SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 06.04.2017 r. DEZ/Z/3410/60/2017/TG ZP- 4/2017   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „UTRZYMANIE RUCHU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W SPZZOZ W WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP-4/2017,  opublikowanego w Biuletynie  Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 49026 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.   INFORMACJA O   WYBORZE  OFERTY   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie - niniejszym, na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PHU APIN Andrzej Pieńkosz Sp. z o.o.,
  1. Stanisława Moniuszki 8, 07 - 202 Wyszków,
 NIP: 762-200-14-73, REGON:365717301; KRS: 0000643756   Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowym PHU APIN Andrzej Pieńkosz Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w Postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ. W konsekwencji oferta ww. Wykonawcy, jedyna złożona w ww. postępowaniu,  jest ofertą najkorzystniejszą.   Oferta ta, w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ, otrzymała 100 pkt., w tym:
Nr Nazwa kryterium Ilość przyznanych punktów
1 Cena - całkowite wynagrodzenie brutto za 36 miesiące poz. 1.1. w formularzu oferty 60
2 Czas rozpoczęcia prac naprawczych przy zgłoszeniu awarii zagrażającej życiu w czasie dyżuru telefonicznego - poz. 1.3. a. w formularzu oferty 15
3 Czas rozpoczęcia prac naprawczych przy zgłoszeniu naprawy w czasie dyżuru telefonicznego poz. 1.3.b. w formularzu  oferty 10
4 Osoby do nadzoru – ilość osób nadzoru skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia poz. 1.4.a. w formularzu oferty 6
5 Osoby do serwisu – ilość osób serwisowej obsługi i eksploatacji skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia poz. 1.4.b. w formularzu oferty 9
  Zamawiający informuje jednocześnie, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania oraz że żadna oferta nie została odrzucona.   Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 10.04.2017 r. zgodnie z  art. 94 ust. 2.  pkt 1) a) ustawy Pzp.     Wyszków, dnia 31/03/2017 r. DEZ/Z/3410/55/2017/TG ZP- 4/2017   INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.)., w przedmiocie: „UTRZYMANIE RUCHU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W SPZZOZ W WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP-4/2017,  opublikowanego w Biuletynie  Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 49026 - 2017 z dnia 2017-03-22 r.   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), informuje, że:
  1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 480 000,00 zł.
  1. W wyznaczonym terminie składania ofert- do godz. 10:00 dnia 31/03/2017 roku wpłynęła jedna oferta złożona przez: Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym PHU APIN Andrzej Pieńkosz Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 8, 07 - 202 Wyszków, NIP: 762-200-14-73, REGON:365717301; KRS: 0000643756 – zaoferowano:
2.1. Wartość i wielkości uwzględnione jako kryteria oceny ofert:
Nr Nazwa kryterium Oferowana wartość/ wielkość
1 Cena - całkowite wynagrodzenie brutto za 36 miesiące poz. 1.1. w formularzu oferty 553 500,00 zł. (brutto)
2 Czas rozpoczęcia prac naprawczych przy zgłoszeniu awarii zagrażającej życiu w czasie dyżuru telefonicznego - poz. 1.3. a. w formularzu oferty 20 min.
3 Czas rozpoczęcia prac naprawczych przy zgłoszeniu naprawy w czasie dyżuru telefonicznego poz. 1.3.b. w formularzu  oferty 30 min.
4 Osoby do nadzoru – ilość osób nadzoru skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia poz. 1.4.a. w formularzu oferty 1 osoba
5 Osoby do serwisu – ilość osób serwisowej obsługi i eksploatacji skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia poz. 1.4.b. w formularzu oferty 9 osób
  2.2. Usługa będzie realizowana w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, wynagrodzenie płatne miesięcznie w wysokości 15 375,00 zł. brutto, termin płatności faktur do 60 dni. Wyszków, dnia 28 marca 2017 r. DEZ/Z/3410/49/2017/TG ZP- 4/2017                                                          DO     WYKONAWCÓW     ZMIANA TREŚCI SIWZ nie powodująca zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w BZP   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „UTRZYMANIE RUCHU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W SPZZOZ W WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP-4/2017,  opublikowanego w Biuletynie  Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 49026 - 2017 z dnia 2017-03-22 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z przepisem art.  38  ust.  4 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji załącznika nr 1.4.(wykaz urządzeń elektrycznych) i załącznika nr 8 (wzór umowy) do SIWZ , które przekazuje w załączeniu do pobrania. Załącznik nr 1.4. do SIWZ nr DEZ/P/ZP-4/2017 - skorygowany dnia 28.03.2017 r. oraz  Załącznik nr 8. do SIWZ nr DEZ/P/ZP-4/2017 - skorygowany dnia 28.03.2017 r. stanowią integralną cześć SIWZ.   Jednocześnie Zamawiajacy informuje, że termin składania ofert nie uległ zmianie. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 31.03.2017 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4, w budynku administracyjnym.             Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2017  roku o godz. 10:15, w Sali Narad – pokój nr 3, w budynku administracyjnym.   Materiały do pobrania Ogłoszenie nr 49026 - 2017 z dnia 2017-03-22 r. Wyszków: UTRZYMANIE RUCHU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W SPZZOZ W WYSZKOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Materiały do pobrania