SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 8/11/2017 r. DEZ/Z/341/ZP- 35/2017 INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) w przedmiocie: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 35/2017; Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 349.773 zł, w tym:
Pakiet    Cena netto        Cena  brutto 1            83.883,21 zł       90.593,87 zł 2            46.171,50 zł       49.865,22 zł 3            30.222,35 zł       32.640,14 zł 4            8.250,00 zł         8.910,00 zł 5            4.733,16 zł         5.111,81 zł 6            1.945,00 zł         2.100,60 zł 7            77.513,00 zł       83.714,04 zł 8            8.100,00 zł         8.748,00 zł 9            4.082,50 zł         4.409,10 zł 10          4.680,50 zł         5.054,94 zł 11          6.312,00 zł         6.816,96 zł 12          2.558,20 zł         2.762,86 zł 13          25.308,50 zł      27.333,18 zł 14          20.104,00 zł      21.712,32 zł
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 8/11/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
  1. oferta nr 1 złożona przez  Media- Med Sp. z o.o., ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków:
   • pakiet nr 10: wartość brutto 5.157,53 zł; termin płatności faktury 41 dni; termin dostawy 4 dni;
  2. oferta nr 2 złożona przez  Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02- 832 Warszawa:
   • pakiet nr 11: wartość brutto 7.042,25 zł; termin płatności faktury 40 dni; termin dostawy 5 dni;
  3. oferta nr 3 złożona przez  NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp.k., Symanów 9E, 05-532 Góra Kalwaria:
   • pakiet nr 1: wartość brutto 120.321,18 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
   • pakiet nr 4: wartość brutto 31.320 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
   • pakiet nr 12: wartość brutto 3.009,43 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
   • pakiet nr 14: wartość brutto 21.712,32 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
  4. oferta nr 4 złożona przez  Promedica Toruń Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń:
   • pakiet nr 6: wartość brutto 3.780 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
  5. oferta nr 5 złożona przez  Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice:
   • pakiet nr 2: wartość brutto 41.865,17 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
   • pakiet nr 3: wartość brutto 30.987,73 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
   • pakiet nr 5: wartość brutto 4.966,47 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
   • pakiet nr 7: wartość brutto 94.428,72 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
  6. oferta nr 6 złożona przez  SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:
   • pakiet nr 9: wartość brutto 4.391,97 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
  7. oferta nr 7 złożona przez  MEDICUS Sp. z o.o. SKA, ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy:
   • pakiet nr 6: wartość brutto 1.782 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
  8. oferta nr 8 złożona przez  PARAMEDICA Polska, ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa:
   • pakiet nr 8: wartość brutto 8.748 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 4 dni;
  9. oferta nr 9 złożona przez  ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze:
   • pakiet nr 2: wartość brutto 45.314,64 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
   • pakiet nr 4: wartość brutto 8. 640 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
   • pakiet nr 7: wartość brutto 75.276 zł; termin płatności faktury 60 dni; termin dostawy 2 dni;
 2. Termin realizacji zamówienia 12 m-cy.
Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Informacja z otwarcia ofert - do pobrania Ogłoszenie nr 500052955-N-2017 z dnia 03-11-2017 r. Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 608551-N-2017 Data: 27/10/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 7437600, e-mail spzzoz@wp.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV.6. Punkt: 2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-06, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-08, godzina: 10:00, Wyszków, dnia 3/11/2017

DEZ/Z/341/ZP- 35/2017 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Odpowiedzi   27.10.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie Ogłoszenie nr 608551-N-2017 z dnia 2017-10-27 r. Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania