SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 04.01.2018 r. DEZ/I/221/02/2018/TG OGŁOSZENIE Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1   OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AMBULANSU   I. Sprzedającym jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. Adres: ul. KEN 1, 07-200 Wyszków, NIP: 762-17-47-265  REGON: 000308726 Telefon: 29 743 76 11, Telefax: 29 743 76 05 Adres e-mail: zp_spzzozwyszkow@wp.pl, strona internetowa: www.szpitalwyszkow.pl Godziny urzędowania: od 8.00 do 15.35 II. Miejsce i termin  przeprowadzenia  przetargu: 1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym w pokoju nr 4 - Kancelaria,          nie później niż do dnia 15.01.2018  r. do godz. 10:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2018  r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 – Sala Narad. 3. Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania. III. Miejsce i  termin, w którym można obejrzeć sprzedawany ambulans: Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w SPZZOZ w Wyszkowie, na parkingu przed Działem Pomocy Doraźnej(Pogotowie Ratunkowe), w dniach 08.01.2018 r. do 12.01.2018 r. w godzinach 09:00 do 14:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. 297437667, lub osobistym w pokoju nr 21 albo 12, w   budynku administracyjnym. IV. Opis sprzedawanych ambulansów: 1. marka i model pojazdu:  Mercedes-Benz 313 Sprinter CDI E3 3,5t, nr rejestracyjny WWY 6F04, rok produkcji 2000 r., data pierwszej rejestracji 28.12.2000 r., nr identyfikacyjny (VIN) WDB9036621R192166, wskazania drogomierza: 484211 km, dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 3500 kg, rodzaj nadwozia: furgon z podwyższonym dachem, wydłużony, 4 – drzwiowy, 2 + 4 - osobowy, karetka sanitarna, rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, pojemność/moc silnika 2151 ccm/95 kW(129 KM), rodzaj skrzyni biegów: manualna, kolor: biały + folia kolorowa, ważność badania technicznego 22.12.2017, ubezpieczenie OC do 27.12.2018 r. 1.1.Cena wywoławcza 6 000,00 zł (słownie: szesć tysięcy złotych). 1.2.Wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) należy wpłacić do godz. 09.30 dnia 15.01.2018 r. gotówką w Kasie SPZZOZ w  Wyszkowie - budynek administracyjny, lub na rachunek bankowy Sprzedającego  w PKO SA Oddział Wyszków: -  nr rachunku: 62 1240 5631 1111 0010 4519 7908. w takim terminie aby środki finansowe znalazły się na rachunku Sprzedającego przed otwarciem ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. V. Warunki przetargu: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej  kopercie opatrzonej dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup ambulansu  marki Mercedes-Benz 313 Sprinter CDI E3 3,5t, nr rejestracyjny WWY 6F04”. 2. Otwarcie ofert jest jawne, natomiast sprawdzenie ofert i ich ocena odbywa się na posiedzeniu niejawnym Komisji Przetargowej bez udziału oferentów. 3. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać; imię, nazwisko, PESEL, adres lub nazwę i siedzibę  firmy oferenta, w tym adres e-mail ze względu na to, że korespondencja między sprzedającym i oferentami prowadzona bedzie tylko drogą elektroniczną, dane ewidencyjne firmy, NIP, aktualny KRS lub zaświadczenie z ewidencji gospodarczej, oferowaną cenę, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, dowód wniesienia wadium, oświadczenie że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz akceptacje wzór umowy sprzedaży. Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy do pobrania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. 4. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, które uwidocznione są w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze. W przypadku podpisania przez pełnomocnika, do oferty musi być dołączony odpis pełnomocnictwa udzielonego przez umocowane prawnie osoby. 5. Oferent jest związany treścią oferty przez 30 dni, z tym, że oferta przestaje wiązać w przypadku odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyn oraz gdy zostanie wybrana inna oferta, lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Sprzedającego jest związany ofertą do czasu zapłaty ceny nabycia wyszczególnionej w podpisanej umowie. 7. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, które może być wniesione wyłącznie w pieniądzu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie do 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru, odrzucenia oferty lub unieważnieniu przetargu. Sprzedający powiadomi pisemnie  każdego z oferentów o zwrocie  jego wadium. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, lub kar umownych. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy. 8. Przedmiot przetargu nie może być sprzedany poniżej ceny wywoławczej. 9. Sprzedający odrzuci ofertę jeśli: jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu, została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, cena oferowana jest niższa niż cena wywoławcza, jest niekompletna czy  nieczytelna lub zawiera pomyłki pisarskie czy rachunkowe, których poprawa mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. Oferty złożone po terminie lub w niewłaściwym miejscu Sprzedający zwraca bez otwierania. 10. Przetarg zostanie unieważniony gdy nie wpłynie żadna oferta lub zostaną odrzucone wszystkie oferty, z tym, że Sprzedający dopuszcza rozstrzygnięcie przetargu gdy wpłynie jedna ważna oferta. 11. Sprzedający wybierze ofertę, która spełni wszystkie warunki przetargu i oferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty  równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego, o czym zainteresowani oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie odpowiednim pismem przesłanym e-mail. 12. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu  przez Sprzedającego  wyboru najkorzystniejszej oferty. Sprzedający powiadomi pisemnie e-mail Kupującego o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia. 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.   Załączniki - wzory dokumentów do pobrania: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Wzór umowy Załącznik nr 3 - Protokół odbioru. Załącznik nr 4 –fotografie ambulansu do pobrania.   MATERIAŁY DO POBRANIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 04.01.2018 r. DEZ/I/221/02/2018/TG OGŁOSZENIE Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1   OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AMBULANSU   I. Sprzedającym jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. Adres: ul. KEN 1, 07-200 Wyszków, NIP: 762-17-47-265  REGON: 000308726 Telefon: 29 743 76 11, Telefax: 29 743 76 05 Adres e-mail: zp_spzzozwyszkow@wp.pl, strona internetowa: www.szpitalwyszkow.pl Godziny urzędowania: od 8.00 do 15.35 II. Miejsce i termin  przeprowadzenia  przetargu: 1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, w budynku administracyjnym w pokoju nr 4 - Kancelaria,          nie później niż do dnia 15.01.2018  r. do godz. 10:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2018  r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 – Sala Narad. 3. Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania. III. Miejsce i  termin, w którym można obejrzeć sprzedawany ambulans: Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w SPZZOZ w Wyszkowie, na parkingu przed Działem Pomocy Doraźnej(Pogotowie Ratunkowe), w dniach 08.01.2018 r. do 12.01.2018 r. w godzinach 09:00 do 14:00, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. 297437667, lub osobistym w pokoju nr 21 albo 12, w   budynku administracyjnym. IV. Opis sprzedawanych ambulansów: 1. marka i model pojazdu:  Mercedes-Benz 313 Sprinter CDI E3 3,5t, nr rejestracyjny WWY 6F04, rok produkcji 2000 r., data pierwszej rejestracji 28.12.2000 r., nr identyfikacyjny (VIN) WDB9036621R192166, wskazania drogomierza: 484211 km, dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 3500 kg, rodzaj nadwozia: furgon z podwyższonym dachem, wydłużony, 4 – drzwiowy, 2 + 4 - osobowy, karetka sanitarna, rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, pojemność/moc silnika 2151 ccm/95 kW(129 KM), rodzaj skrzyni biegów: manualna, kolor: biały + folia kolorowa, ważność badania technicznego 22.12.2017, ubezpieczenie OC do 27.12.2018 r. 1.1.Cena wywoławcza 6 000,00 zł (słownie: szesć tysięcy złotych). 1.2.Wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) należy wpłacić do godz. 09.30 dnia 15.01.2018 r. gotówką w Kasie SPZZOZ w  Wyszkowie - budynek administracyjny, lub na rachunek bankowy Sprzedającego  w PKO SA Oddział Wyszków: -  nr rachunku: 62 1240 5631 1111 0010 4519 7908. w takim terminie aby środki finansowe znalazły się na rachunku Sprzedającego przed otwarciem ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. V. Warunki przetargu: 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej  kopercie opatrzonej dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup ambulansu  marki Mercedes-Benz 313 Sprinter CDI E3 3,5t, nr rejestracyjny WWY 6F04”. 2. Otwarcie ofert jest jawne, natomiast sprawdzenie ofert i ich ocena odbywa się na posiedzeniu niejawnym Komisji Przetargowej bez udziału oferentów. 3. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać; imię, nazwisko, PESEL, adres lub nazwę i siedzibę  firmy oferenta, w tym adres e-mail ze względu na to, że korespondencja między sprzedającym i oferentami prowadzona bedzie tylko drogą elektroniczną, dane ewidencyjne firmy, NIP, aktualny KRS lub zaświadczenie z ewidencji gospodarczej, oferowaną cenę, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, dowód wniesienia wadium, oświadczenie że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz akceptacje wzór umowy sprzedaży. Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy do pobrania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. 4. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, które uwidocznione są w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze. W przypadku podpisania przez pełnomocnika, do oferty musi być dołączony odpis pełnomocnictwa udzielonego przez umocowane prawnie osoby. 5. Oferent jest związany treścią oferty przez 30 dni, z tym, że oferta przestaje wiązać w przypadku odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyn oraz gdy zostanie wybrana inna oferta, lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Sprzedającego jest związany ofertą do czasu zapłaty ceny nabycia wyszczególnionej w podpisanej umowie. 7. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, które może być wniesione wyłącznie w pieniądzu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie do 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru, odrzucenia oferty lub unieważnieniu przetargu. Sprzedający powiadomi pisemnie  każdego z oferentów o zwrocie  jego wadium. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, lub kar umownych. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy. 8. Przedmiot przetargu nie może być sprzedany poniżej ceny wywoławczej. 9. Sprzedający odrzuci ofertę jeśli: jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu, została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, cena oferowana jest niższa niż cena wywoławcza, jest niekompletna czy  nieczytelna lub zawiera pomyłki pisarskie czy rachunkowe, których poprawa mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. Oferty złożone po terminie lub w niewłaściwym miejscu Sprzedający zwraca bez otwierania. 10. Przetarg zostanie unieważniony gdy nie wpłynie żadna oferta lub zostaną odrzucone wszystkie oferty, z tym, że Sprzedający dopuszcza rozstrzygnięcie przetargu gdy wpłynie jedna ważna oferta. 11. Sprzedający wybierze ofertę, która spełni wszystkie warunki przetargu i oferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty  równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego, o czym zainteresowani oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie odpowiednim pismem przesłanym e-mail. 12. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu  przez Sprzedającego  wyboru najkorzystniejszej oferty. Sprzedający powiadomi pisemnie e-mail Kupującego o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia. 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.   Załączniki - wzory dokumentów do pobrania: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Wzór umowy Załącznik nr 3 - Protokół odbioru. Załącznik nr 4 –fotografie ambulansu do pobrania.   MATERIAŁY DO POBRANIA