SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 25/04/2017 r.   DEZ/Z/341/ZP- 11/2017

          INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA NICI I MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE  dokonał: 1)        unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 12 i 13. Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.1) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne:  W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta na pakiet nr 12 i 13.   2)        wyboru:
 1. a) oferty nr 1 złożonej przez Polhernia Jagiellońska 28c/7,  80-366 Gdańsk:
 • Pakiet nr 9 - cena brutto wynosi: 16 183,80 zł; termin dostawy 2 dni;
 • Pakiet nr 10 - cena brutto wynosi: 4 320,00 zł; termin dostawy 2 dni;
 1. b) oferty nr 2 złożonej przez ABISS POLAND Sp. z o.o. Bagrowa 1, 30-733 Kraków:
 • Pakiet nr 11 - cena brutto wynosi: 6 196,20 zł; termin dostawy 1 dzień;
 1. c) oferty nr 3 złożonej przez Aesculap Chifa Sp. z o.o. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:
 • Pakiet nr 1 - cena brutto wynosi: 98 039,81 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 2 - cena brutto wynosi: 6 327,72 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 3 - cena brutto wynosi: 25 715,23 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 4 - cena brutto wynosi: 30 713,26 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 5 - cena brutto wynosi: 7 873,20 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 6 - cena brutto wynosi: 4 488,48 zł; termin dostawy 3 dni;
 1. d) oferty nr 4 złożonej przez NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp. K., Szymanów 9 E, 05-532 Góra Kalwaria;
 • Pakiet nr 7 - cena brutto wynosi: 4 206,60 zł; termin dostawy 4 dni;
 1. e) oferty nr 5 złożonej przez MEDOPLUS Sp. K. Księdza Brzóski 94/17, 91-347 Łódz:
 • Pakiet nr 8 - cena brutto wynosi: 57 000,02 zł; termin dostawy 3 dni;
  UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych pakietów złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.   Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 28/04/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.   Oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1)     oferta nr 1 złożona przez  Polhernia ul. Jagiellońska 28c/7,  80-366 Gdańsk:
 • Pakiet nr 9 - cena brutto wynosi: 16 183,80 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 2 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 10 - cena brutto wynosi: 4 320,00 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 2 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
2)     oferta nr 2 złożona przez  ABISS POLAND Sp. z o.o. ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków:
 • Pakiet nr 11 - cena brutto wynosi: 6 196,20 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 1 dzieńà kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
3)     oferta nr 3 złożona przez  Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:
 • Pakiet nr 1 - cena brutto wynosi: 98 039,81 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 2 - cena brutto wynosi: 6 327,72 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 3 - cena brutto wynosi: 25 715,23 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 4 - cena brutto wynosi: 30 713,26 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 5 - cena brutto wynosi: 7 873,20 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 6 - cena brutto wynosi: 4 488,48 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
4)     oferta nr 4 złożona przez  NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp. K., Szymanów 9 E, 05-532 Góra Kalwaria;
 • Pakiet nr 7 - cena brutto wynosi: 4 206,60 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 4 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
5)     oferta nr 5 złożona przez  MEDOPLUS Sp. K. ul. Księdza Brzóski 94/17, 91-347 Łódz:
 • Pakiet nr 8 - cena brutto wynosi: 57 000,02 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor Spzzoz w Wyszkowie DO POBRANIA Wyszków, dnia 11/04/2017 r. DEZ/Z/3410/64/2017/TG ZP- 11/2017    INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA NICI I MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 11/2017.   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 287.583,11 zł, w tym:
 
Pakiet nr Wartość brutto
1    102 967,52 zł
2        6 709,43 zł
3      27 556,20 zł
4      32 651,03 zł
5        8 561,70 zł
6        4 917,02 zł
7        4 405,59 zł
8      59 850,20 zł
9      18 711,00 zł
10        4 989,60 zł
11        6 554,52 zł
12        3 685,50 zł
13        6 023,81 zł
 
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert- do godz. 10:00 dnia 11/04/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)       oferta nr 1 złożona przez  Polhernia ul. Jagiellońska 28c/7,  80-366 Gdańsk:
 • Pakiet nr 9 - cena brutto wynosi: 16 183,80 zł; termin dostawy 2 dni;
 • Pakiet nr 10 - cena brutto wynosi: 4 320,00 zł; termin dostawy 2 dni;
2)       oferta nr 2 złożona przez  ABISS POLAND Sp. z o.o. ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków:
 • Pakiet nr 11 - cena brutto wynosi: 6 196,20 zł; termin dostawy 1 dzień;
3)      oferta nr 3 złożona przez  Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:
 • Pakiet nr 1 - cena brutto wynosi: 98 039,81 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 2 - cena brutto wynosi: 6 327,72 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 3 - cena brutto wynosi: 25 715,23 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 4 - cena brutto wynosi: 30 713,26 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 5 - cena brutto wynosi: 7 873,20 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 6 - cena brutto wynosi: 4 488,48 zł; termin dostawy 3 dni;
4)  oferta nr 4 złożona przez  NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp. K., Szymanów 9 E, 05-532 Góra Kalwaria;
 • Pakiet nr 7 - cena brutto wynosi: 4 206,60 zł; termin dostawy 4 dni;
5)      oferta nr 5 złożona przez  MEDOPLUS Sp. K. ul. Księdza Brzóski, 91-347 Łódz:
 • Pakiet nr 8 - cena brutto wynosi: 57 000,02 zł; termin dostawy 3 dni;
 
 1. Termin realizacji zamówienia 12 m-cy.
 2. Płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.
  Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa w terminie  3 dni Wykonawców, którzy złożyli oferty do przekazania Zamawiającemu, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Wyszków, dnia 7/04/2017

DEZ/Z/341/ZP- 11/2017 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

DOSTAWA NICI ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH  DO SPZZOZ W WYSZKOWIE.

W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Materiały do pobrania Ogłoszenie nr 56544 - 2017 z dnia 2017-03-31 r. Wyszków: DOSTAWA NICI ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej     Materiały do pobrania
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 25/04/2017 r.   DEZ/Z/341/ZP- 11/2017

          INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA NICI I MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE  dokonał: 1)        unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 12 i 13. Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.1) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne:  W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta na pakiet nr 12 i 13.   2)        wyboru:
 1. a) oferty nr 1 złożonej przez Polhernia Jagiellońska 28c/7,  80-366 Gdańsk:
 • Pakiet nr 9 - cena brutto wynosi: 16 183,80 zł; termin dostawy 2 dni;
 • Pakiet nr 10 - cena brutto wynosi: 4 320,00 zł; termin dostawy 2 dni;
 1. b) oferty nr 2 złożonej przez ABISS POLAND Sp. z o.o. Bagrowa 1, 30-733 Kraków:
 • Pakiet nr 11 - cena brutto wynosi: 6 196,20 zł; termin dostawy 1 dzień;
 1. c) oferty nr 3 złożonej przez Aesculap Chifa Sp. z o.o. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:
 • Pakiet nr 1 - cena brutto wynosi: 98 039,81 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 2 - cena brutto wynosi: 6 327,72 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 3 - cena brutto wynosi: 25 715,23 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 4 - cena brutto wynosi: 30 713,26 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 5 - cena brutto wynosi: 7 873,20 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 6 - cena brutto wynosi: 4 488,48 zł; termin dostawy 3 dni;
 1. d) oferty nr 4 złożonej przez NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp. K., Szymanów 9 E, 05-532 Góra Kalwaria;
 • Pakiet nr 7 - cena brutto wynosi: 4 206,60 zł; termin dostawy 4 dni;
 1. e) oferty nr 5 złożonej przez MEDOPLUS Sp. K. Księdza Brzóski 94/17, 91-347 Łódz:
 • Pakiet nr 8 - cena brutto wynosi: 57 000,02 zł; termin dostawy 3 dni;
  UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych pakietów złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.   Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 28/04/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.   Oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1)     oferta nr 1 złożona przez  Polhernia ul. Jagiellońska 28c/7,  80-366 Gdańsk:
 • Pakiet nr 9 - cena brutto wynosi: 16 183,80 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 2 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 10 - cena brutto wynosi: 4 320,00 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 2 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
2)     oferta nr 2 złożona przez  ABISS POLAND Sp. z o.o. ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków:
 • Pakiet nr 11 - cena brutto wynosi: 6 196,20 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 1 dzieńà kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
3)     oferta nr 3 złożona przez  Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:
 • Pakiet nr 1 - cena brutto wynosi: 98 039,81 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 2 - cena brutto wynosi: 6 327,72 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 3 - cena brutto wynosi: 25 715,23 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 4 - cena brutto wynosi: 30 713,26 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 5 - cena brutto wynosi: 7 873,20 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 6 - cena brutto wynosi: 4 488,48 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
4)     oferta nr 4 złożona przez  NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp. K., Szymanów 9 E, 05-532 Góra Kalwaria;
 • Pakiet nr 7 - cena brutto wynosi: 4 206,60 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 4 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
5)     oferta nr 5 złożona przez  MEDOPLUS Sp. K. ul. Księdza Brzóski 94/17, 91-347 Łódz:
 • Pakiet nr 8 - cena brutto wynosi: 57 000,02 złà kryterium cena 60 pkt; termin dostawy 3 dnià kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor Spzzoz w Wyszkowie DO POBRANIA Wyszków, dnia 11/04/2017 r. DEZ/Z/3410/64/2017/TG ZP- 11/2017    INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA NICI I MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 11/2017.   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 287.583,11 zł, w tym:
 
Pakiet nr Wartość brutto
1    102 967,52 zł
2        6 709,43 zł
3      27 556,20 zł
4      32 651,03 zł
5        8 561,70 zł
6        4 917,02 zł
7        4 405,59 zł
8      59 850,20 zł
9      18 711,00 zł
10        4 989,60 zł
11        6 554,52 zł
12        3 685,50 zł
13        6 023,81 zł
 
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert- do godz. 10:00 dnia 11/04/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)       oferta nr 1 złożona przez  Polhernia ul. Jagiellońska 28c/7,  80-366 Gdańsk:
 • Pakiet nr 9 - cena brutto wynosi: 16 183,80 zł; termin dostawy 2 dni;
 • Pakiet nr 10 - cena brutto wynosi: 4 320,00 zł; termin dostawy 2 dni;
2)       oferta nr 2 złożona przez  ABISS POLAND Sp. z o.o. ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków:
 • Pakiet nr 11 - cena brutto wynosi: 6 196,20 zł; termin dostawy 1 dzień;
3)      oferta nr 3 złożona przez  Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl:
 • Pakiet nr 1 - cena brutto wynosi: 98 039,81 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 2 - cena brutto wynosi: 6 327,72 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 3 - cena brutto wynosi: 25 715,23 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 4 - cena brutto wynosi: 30 713,26 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 5 - cena brutto wynosi: 7 873,20 zł; termin dostawy 3 dni;
 • Pakiet nr 6 - cena brutto wynosi: 4 488,48 zł; termin dostawy 3 dni;
4)  oferta nr 4 złożona przez  NEOMED POLSKA Sp. z o.o. Sp. K., Szymanów 9 E, 05-532 Góra Kalwaria;
 • Pakiet nr 7 - cena brutto wynosi: 4 206,60 zł; termin dostawy 4 dni;
5)      oferta nr 5 złożona przez  MEDOPLUS Sp. K. ul. Księdza Brzóski, 91-347 Łódz:
 • Pakiet nr 8 - cena brutto wynosi: 57 000,02 zł; termin dostawy 3 dni;
 
 1. Termin realizacji zamówienia 12 m-cy.
 2. Płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.
  Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa w terminie  3 dni Wykonawców, którzy złożyli oferty do przekazania Zamawiającemu, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Wyszków, dnia 7/04/2017

DEZ/Z/341/ZP- 11/2017 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

DOSTAWA NICI ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH  DO SPZZOZ W WYSZKOWIE.

W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Materiały do pobrania Ogłoszenie nr 56544 - 2017 z dnia 2017-03-31 r. Wyszków: DOSTAWA NICI ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej     Materiały do pobrania