SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 2/06/2017 r. DEZ/Z/341/ZP- 18/2017 INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 18/2017;  Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwoty brutto:
Pakiet nr 1- kotwice: netto 9.259,26 zł, brutto 10.000 zł Pakiet nr 2- płyty: netto 132.400 zł, brutto 142.992 zł Pakiet nr 3-dhs:  netto 7.030 zł, brutto 7.592,40 zł Pakiet nr 4- gwoździe:  netto 104.130 zł, brutto 112.460,40 zł Pakiet nr 5  netto 50.793,70 zł, brutto 54.857,20 zł Pakiet nr 6- kolano: netto 41.762,67 zł, brutto 45.103,68 zł Pakiet nr 7- akcesoria, dren: netto 57.700 zł, brutto 62.316 zł Pakiet nr 8-endoproteza: netto 130.500 zł, brutto 140.940 zł Pakiet nr 9- drut Kirschnera: netto 9.559,07 zł, brutto 10.323,80 zł Pakiet nr 10- wkręty: netto 18.650 zł, brutto 20.142 zł
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 2/06/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)        oferta nr 1 złożona przez  MEDGAL Sp. z o.o., ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżno:
 • pakiet nr 9: cena brutto 13.446 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
 • pakiet nr 10: cena brutto 28.209,60 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
2)        oferta nr 2 złożona przez  MEDOK Olaf Korgel, ul. Reymonta 7, 48-250 Głogówek:
 • pakiet nr 9: cena brutto 12.528 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
3)        oferta nr 3 złożona przez  LINVATEC POLSKA SP. z o.o., ul Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa:
 • pakiet nr 1: cena brutto 8.964 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
4)        oferta nr 4 złożona przez  ZIMMER BIOMET Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa:
 • pakiet nr 8: cena brutto 147.819,60 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
5)        oferta nr 5 złożona przez  Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa:
 • pakiet nr 6: cena brutto 43.532,64 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
6)        oferta nr 6 złożona przez  STRYKER Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa:
 • pakiet nr 2: cena brutto 142.981,20 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
 • pakiet nr 4: cena brutto 112.460 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
 • pakiet nr 7: cena brutto 27.459 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
7)        oferta nr 7 złożona przez  ChM Sp. z o.o., ul. Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny PL:
 • pakiet nr 3: cena brutto 8.694 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 48 h;
8)        oferta nr 8 złożona przez  ARNO-MED Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków:
 • pakiet nr 9: cena brutto 11.576,52 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
 • pakiet nr 10: cena brutto 30.711,31 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
9)        oferta nr 9 złożona przez  Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa:
 • pakiet nr 5: cena brutto 44.340 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
10)    oferta nr 10 złożona przez  LIMA Polska Sp. z o.o., ul. Ryżowa 33a, 02-495 Warszawa:
 • pakiet nr 8: cena brutto 144.180 zł; termin uzupełnienia magazynu buforowego do 24 h;
 1. Termin realizacji zamówienia 12 m-cy.
 2. Płatność w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury.
  Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). DO POBRANIA Wyszków, dnia  30/05/2017

DEZ/P/341/ZP- 18/2017 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.   W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: DO POBRANIA Ogłoszenie nr 517646-N-2017 z dnia 2017-05-25 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   DO POBRANIA