SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 23.06.2017 r. DEZ/I/221/16/2017/TG INFORMACJA O WYNIKU postępowania  na:  UTRZYMANIE RUCHU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  W SPZZOZ W WYSZKOWIE nr sprawy: DEZ/T/223/10/2017, zrealizowanego poprzez ogłoszenie   nr DEZ/I/221/8/2017/TG z dnia 19.05.2017 r. Uprzejmie informujemy, że do 02.06.2017 r. - wyznaczonego dnia składania ofert  w powyższym postępowaniu wpłynęły trzy oferty złożone przez: Oferta nr 1. STULZ POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • całkowite wynagrodzenie brutto z pkt.1.1. oferty: 54 612,00 zł.
 • jednomiesięczne wynagrodzenie brutto z pkt.1.2. oferty:1 517,00 zł.,
 • cena za jeden przegląd i kompletną obsługę serwisową w okresie
 • międzyprzeglądowym   jednej centrali klimatyzacyjnej z pkt.1.3. oferty: 393,60 zł.,
 • cena za jeden przegląd i kompletną obsługę serwisową w okresie międzyprzeglądowym jednego klimatyzatora z pkt.1.4. oferty: 184,50 zł.
Oferta nr 2. Systemy Wentylacji i Klimatyzacji INSTALWENT, Jakub Piotr Przybysz, Ujrzanów  78A,  08-110  Siedlce
 • całkowite wynagrodzenie brutto z pkt.1.1. oferty: 42 804,00 zł.
 • jednomiesięczne wynagrodzenie brutto z pkt.1.2. oferty:1 189,00 zł.,
 • cena za jeden przegląd i kompletną obsługę serwisową w okresie międzyprzeglądowym   jednej centrali klimatyzacyjnej, z pkt.1.3. oferty: 369,00 zł.,
 • cena za jeden przegląd i kompletną obsługę serwisową w okresie międzyprzeglądowym
 • jednego klimatyzatora, z pkt.1.4. oferty: 123,00 zł.
Oferta nr 3. „SAR PW Sp. z o.o.” Sp. komandytowa,  ul. Zwoleńska 87, 04-761 Warszawa
 • całkowite wynagrodzenie brutto z pkt.1.1. oferty: 169 592,40 zł.
 • jednomiesięczne wynagrodzenie brutto z pkt.1.2. oferty:4 710.90 zł.,
 • cena za jeden przegląd i kompletną obsługę serwisową w okresie międzyprzeglądowym   jednej centrali klimatyzacyjnej , z pkt.1.3. oferty: 984,00 zł.,
 • cena za jeden przegląd i kompletną obsługę serwisową w okresie międzyprzeglądowym jednego klimatyzatora, z pkt.1.4. oferty: 658,05 ,00 zł.
Po przeprowadzonej analizie Zamawiajacy uznał wszystkie oferty za ważne i zgodnie z przyjętym kryterium – „najniższa cena” wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Systemy Wentylacji i Klimatyzacji INSTALWENT, Jakub Piotr Przybysz, Ujrzanów  78A,  08-110  Siedlce:  - całkowite wynagrodzenie brutto z pkt.1.1. oferty: 42 804,00 zł., DEZ/I/221/10/2017/TG Wyszków, dnia 30.05.2017 r. ODPOWIEDZ   NA     PYTANIA Dotyczy postępowania: UTRZYMANIE RUCHU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  W SPZZOZ W WYSZKOWIE nr sprawy: DEZ/T/223/10/2017, ogłoszonego dnia 19.05.2017 r. l.dz. DEZ/I/221/8/2017/TG.   Zamawiajacy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, zgodnie z pkt. 6. ww. Ogłoszenia,  udziela następujących odpowiedzi na zapytania: Pytanie1. w nawiązaniu do postępowania "UTRZYMANIE RUCHU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W SPZZOZ W WYSZKOWIE" nr sprawy: DEZ/T/223/10/2017, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie szczegółowego wykazu filtrów HEPA. Odpowiedz: Zamawiajacy pismem DEZ/I/221/9/2017/TG z dnia 24.05.2017 r. uzupełnił Wykaz Urządzeń Klimatyzacyjnych, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy DEZ/T/223/10/2017, o Wykaz filtrów H13. Pytanie2. chciałabym się dowiedzieć  na jakiej wysokości umieszczone są jednostki zewnętrzne i czy potrzebna jest zwyżka? Czy potrzebna jest autoryzacja ?    Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, że jednostki zewnętrzne są umieszczone na wysokości: do 3m - 9szt., ok. 4m -12szt. i ok. 6m -7szt. Autoryzacja nie wymagana. Pytanie3. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pkt. 3.1 dotyczącego dysponowania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia do realizacji zamówienia na następujące: - posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń -1 osoba; - posiadające certyfikat określony w Ustawie z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożałych warstwę ozonową oraz o niektórych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015r., poz. 881) -1 osoba; - posiadające uprawnienia energetyczne eksploatacyjne do 1 kV -1 osoba.    Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, że dopuści Wykonawcę, który w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do realizacji zamówienia, w tym conajmniej: 3.1.   uprawnienia w zakresie energetycznym typu „E” do 1kV –1 osoba, 3.2. uprawnienia kwalifikacyjne „E” w zakresie obsługi urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa –1 osoba, 3.3.  posiadające certyfikaty określone w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881z póz. zm.) – 1 osoba. Pozostałe informacje i dokumenty, zawarte w ogłoszeniu z dnia 19.05.2017 r. L.dz. DEZ/I/221/8/2017/TG, nie ulęgają zmianie. Pisemne oferty  na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy DEZ/T/223/10/2017 (wraz z podpisanym na każdej stronie Wzorem Umowy i wykazem urządzeń klimatyzacyjnych, kopiami uprawnień, wykazem realizowanych zamówień z referencjami, itd.)  można składać do godz. 10:00 dnia 02.06.2017 r., w SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1. w budynku administracyjnym w pokoju nr 4 - Kancelaria. Część jawna postępowania - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.06.2017 r., o godz. 10:15 w Sali Narad w budynku administracyjnym w pokoju nr 3.   DEZ/I/221/9/2017/TG                                                             Wyszków, dnia 24.05.2017 r. KOREKTA WYKAZU URZADZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Dotyczy postępowania: UTRZYMANIE RUCHU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  W SPZZOZ W WYSZKOWIE nr sprawy: DEZ/T/223/10/2017, ogłoszonego dnia 19.05.2017 r. l.dz. DEZ/I/221/8/2017/TG.   Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie koryguje Wykaz Urządzeń Klimatyzacyjnych stanowiący Załącznik nr 1 do umowy DEZ/T/223/10/2017. Krekta polega na uzupełnieniu wykazu o Wykaz filtrów H13. Pozostałe informacje i dokumenty, zawarte w ogłoszeniu z dnia 19.05.2017 r. L.dz. DEZ/I/221/8/2017/TG, nie ulęgają zmianie. Pisemne oferty  na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy DEZ/T/223/10/2017 (wraz z podpisanym na każdej stronie Wzorem Umowy i wykazem urządzeń klimatyzacyjnych, kopiami uprawnień, wykazem realizowanych zamówień z referencjami, itd.)  można składać do godz. 10:00 dnia 02.06.2017 r., w SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1. w budynku administracyjnym w pokoju nr 4 - Kancelaria. Część jawna postępowania - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.06.2017 r., o godz. 10:15 w Sali Narad w budynku administracyjnym w pokoju nr 3. - do pobrania: Załącznik nr 1 do umowy DEZ/T/223/10/2017 – skorygowany dnia 24.05.2017 r. DO POBRANIA Wyszków, dnia 19/05/2017

DEZ/I/221/8/2017/TG

OGŁOSZENIE  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO   SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY NA: UTRZYMANIE RUCHU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  W SPZZOZ W WYSZKOWIE nr sprawy: DEZ/T/223/10/2017  
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: stałą konserwację i utrzymanie ruchu dwunastu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych i dwudziestu ośmiu klimatyzatorów zainstalowanych w Szpitalu SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1 i w Poradni przy ul. Sowińskiego 63 oraz każdej nowej centrali i klimatyzatora zainstalowanych w SPZZOZ w Wyszkowie, w tym:
 2. a)Utrzymanie całodobowej gotowości serwisowej,
 3. b) Przeglądy i konserwacje central wentylacyjno-klimatyzacyjnych , w tym: ośmiu central dwa razy w roku - pierwszy przegląd w okresie wrzesień-październik i drugi w okresie kwiecień-maj oraz czterech central jeden raz w  roku -  przegląd w okresie kwiecień-maj.
 4. c)Przeglądy i konserwacje dwudziestu ośmiu klimatyzatorów – dwa razy w roku w tym:  pierwszy przegląd w okresie wrzesień-październik. i drugi w okresie od kwiecień/maj.
 5. d)Naprawy poprzeglądowe i awaryjne urządzeń oraz wymiana filtrów powietrza, w tym filtrów absolutnych HEPA.
 6. e)Wykonania, pomiarów wydajności mechanicznej przewodów wentylacyjnych (nawiew i wywiew) z uwzględnieniem kubatury klimatyzowanych sal operacyjnych i zabiegowych, raz w roku.
 7.   Zamówienie będzie realizowane w okresie trzech lat.
 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
3.1. Dysponował w okresie realizacji przedmiotu zamówienia osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do realizacji zamówienia, w tym conajmniej:
 1. a)uprawnienia w zakresie energetycznym typu „E” do 1kV –1 osoba,
 2. b)uprawnienia kwalifikacyjne „D” w zakresie energetycznym do 1 kV –1 osoba,
 3. c)uprawnienia kwalifikacyjne „E” w zakresie obsługi urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa –1 osoba,
 4. d)uprawnienia kwalifikacyjne „D” w zakresie obsługi urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa do 1 kW - 1 osoba.
 5. e)posiadające certyfikaty określone w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881z póz. zm.) – 2 osoby.
3.2.   Posiadał doświadczenie w realizacji robót porównywalnych z przedmiotem zamówienia przez conajmniej jeden rok - Zamawiajacy wymaga przedłożenia wykazu realizowanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat, w tym co najmniej jednego zamówienia na serwis central klimatyzacyjnych i klimatyzatorów w placówce służby zdrowia. Właściwa jakość i terminowość realizacji  musi być potwierdzona odpowiednimi referencjami. Referencje nie są wymagane w przypadku realizacji na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego i warunki realizacji zawarte są we wzorze umowy, w wykazie urządzeń klimatyzacyjnych i w druku oferty, które od dnia 19.05.2017 roku, wszyscy zainteresowani, mogą pobrać ze strony internetowej https://www.szpitalwyszkow.pl/ .
 2. W celu zapoznania się z urządzeniami i miejscem realizacji zamówienia Zamawiający ustala wizję lokalną z Wykonawcami na dzień 24.05.2017 r. - rozpoczęcie o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, Budynek Administracyjny – Sala Narad. Zgłoszenie zainteresowanych podmiotów proszę kierować na adres e-mail: askoczen@szpitalwyszkow.pl – Kierownik Działu Technicznego i Zamówień Publicznych tel. 795143059. Zamawiający jednocześnie informuje, iż w trakcie spotkania będzie sporządzona lista obecności.
 3. Pytania można składać wyłącznie pisemnie do dnia 26.05.2017 r. na adres email:  zp_spzzozwyszkow@wp.pl. Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli  najpóźniej w dniu 31.05.2017 r. zamieszczając je na stronie internetowej www.szpitalwyszkow.pl. Telefon kontaktowy w sprawach ww. postępowania: 29 74 37 667.
 4. Sposób przygotowania oferty:
 5. a)Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w zaklejonej kopercie z nazwą przedmiotu zamówienia;
 6. b)Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego;
 7. c)Oferta może być podpisana tylko przez osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
 8. Pisemne oferty można składać do godz. 10:00 dnia 02.06.2017 r., w SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1. w budynku administracyjnym w pokoju nr 4 - Kancelaria.
 9. Część jawna postępowania - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.06.2017 r., o godz. 10:15 w Sali Narad w budynku administracyjnym w pokoju nr 3
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 1. Oferty będą oceniane według kryterium cena – wartość ofertowa brutto podana w pkt. 1. oferty.
 2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy.
SPZZOZ w Wyszkowie zastrzega sobie prawo zmiany terminów składania i otwarcia ofert, poprawy w złożonych ofertach oczywistych błędów rachunkowych, wystąpienia do wykonawców (oferentów) o wyjaśnienia i uzupełnienia ofert,  negocjacji ceny i warunków wykonania, zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, a także odwołania, unieważnienia postępowania lub odmowy podpisania umowy bez podania przyczyn DO POBRANIA  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 23.06.2017 r. DEZ/I/221/16/2017/TG INFORMACJA O WYNIKU postępowania  na:  UTRZYMANIE RUCHU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  W SPZZOZ W WYSZKOWIE nr sprawy: DEZ/T/223/10/2017, zrealizowanego poprzez ogłoszenie   nr DEZ/I/221/8/2017/TG z dnia 19.05.2017 r. Uprzejmie informujemy, że do 02.06.2017 r. - wyznaczonego dnia składania ofert  w powyższym postępowaniu wpłynęły trzy oferty złożone przez: Oferta nr 1. STULZ POLSKA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
 • całkowite wynagrodzenie brutto z pkt.1.1. oferty: 54 612,00 zł.
 • jednomiesięczne wynagrodzenie brutto z pkt.1.2. oferty:1 517,00 zł.,
 • cena za jeden przegląd i kompletną obsługę serwisową w okresie
 • międzyprzeglądowym   jednej centrali klimatyzacyjnej z pkt.1.3. oferty: 393,60 zł.,
 • cena za jeden przegląd i kompletną obsługę serwisową w okresie międzyprzeglądowym jednego klimatyzatora z pkt.1.4. oferty: 184,50 zł.
Oferta nr 2. Systemy Wentylacji i Klimatyzacji INSTALWENT, Jakub Piotr Przybysz, Ujrzanów  78A,  08-110  Siedlce
 • całkowite wynagrodzenie brutto z pkt.1.1. oferty: 42 804,00 zł.
 • jednomiesięczne wynagrodzenie brutto z pkt.1.2. oferty:1 189,00 zł.,
 • cena za jeden przegląd i kompletną obsługę serwisową w okresie międzyprzeglądowym   jednej centrali klimatyzacyjnej, z pkt.1.3. oferty: 369,00 zł.,
 • cena za jeden przegląd i kompletną obsługę serwisową w okresie międzyprzeglądowym
 • jednego klimatyzatora, z pkt.1.4. oferty: 123,00 zł.
Oferta nr 3. „SAR PW Sp. z o.o.” Sp. komandytowa,  ul. Zwoleńska 87, 04-761 Warszawa
 • całkowite wynagrodzenie brutto z pkt.1.1. oferty: 169 592,40 zł.
 • jednomiesięczne wynagrodzenie brutto z pkt.1.2. oferty:4 710.90 zł.,
 • cena za jeden przegląd i kompletną obsługę serwisową w okresie międzyprzeglądowym   jednej centrali klimatyzacyjnej , z pkt.1.3. oferty: 984,00 zł.,
 • cena za jeden przegląd i kompletną obsługę serwisową w okresie międzyprzeglądowym jednego klimatyzatora, z pkt.1.4. oferty: 658,05 ,00 zł.
Po przeprowadzonej analizie Zamawiajacy uznał wszystkie oferty za ważne i zgodnie z przyjętym kryterium – „najniższa cena” wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Systemy Wentylacji i Klimatyzacji INSTALWENT, Jakub Piotr Przybysz, Ujrzanów  78A,  08-110  Siedlce:  - całkowite wynagrodzenie brutto z pkt.1.1. oferty: 42 804,00 zł., DEZ/I/221/10/2017/TG Wyszków, dnia 30.05.2017 r. ODPOWIEDZ   NA     PYTANIA Dotyczy postępowania: UTRZYMANIE RUCHU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  W SPZZOZ W WYSZKOWIE nr sprawy: DEZ/T/223/10/2017, ogłoszonego dnia 19.05.2017 r. l.dz. DEZ/I/221/8/2017/TG.   Zamawiajacy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, zgodnie z pkt. 6. ww. Ogłoszenia,  udziela następujących odpowiedzi na zapytania: Pytanie1. w nawiązaniu do postępowania "UTRZYMANIE RUCHU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W SPZZOZ W WYSZKOWIE" nr sprawy: DEZ/T/223/10/2017, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie szczegółowego wykazu filtrów HEPA. Odpowiedz: Zamawiajacy pismem DEZ/I/221/9/2017/TG z dnia 24.05.2017 r. uzupełnił Wykaz Urządzeń Klimatyzacyjnych, stanowiący Załącznik nr 1 do umowy DEZ/T/223/10/2017, o Wykaz filtrów H13. Pytanie2. chciałabym się dowiedzieć  na jakiej wysokości umieszczone są jednostki zewnętrzne i czy potrzebna jest zwyżka? Czy potrzebna jest autoryzacja ?    Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, że jednostki zewnętrzne są umieszczone na wysokości: do 3m - 9szt., ok. 4m -12szt. i ok. 6m -7szt. Autoryzacja nie wymagana. Pytanie3. