 90 pkt. w kryterium cena i 9 pkt. w kryterium społecznym). W związku z powyższym wybranego Wykonawcę zapraszamy do SPZZOZ w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków,  w dniu 14. 07.2016 r. (czwartek)  w celu podpisania umowy. Informacja do pobrania 01.07.2016 OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO USŁUGA  INŻYNIERA  PROJEKTU  W ZAKRESIE OKREŚLONYM  WE  WNIOSKU:    „E - USŁUGI  W SPZZOZ  W  WYSZKOWIE Numer ogłoszenia: DEZ/U/304/29/2016/TG - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016 Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania