SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 15/05/2017 r. 

DEZ/Z/341/ZP- 12/2017

  INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA   W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 12/2017 Zamawiający dokonał:
 1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 10 i 11:
Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.1) ustawy pzp. Uzasadnienie faktyczne:  W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta na pakiet nr 10 i 11.
 1. wyboru:
1)        oferty nr 1 złożonej przez  GRASO Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gd- Krąg 4A:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 8.962,38 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
1)        oferty nr 2 złożonej przez: BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
 • Pakiet nr 6: cena brutto wynosi: 9.205,92 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 8: cena brutto wynosi: 33.065,21 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
2)        oferty nr 3 złożonej przez: FABIMEX B. i W. Więcek Sp.j., ul. Cedrowa 16, 04-565 Warszawa:
 • Pakiet nr 4: cena brutto wynosi: 64.098,46 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
3)        oferty nr 4 złożonej przez: ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 44.155,58 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 13.560,48 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
4)        oferty nr 5 złożonej przez: BioMaxima SA, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin:
 • Pakiet nr 5: cena brutto wynosi: 7.482,24 zł; termin dostawy towaru 7 dni;
5)        oferty nr 6 złożonej przez: PPHU BOR-POL Mariusz Borkowski, Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice:
 • Pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 12.441,12 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
6)        oferty nr 7 złożonej przez: BIOMED SA, Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków:
 • Pakiet nr 9: cena brutto wynosi: 6.033,74 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
  UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 1,2,4,5,6,7,8, została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W zakres pakietu nr 3 oferta została wybrana ze względu na największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.   Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 22/05/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie;   Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. GRASO Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gd- Krąg 4A:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 8.962,38 zł; à kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dni; à kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
 • Pakiet nr 6: cena brutto wynosi: 9.205,92 zł; à kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dni; à kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 8: cena brutto wynosi: 33.065,21 zł; à kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dni; à kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. FABIMEX B. i W. Więcek Sp.j., ul. Cedrowa 16, 04-565 Warszawa:
 • Pakiet nr 4: cena brutto wynosi: 64.098,46 zł; à kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dni; à kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 44.155,58 zł; à kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dni; à kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 13.560,48 zł; à kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dni; à kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. BioMaxima SA, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 9.009,65 zł; à kryterium cena 59,69 pkt; termin dostawy towaru 2 dni; à kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 96,69 pkt.
 • Pakiet nr 5: cena brutto wynosi: 7.482,24 zł; à kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 7 dni; à kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. PPHU BOR-POL Mariusz Borkowski, Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice:
 • Pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 12.441,12 zł; à kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dni; à kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
 1. BIOMED SA, Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków:
 • Pakiet nr 9: cena brutto wynosi: 6.033,74 zł; à kryterium cena 60 pkt; termin dostawy towaru 3 dni; à kryterium termin dostawy 40 pkt; RAZEM 100 pkt.
  Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 9/05/2017 r. DEZ/Z/3410/95/2017/ASH ZP- 12/2017 INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 12/2017;   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 222.480 zł, w tym:
Pakiet nr 1 wartość brutto 18.684 zł
Pakiet nr 2 wartość brutto 16.200 zł
Pakiet nr 3 wartość brutto 12.960 zł
Pakiet nr 4 wartość brutto 63.720 zł
Pakiet nr 5 wartość brutto 6.696 zł
Pakiet nr 6 wartość brutto 14.580 zł
Pakiet nr 7 wartość brutto 18.360 zł
Pakiet nr 8 wartość brutto 37.800zł
Pakiet nr 9 wartość brutto 9.720 zł
Pakiet nr 10 wartość brutto 20.520 zł
Pakiet nr 11 wartość brutto 3.240 zł
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 9/05/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)        oferta nr 1 złożona przez  GRASO Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gd- Krąg 4A:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 8.962,38 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
2)        oferta nr 2 złożona przez: BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa:
 • Pakiet nr 6: cena brutto wynosi: 9.205,92 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 8: cena brutto wynosi: 33.065,21 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
3)        oferta nr 3 złożona przez: FABIMEX B. i W. Więcek Sp.j., ul. Cedrowa 16, 04-565 Warszawa:
 • Pakiet nr 4: cena brutto wynosi: 64.098,46 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
4)        oferta nr 4 złożona przez: ARGENTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 44.155,58 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 13.560,48 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
5)        oferta nr 5 złożona przez: BioMaxima SA, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin:
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 9.009,65 zł; termin dostawy towaru 2 dni;
 • Pakiet nr 5: cena brutto wynosi: 7.482,24 zł; termin dostawy towaru 7 dni;
6)        oferta nr 6 złożona przez: PPHU BOR-POL Mariusz Borkowski, Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice:
 • Pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 12.441,12 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
7)        oferta nr 7 złożona przez: BIOMED SA, Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków:
 • Pakiet nr 9: cena brutto wynosi: 6.033,74 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. Termin realizacji zamówienia 12 m- cy.
 2. Płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.
Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 75463-2017 z dnia 27-04-2017 - Wyszków 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych dla potrzeb bakteriologii SPZZOZ w Wyszkowie wyszczególnione w pakietach od 1 do 11... Termin składania ofert/wniosków: 05-05-2017
Ogłoszenie nr 78203 - 2017 z dnia 2017-05-04 r. Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 75463 Data: 27/04/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 7437600, e-mail spzzoz@wp.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV.6. Punkt: 2 W ogłoszeniu jest: Data: 05/05/2017, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Data: 09/05/2017, godzina: 10:00

DEZ/Z/341/ZP- 12/2017

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby instrukcje używania, metodyki były załączone do oferty w formie książkowej podpisane tylko na pierwszej stronie, bądź na płycie CD ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę aby instrukcje używania, metodyki były załączone do oferty w formie książkowej podpisane tylko na pierwszej stronie. Pytanie 2: Dotyczy pakietu nr 6 i 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby certyfikaty kontroli jakości, były dostępne na Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta, do której Zamawiający posiada bezpłatny, całodobowy dostęp, bez konieczności dołączania ich do każdej dostawy? Adres strony internetowej zostanie podany w ofercie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności: Pakiet nr 6: Podłoża na płytkach min. 5-6 tyg. zaś dla poz. 14 min. 4 tygodnie od daty dostawy do Zamawiającego? Uzasadnienie: Ze względu na skład i komponenty nie można określić terminu ważności odczynników na wymagane przez  Zamawiającego minimum. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 4: pakiet nr 6: Czy Zamawiający wymaga aby test z pozycji nr 15 był komplety, gotowy do użycia, bez konieczności  przygotowywania odczynników roboczych? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pytanie 5: Pakiet nr 6 punkt nr 13 wymagań: Czy zamawiający może sprecyzować do  jakiego analizatora  podłoża mają być zwalidowane ( kompatybilne)? Odpowiedź: Do aparatu VITEK. Pytanie 6: pakietu nr 8: Czy Zamawiający dopuści paski z gradientem stężeń konfekcjonowane w formie blistra, kartridża z gąbki lub pojedynczo pakowanych pasków ze względu na toczącą się wymianę form opakowań, pod warunkiem zachowania właściwości i jakości pasków testowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytania do umowy (zał. nr 5): Pytanie 7: § 8 ust. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru z wadami jakościowymi bądź niezgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem (tzw. wadami ilościowymi), Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych towarów na własny koszt w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego oraz pokrycia wszelkich strat poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: § 9 ust. 1 lit. a: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: § 9 ust. 1 lit. b: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za jednostronne odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: § 9 ust. 1 lit. c: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust.2 i § 8 ust.3, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 2 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 11: § 9 ust. 1 lit. c: Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 4%? Uzasadnianie: Zaproponowana przez Zamawiającego kara jest karą rażąco wysoką. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 12: § 9 ust. 1 lit. c: Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 6%? Uzasadnianie: Zaproponowana przez Zamawiającego kara jest karą rażąco wysoką. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.05.17r.  lub 12.05.17r ? Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 9/05/2017 roku. Pytanie 14: Pakiet 2: Dostawa szybkich testów kasetkowych oraz zestawów do posiewu moczu: Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści wymazówki do pobierania w kierunku wirusów z podłożami z wacikiem z polistyrenu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 15: Pakiet 4: Dostawa szybkich testów kasetkowych  oraz  zestawów do posiewu moczu: Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 i 11 do osobnego pakietu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 16: Pakiet 4: Czy w poz. 1 Zamawiający dopuszcza test wykrywający łącznię toksynę A i B oraz abtygen GDH? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 17: Pakiet 4: Czy  w poz. 1 i 11 Zamawiający wymaga kasetkowych testów immunoenzymatycznych z kontrolą w zestawie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 18: Pakiet 4: Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści test o czułości 90,2% i swoistości 99,7% względem hodowli tkankowej? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 19: Pakiet 4: Czy w poz. 11 Zamawiający dopuści test o czułości 92,8% i swoistości 92.6% względem hodowli bakteryjnej? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 20: Pakiet 4: Czy  w poz. 1 Zamawiający wymaga testu o wykrywalności toksyny A – min. 0.7 ng/ml i toksyny B – min. 1.25 ng/ml? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 21: Pakiet 4: Czy w celu potwierdzenia spełniania wymogów określonych w SIWZ, Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyk wykonania testów? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. Pytanie 22: Pakiet 4: Czy Zamawiający w poz. 1 i 11 wymaga zestawu z jednorazowymi pipetkami? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 23:  Dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 15 i 16 odczynników o objętości 2 ml? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 24: Dotyczy pakietu nr 3: Zamawiający w pozycji nr 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 wymaga zaoferowania podłoża płynnego w probówce o objętości 3 ml. Podane przewidywane ilości podłoży na rok  w przeliczeniu na sztuki daje liczbę opakowań po przecinku. Czy w zaistniałej sytuacji Wykonawca może zaoferować niepełną ilość opakowań (np. w przypadku wielkości opakowania wynoszącego 50 sztuk będzie to 9,33 opakowania) lub czy Wykonawca zmieni zapotrzebowanie, tak aby ilość sztuk po 3 ml była liczbą pełną? Odpowiedź: Tak, Wykonawca może zaoferować niepełną ilość opakowań. Pytanie 25: Dotyczy pakietu nr 3: Zamawiający w pozycji nr 13 wymaga zaoferowania podłoża płynnego w probówce o objętości 9 ml. Podane przewidywane ilości podłoży na rok  w przeliczeniu na sztuki daje 60 sztuk. Czy w zaistniałej sytuacji Wykonawca może zaoferować niepełną ilość opakowań (np. w przypadku wielkości opakowania wynoszącego 50 sztuk będzie to 1,2 opakowania) lub czy Wykonawca zmieni zapotrzebowanie, tak aby ilość sztuk po 9 ml była liczbą pełną? Odpowiedź: Tak, Wykonawca może zaoferować niepełną ilość opakowań. Pytanie 26: Dotyczy pakietu nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie dostarczał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych z każdą partią produktów, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 27: Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 1-2: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 28: Dotyczy Pakiet nr 9, pozycja nr 1-2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym  opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją? Zgoda Zamawiającego pozwoli nam na złożenie znacznie tańszej cenowo oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 9/05/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 9/05/2017 roku o godz. 10:15. DO POBRANIA Ogłoszenie nr 75463 - 2017 z dnia 2017-04-27 r. Wyszków: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do SPZZOZ w Wyszkowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych DO POBRANIA