SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 9/03/2017 r.
DEZ/P/341/ZP- 7/2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA KOMPATYBILNEGO DO APARATU PRISMAFLEX DO ZABIEGÓW CRRT W SPZZOZ W WYSZKOWIE Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 złożonej przez: Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:
 • cena brutto wynosi: 237.276 zł; termin dostawy 24 godziny.
Uzasadnienie wyboru. W przedmiotowym przetargu  została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 13/03/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:
  • cena brutto wynosi: 237.276 zł -->> kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 24 godziny- -->> kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 8/03/2017 r.
DEZ/Z/3410/32/2017/ASH ZP- 7/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oprzyrządowania kompatybilnego do aparatu „PRISMAFLEX” do zabiegów CRRT w SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 7/2017; Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 240.000 zł.
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert- do godz. 10:00 dnia 8/03/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
  1. oferta nr 1 złożona przez: Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:
   • cena brutto wynosi: 237.276 zł; termin dostawy 24 h.
 3. Termin realizacji zamówienia 12 m-cy.
 4. Termin płatności faktury 60 dni od daty dostarczenia faktury.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia 2/03/2017
DEZ/Z/341/ZP- 7/2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa oprzyrządowania kompatybilnego do aparatu „PRISMAFLEX” do zabiegów CRRT w SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:
Ogłoszenie nr 33665 - 2017 z dnia 2017-02-28 r. Wyszków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 33044-2017 Data: 28/02/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 7437600, e-mail spzzoz@wp.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Data: 08/02/2017, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Data: 08/03/2017, godzina: 10:00, II.2) Tekst, który należy dodać Miejsce, w którym należy dodać tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.6. Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków 2. Nie później niż do dnia 8/03/2017 roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4 w budynku administracyjnym. 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8/03/2017 roku o godz. 10:15, w Sali Narad– pokój nr 3 w budynku administracyjnym.
28.02.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA KOMPATYBILNEGO DO APARATU PRISMAFLEX DO ZABIEGÓW CRRT W SPZZOZ W WYSZKOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie nr 33044 - 2017 z dnia 2017-02-28 r.
Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej