SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 12/07/2017 r.
DEZ/Z/341/ZP- 24/2017
INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 24/2017 Zamawiający dokonał wyboru:
 1. oferty nr 1 złożonej przez  MEDICA J. Chodacki A. Misztal Sp. j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin:
  • pakiet nr 5: cena brutto 12.204 zł; termin dostawy 3 dni;
 2. oferty nr 3 złożonej przez  BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  • pakiet nr 4: cena brutto 17.582,40 zł; termin dostawy 1 dzień;
  • pakiet nr 6: cena brutto 3.391,20 zł; termin dostawy 1 dzień;
 3. oferty nr 4 złożonej przez  ABOOK Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa:
  • pakiet nr 1: cena brutto 144.835,44 zł; termin dostawy 3 dni;
  • pakiet nr 2: cena brutto 34.657,20 zł; termin dostawy 3 dni;
UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 2 i 6 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W pozostałych pakietach oferty zostały wybrane ze względu na największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 18/07/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie; Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. MEDICA J. Chodacki A. Misztal Sp. j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin:
  • pakiet nr 5: cena brutto 12.204 zł; termin dostawy 3 dni; -> kryterium cena 60 pkt; -> kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 100 pkt
 2. BAFARM Sp. z o.o., ul. Długa 3, 43-100 Tychy:
  • pakiet nr 4: cena brutto 25.488 zł; termin dostawy 3 dni; -> kryterium cena 41,39 pkt; -> kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 81,39 pkt
  • pakiet nr 5: cena brutto 19.494 zł; termin dostawy 3 dni; -> kryterium cena 37,56 pkt; -> kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 77,56 pkt
 3. BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  • pakiet nr 4: cena brutto 17.582,40 zł; termin dostawy 1 dzień; -> kryterium cena 60 pkt; -> kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 100 pkt
  • pakiet nr 5: cena brutto 13.867,20 zł; termin dostawy 1 dzień; -> kryterium cena 52,80 pkt -> kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 92,80pkt
  • pakiet nr 6: cena brutto 3.391,20 zł; termin dostawy 1 dzień; -> kryterium cena 60 pkt; -> kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 100 pkt
 4. ABOOK Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa:
  • pakiet nr 1: cena brutto 144.835,44 zł; termin dostawy 3 dni; -> kryterium cena 60 pkt; -> kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 100 pkt
  • pakiet nr 2: cena brutto 34.657,20 zł; termin dostawy 3 dni; -> kryterium cena 60 pkt; -> kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 100 pkt
 5. EUMED Sp. z o.o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa:
  • pakiet nr 1: cena brutto 159.997,86 zł; termin dostawy 3 dni; -> kryterium cena 54,31 pkt -> kryterium dostawy towaru 40 pkt; RAZEM 94,31 pkt
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 5/07/2017 r.
DEZ/Z/341/ZP- 24/2017
INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 24/2017; Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwoty:
Pakiet nr 1: brutto 146.880 zł Pakiet nr 2: brutto  34.992 zł Pakiet nr 4: brutto  17.280 zł Pakiet nr 5: brutto  12.420 zł Pakiet nr 6: brutto    3.456 zł
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 13:45 dnia 5/07/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
  1. oferta nr 1 złożona przez  MEDICA J. Chodacki A. Misztal Sp. j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin:
   • pakiet nr 5: cena brutto 12.204 zł; termin dostawy 3 dni;
  2. oferta nr 2 złożona przez  BAFARM Sp. z o.o., ul. Długa 3, 43-100 Tychy:
   • pakiet nr 4: cena brutto 25.488 zł; termin dostawy 3 dni;
   • pakiet nr 5: cena brutto 19.494 zł; termin dostawy 3 dni;
  3. oferta nr 3 złożona przez  BIALMED Sp. z o.o., ul. konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
   • pakiet nr 4: cena brutto 17.582,40 zł; termin dostawy 1 dzień;
   • pakiet nr 5: cena brutto 13.867,20 zł; termin dostawy 1 dzień;
   • pakiet nr 6: cena brutto 3.391,20 zł; termin dostawy 1 dzień;
  4. oferta nr 4 złożona przez  ABOOK Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa:
   • pakiet nr 1: cena brutto 144.835,44 zł; termin dostawy 3 dni;
   • pakiet nr 2: cena brutto 34.657,20 zł; termin dostawy 3 dni;
  5. oferta nr 5 złożona przez  EUMED Sp. z o.o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa:
   • pakiet nr 1: cena brutto 159.997,86 zł; termin dostawy 3 dni;
 2. Termin realizacji zamówienia 12 m-cy.
  1. Płatność w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury.
Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634).
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Ogłoszenie nr 500001901-N-2017 z dnia 03-07-2017 r. Wyszków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 538750-N-2017 Data: 26/06/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 7437600, e-mail spzzoz@wp.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpital- wyszkow.com.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV.6. Punkt: 2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-04, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-05, godzina: 13:45,