Dz.U./S S123 29/06/2022 350130-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 123-350130

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350130-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

 

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dz.U./S S123 29/06/2022 350130-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 123-350130

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350130-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

 

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dz.U./S S123 29/06/2022 350130-2022-PL

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 123-350130

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350130-2022:TEXT:PL:HTML

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie.

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej.

Ogłoszenie o zamówieniu