SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 31/08/2017 r.
DEZ/P/341/ZP- 32/2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do SPZZOZ w Wyszkowie.
 1. oferta nr 1 złożona przez  ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań:
  1. za łączną wartość całości zamówienia w okresie 12 m-cy wraz z opłatą za dzierżawę analizatora biochemicznego brutto 228.808,91 zł,
  2. jakość- według następującej skali:
   1. częstość kalibracji modułu ISE - rzadziej niż co 3 tygodnie – 10 pkt
   2. analizator pracujący bez zintegrowanej stacji uzdatniania wody.  Zużycie wody poniżej 3 litrów na godzinę pracy aparatu - do 3 l/h pracy aparatu – 15 pkt,
   3. kuwety jednorazowego użytku lub praca z kuwetami mytymi- kuwety jednorazowe – 15 pkt,
   4. JAKOŚĆ RAZEM: 40 pkt.
UZASADNIENIE.
W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 6/09/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań:
  • za łączną wartość całości zamówienia w okresie 12 m-cy wraz z opłatą za dzierżawę analizatora biochemicznego brutto 228.808,91 zł, KRYTERIUM CENA- 60 pkt.
  • jakość- według następującej skali:
   1. częstość kalibracji modułu ISE - rzadziej niż co 3 tygodnie – 10 pkt
   2. analizator pracujący bez zintegrowanej stacji uzdatniania wody.  Zużycie wody poniżej 3 litrów na godzinę pracy aparatu - do 3 l/h pracy aparatu – 15 pkt,
   3. kuwety jednorazowego użytku lub praca z kuwetami mytymi- kuwety jednorazowe – 15 pkt, KRYTERIUM JAKOŚĆ RAZEM: 40 pkt.
   4. RAZEM 100 pkt.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia 28/08/2017 r.
DEZ/Z/341/ZP- 32/2017
INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 32/2017; Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 233.000 zł:
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 28/08/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
  1. oferta nr 1 złożona przez  ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań:
   • za łączną wartość całości zamówienia w okresie 12 m-cy wraz z opłatą za dzierżawę analizatora biochemicznego brutto 228.808,91 zł,
   • jakość- według następującej skali:
   1. częstość kalibracji modułu ISE - rzadziej niż co 3 tygodnie – 10 pkt,
   2. analizator pracujący bez zintegrowanej stacji uzdatniania wody.  Zużycie wody poniżej 3 litrów na godzinę pracy aparatu - do 3 l/h pracy aparatu – 15 pkt,
   3. kuwety jednorazowego użytku lub praca z kuwetami mytymi- kuwety jednorazowe – 15 pkt, JAKOŚĆ RAZEM: 40 pkt.
 3. Termin realizacji zamówienia 12 m-cy.
Termin płatności 60 dni od daty wystawienia faktury. Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634).
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

Wyszków, dnia 25/08/2017