Ogłoszenie nr 2023/BZP 00304825/01 z dnia 2023-07-13

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie:Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, biodegradowalnych oraz odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych powstających w SPZZOZ w Wyszkowie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij