INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ SPZZOZ W WYSZKOWIE
NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

 

 

Nazwa podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków

Podstawa prawna: art. 32c. ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1173)

Podmiot wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej.

W podmiocie występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące:

 • Tomograf komputerowy, stacjonarny, cyfrowy, 32-rzędowy

model aparatu SOMATOM go.UP, rok produkcji 2020, producent SIEMENS Healthcare GmbH

Decyzja nr DE OHR/01471/2020 z dnia 31.08.2020 r.

 

 • Aparat do zdjęć cyfrowych, stacjonarny

model aparatu DRX COMPASS, rok produkcji 2022, producent: CARESTREAM

Decyzja nr DE OHR/02126/2022 z dnia 12.10.2022 r.

 

 • Aparat do zdjęć cyfrowych, niestacjonarny

model aparatu MOBILE DaRt Evolution, rok produkcji 2018, producent SHIMADZU

Decyzja nr DE OHR/00663/2019 z dnia15.03.2019 r.

 

 • Aparat do zdjęć cyfrowych, niestacjonarny

model aparatu GM 85, rok produkcji 2021, producent SAMSUNG

Decyzja nr DE OHR/00785/2021 z dnia 02.06.2021 r.

 

 • Aparat do zdjęć analogowy, niestacjonarny

model aparatu POLYMOBILE III, rok produkcji 2005, producent SIEMENS

Decyzja nr 10z/2005 z dnia 09.12.2005 r.

 

 • Aparat z ramieniem C, cyfrowy, niestacjonarny

model aparatu ZIEHM SOLO 51815, rok produkcji 2015, producent TIMKO

Decyzja nr DE OHR/03467/2015 z dnia 16.12.2015 r.

 

 • Aparat z ramieniem C, cyfrowy, niestacjonarny

model aparatu OEC ONE, rok produkcji 2021, producent GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS

Decyzja nr DE OHR/02092/2021 z dnia 21.12.2021 r.

 

 • Densytometr cyfrowy stacjonarny

model EXCELLUS, rok produkcji 2019, producent OSTEOSYS

Decyzja nr OHR/00074/2022 z dnia 24.01.2022

Podmiot posiada zezwolenie na uruchomienie następujących pracowni:

 • Pracownia Rentgenodiagnostyki – Decyzja nr DE/OHR/02127/2022 z dnia 12.10.2022 r.
 • Pracownia Tomografii Komputerowej – Decyzja nr DE OHR/02504/2022 z dnia 05.12.2022 r.

W podmiocie przed uruchomieniem pracowni wykonane zostały pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatów. Na podstawie wyników stwierdzono, iż dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych oraz 3 mSv/rok dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Podmiot podlega kontroli Mazowieckiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79.

Podmiot prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (od 01.01.2022 do 31.12.2022) zamierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 0,1mSv. Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe – Dawki graniczne promieniowania jonizującego, dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • dla pracowników – 20mSv/rok,
 • dla ogółu ludności – 1 mSv/rok.

 

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność podmiotu w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Pracownia Rentgenodiagnostyki, Pracownia Tomografii Komputerowej i Pracownia Densytometryczna nie uwalniają do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

Wyszków, 29 czerwca 2023 r.