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pkt. 3.1 dotyczącego dysponowania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia do realizacji zamówienia na następujące: - posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń -1 osoba; - posiadające certyfikat określony w Ustawie z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożałych warstwę ozonową oraz o niektórych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015r., poz. 881) -1 osoba; - posiadające uprawnienia energetyczne eksploatacyjne do 1 kV -1 osoba.    Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, że dopuści Wykonawcę, który w okresie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do realizacji zamówienia, w tym conajmniej: 3.1.   uprawnienia w zakresie energetycznym typu „E” do 1kV –1 osoba, 3.2. uprawnienia kwalifikacyjne „E” w zakresie obsługi urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa –1 osoba, 3.3.  posiadające certyfikaty określone w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881z póz. zm.) – 1 osoba. Pozostałe informacje i dokumenty, zawarte w ogłoszeniu z dnia 19.05.2017 r. L.dz. DEZ/I/221/8/2017/TG, nie ulęgają zmianie. Pisemne oferty  na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy DEZ/T/223/10/2017 (wraz z podpisanym na każdej stronie Wzorem Umowy i wykazem urządzeń klimatyzacyjnych, kopiami uprawnień, wykazem realizowanych zamówień z referencjami, itd.)  można składać do godz. 10:00 dnia 02.06.2017 r., w SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1. w budynku administracyjnym w pokoju nr 4 - Kancelaria. Część jawna postępowania - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.06.2017 r., o godz. 10:15 w Sali Narad w budynku administracyjnym w pokoju nr 3.   DEZ/I/221/9/2017/TG                                                             Wyszków, dnia 24.05.2017 r. KOREKTA WYKAZU URZADZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Dotyczy postępowania: UTRZYMANIE RUCHU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  W SPZZOZ W WYSZKOWIE nr sprawy: DEZ/T/223/10/2017, ogłoszonego dnia 19.05.2017 r. l.dz. DEZ/I/221/8/2017/TG.   Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie koryguje Wykaz Urządzeń Klimatyzacyjnych stanowiący Załącznik nr 1 do umowy DEZ/T/223/10/2017. Krekta polega na uzupełnieniu wykazu o Wykaz filtrów H13. Pozostałe informacje i dokumenty, zawarte w ogłoszeniu z dnia 19.05.2017 r. L.dz. DEZ/I/221/8/2017/TG, nie ulęgają zmianie. Pisemne oferty  na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy DEZ/T/223/10/2017 (wraz z podpisanym na każdej stronie Wzorem Umowy i wykazem urządzeń klimatyzacyjnych, kopiami uprawnień, wykazem realizowanych zamówień z referencjami, itd.)  można składać do godz. 10:00 dnia 02.06.2017 r., w SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1. w budynku administracyjnym w pokoju nr 4 - Kancelaria. Część jawna postępowania - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.06.2017 r., o godz. 10:15 w Sali Narad w budynku administracyjnym w pokoju nr 3. - do pobrania: Załącznik nr 1 do umowy DEZ/T/223/10/2017 – skorygowany dnia 24.05.2017 r. DO POBRANIA Wyszków, dnia 19/05/2017

DEZ/I/221/8/2017/TG

OGŁOSZENIE  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO   SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY NA: UTRZYMANIE RUCHU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH  W SPZZOZ W WYSZKOWIE nr sprawy: DEZ/T/223/10/2017  
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: stałą konserwację i utrzymanie ruchu dwunastu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych i dwudziestu ośmiu klimatyzatorów zainstalowanych w Szpitalu SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1 i w Poradni przy ul. Sowińskiego 63 oraz każdej nowej centrali i klimatyzatora zainstalowanych w SPZZOZ w Wyszkowie, w tym:
 2. a)Utrzymanie całodobowej gotowości serwisowej,
 3. b) Przeglądy i konserwacje central wentylacyjno-klimatyzacyjnych , w tym: ośmiu central dwa razy w roku - pierwszy przegląd w okresie wrzesień-październik i drugi w okresie kwiecień-maj oraz czterech central jeden raz w  roku -  przegląd w okresie kwiecień-maj.
