SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 18.10.2016 r. DEZ/I/221/23/2016/TG INFORMACJA O WYNIKU Dotyczy: Przetargu na  CZYSZCZENIE I ODGRZYBIANIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH  W BUDYNKACH  SPZZOZ W  WYSZKOWIE – DEZ/I/221/16/2016/TG  - Ogłoszenie z dn. 03.10.2016 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z pkt. 7. ww. ogłoszenia uprzejmie informuje, że do 17.10.2016 r. - wyznaczonego dnia składania ofert  w powyższym postępowaniu, wpłynęły cztery oferty złożone przez: Oferta nr 1. JMS Czyszczenie Wentylacji c.c., 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 31 lok.342 – oferowane wynagrodzenie brutto 88 437,00 zł. Oferta nr 2. Biuro Handlowe Eksport-Import Krzysztof Nowakowski, 09-402 Płock, ul. Kościuszki 9 – oferowane wynagrodzenie brutto 21 033,00 zł. Oferta nr 3. CLIMAZUI Sp. z  o.o., 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 422a; – oferowane wynagrodzenie brutto 22 878,00 zł. Oferta nr 4. Euro Clean-Air Sp. z  o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok.2.43; Adres do korespondencji: 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 – oferowane wynagrodzenie brutto 53 013,00 zł. Zamawiajacy, wybrał Ofertę nr 2. złożoną przez Biuro Handlowe Eksport-Import Krzysztof Nowakowski, 09-402 Płock, ul. Kościuszki 9 za oferowane wynagrodzenie brutto 21 033,00 zł., które jest najniższe z oferowanych. Oferta ta spełnia wymagania Zamawiającego. Materiały do pobrania Wyszków, dnia 13.10.2016 r. DEZ/I/221/22/2016/TG ODPOWIEDŹ NA PYTANIA Dotyczy: Przetargu na  CZYSZCZENIE I ODGRZYBIANIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH  W BUDYNKACH  SPZZOZ W  WYSZKOWIE – DEZ/I/221/16/2016/TG  - Ogłoszenie z dn. 03.10.2016 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z pkt. 4. ww. Ogłoszenia, udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. Pytanie 1. Czy zamówienie obejmuje także czyszczenie i serwis sześciu central? Odpowiedz: Zamówienie nie obejmuje serwisu i czyszczenia central. Pytanie 2. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga wykonania badań mikrobiologicznych po czyszczeniu.? Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga co najmniej jednego badania mikrobiologicznego dla każdego układu nawiewnego, na obecność drobnoustrojów tlenowych mezofilnych oraz Enterobacteraceae. Czynności serwisowe określone w § 2 ust.1. pkt.1.1. Wzoru Umowy, muszą być zakończone ww. badaniami mikrobiologicznymi, a ich wynik musi być załączony do Protokółu Wykonania Czynności Serwisowych. Cena oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia musi zawierać także koszty ww. badań. Przypominamy, że Wykonawca musi odpowiednio skorygować ofertę, w przypadku przysłania oferty przed otrzymaniem niniejszej odpowiedzi, jeżeli Oferta ta byłaby wyliczona bez badan mikrobiologicznych. Termin składania ofert nie ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 17.10.2016  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokój nr 4 Kancelaria. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2016  roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, w budynku administracyjnym – pokój nr 3 Sala Narad. Wyszków, dnia 07.10.2016 r. DEZ/I/221/18/2016/TG ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA Dotyczy: Przetargu na  CZYSZCZENIE I ODGRZYBIANIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH  W BUDYNKACH  SPZZOZ W  WYSZKOWIE – DEZ/I/221/16/2016/TG  - Ogłoszenie z dn. 03.10.2016 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z pkt. 4. ww. Ogłoszenia, udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania. Pytanie 1. Jaka jest całkowita długość lub powierzchnia kanałów wentylacyjnych w budynkach? Odpowiedz: Zamawiający  nie  wykonał inwentaryzacji kanałów i nie może podać ich parametrów. Wykonawca powinien uzyskać potrzebne dane poprzez oszacowanie w oparciu o wykaz central oraz w trakcie wizji lokalnej w SPZZOZ w Wyszkowie. Pytanie 2. Ile jest sal operacyjnych? Odpowiedz: Są dwie sale operacyjne i trzy zabiegowe. Pytanie 3. – czy kanały wentylacyjne posiadają otwory rewizyjne i czy naprawy wchodzą a zakres zamówienia? Odpowiedz: posiadają  otwory rewizyjne - bardziej szczegółowa informacja zawarta jest w pkt.1.1.a) § 2 Wzoru Umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie kanałów oraz w razie konieczności wykonanie napraw, uszczelnień i montaż klap rewizyjnych. Jednocześnie Zamawiajacy informuje, że:
  1. Podstawa prawna postępowania określona jest w parambule Wzoru Umowy.
  2. Zamawiający zaprasza wykonawców do wizji lokalnej w dniach 07.10.2016r. do 12.10.2016 r. w godzinach od 08:30 do 15:00 – potrzebę taką należy zgłosić telefonicznie do Kierownika Działu Technicznego i Zamówień Publicznych – telefon: 795143059.
  3. Termon składania zapytań przedłuża się do 12.10.2016 r. – odpowiedzi zostaną udzielone do dnia 13.10.2016 r.
  4. Termin składania ofert ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 17.10.2016  roku do godz. 10:00, w budynku administracyjnym pokój nr 4 Kancelaria. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2016  roku o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, w budynku administracyjnym – pokój nr 3 Sala Narad.
03.10.2016 OGŁOSZENIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W   WYSZKOWIE  OGŁASZA  PRZETARG   PISEMNY  NA :„CZYSZCZENIE I ODGRZYBIANIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH  W BUDYNKACH SPZZOZ W WYSZKOWIE” Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej   Materiały do pobrania