SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 10/10/2017 r.
DEZ/P/341/ZP- 34/2017
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r poz.1579 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa aparatu KTG wraz z wózkiem pod aparat dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
 1. Oferty nr 1 złożonej przez  Oxford Pol Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź:
  • aparat KTG wraz z wózkiem pod aparat w ilości 1 sztuki za łączną wartość brutto 43.599 zł
  • termin dostawy do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
UZASADNIENIE.
W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 12/10/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Oxford Pol Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź:
  • aparat KTG wraz z wózkiem pod aparat w ilości 1 sztuki za łączną wartość brutto 43.599 zł  kryterium cena 60 pkt; termin dostawy do 2 tygodni od dnia podpisania umowy  kryterium termin dostawy 40 pkt, RAZEM 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 9/10/2017 r.
DEZ/Z/341/ZP- 34/2017
INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) w przedmiocie: Dostawa aparatu KTG wraz z wózkiem pod aparat dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego w SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 34/2017; Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto 44.000 zł:
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 9/10/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
  1. oferta nr 1 złożona przez  Oxford Pol Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź:
   1. aparat KTG wraz z wózkiem pod aparat w ilości 1 sztuki za łączną wartość brutto 43.599 zł,
   2. termin dostawy do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
 3. Płatność w 3 ratach, w tym I i II rata równe, a III rata z ostatecznym rozliczeniem faktury. Termin płatności: I rata- 30 dni od daty wpływu faktury, II rata- 60 dni od daty wpływu faktury, III rata- 90 dni od daty wpływu faktury.
 4. Termin gwarancji 24 miesiące.
Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634).
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych

29.09.2017