 4. c)Przeglądy i konserwacje dwudziestu ośmiu klimatyzatorów – dwa razy w roku w tym:  pierwszy przegląd w okresie wrzesień-październik. i drugi w okresie od kwiecień/maj.
 5. d)Naprawy poprzeglądowe i awaryjne urządzeń oraz wymiana filtrów powietrza, w tym filtrów absolutnych HEPA.
 6. e)Wykonania, pomiarów wydajności mechanicznej przewodów wentylacyjnych (nawiew i wywiew) z uwzględnieniem kubatury klimatyzowanych sal operacyjnych i zabiegowych, raz w roku.
 7.   Zamówienie będzie realizowane w okresie trzech lat.
 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
3.1. Dysponował w okresie realizacji przedmiotu zamówienia osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do realizacji zamówienia, w tym conajmniej:
 1. a)uprawnienia w zakresie energetycznym typu „E” do 1kV –1 osoba,
 2. b)uprawnienia kwalifikacyjne „D” w zakresie energetycznym do 1 kV –1 osoba,
 3. c)uprawnienia kwalifikacyjne „E” w zakresie obsługi urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa –1 osoba,
 4. d)uprawnienia kwalifikacyjne „D” w zakresie obsługi urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa do 1 kW - 1 osoba.
 5. e)posiadające certyfikaty określone w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 881z póz. zm.) – 2 osoby.
3.2.   Posiadał doświadczenie w realizacji robót porównywalnych z przedmiotem zamówienia przez conajmniej jeden rok - Zamawiajacy wymaga przedłożenia wykazu realizowanych zamówień w okresie ostatnich trzech lat, w tym co najmniej jednego zamówienia na serwis central klimatyzacyjnych i klimatyzatorów w placówce służby zdrowia. Właściwa jakość i terminowość realizacji  musi być potwierdzona odpowiednimi referencjami. Referencje nie są wymagane w przypadku realizacji na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania Zamawiającego i warunki realizacji zawarte są we wzorze umowy, w wykazie urządzeń klimatyzacyjnych i w druku oferty, które od dnia 19.05.2017 roku, wszyscy zainteresowani, mogą pobrać ze strony internetowej https://www.szpitalwyszkow.pl/ .
 2. W celu zapoznania się z urządzeniami i miejscem realizacji zamówienia Zamawiający ustala wizję lokalną z Wykonawcami na dzień 24.05.2017 r. - rozpoczęcie o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, Budynek Administracyjny – Sala Narad. Zgłoszenie zainteresowanych podmiotów proszę kierować na adres e-mail: askoczen@szpitalwyszkow.pl – Kierownik Działu Technicznego i Zamówień Publicznych tel. 795143059. Zamawiający jednocześnie informuje, iż w trakcie spotkania będzie sporządzona lista obecności.
 3. Pytania można składać wyłącznie pisemnie do dnia 26.05.2017 r. na adres email:  zp_spzzozwyszkow@wp.pl. Odpowiedzi na pytania Zamawiający udzieli  najpóźniej w dniu 31.05.2017 r. zamieszczając je na stronie internetowej www.szpitalwyszkow.pl. Telefon kontaktowy w sprawach ww. postępowania: 29 74 37 667.
 4. Sposób przygotowania oferty:
 5. a)Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w zaklejonej kopercie z nazwą przedmiotu zamówienia;
 6. b)Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego;
 7. c)Oferta może być podpisana tylko przez osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
 8. Pisemne oferty można składać do godz. 10:00 dnia 02.06.2017 r., w SPZZOZ w Wyszkowie ul. KEN 1. w budynku administracyjnym w pokoju nr 4 - Kancelaria.
 9. Część jawna postępowania - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.06.2017 r., o godz. 10:15 w Sali Narad w budynku administracyjnym w pokoju nr 3
 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 1. Oferty będą oceniane według kryterium cena – wartość ofertowa brutto podana w pkt. 1. oferty.
 2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy.
SPZZOZ w Wyszkowie zastrzega sobie prawo zmiany terminów składania i otwarcia ofert, poprawy w złożonych ofertach oczywistych błędów rachunkowych, wystąpienia do wykonawców (oferentów) o wyjaśnienia i uzupełnienia ofert,  negocjacji ceny i warunków wykonania, zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, a także odwołania, unieważnienia postępowania lub odmowy podpisania umowy bez podania przyczyn DO POBRANIA