SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 24/07/2017 r.

DEZ/P/341/ZP- 28/2017

   INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:   1)     oferty nr 1 złożonej przez  ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice:
 • dostawę łóżek szpitalnych w ilości 19 sztuk wraz z szafkami przyłóżkowymi w ilości 19 sztuk i taboretami na śrubie w ilości 19 sztuk oraz wieszaków do kroplówki w ilości 7 sztuk dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie za łączną wartość brutto 88.534,74 zł, termin dostawy do 8 tygodni.
  UZASADNIENIE. W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 28/07/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.   Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice:
 • dostawę łóżek szpitalnych w ilości 19 sztuk wraz z szafkami przyłóżkowymi w ilości 19 sztuk i taboretami na śrubie w ilości 19 sztuk oraz wieszaków do kroplówki w ilości 7 sztuk dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie za łączną wartość brutto 88.534,74 zł (po poprawce), termin dostawy do 8 tygodnià kryterium cena 60 pkt; à kryterium termin dostawy 0 pkt, RAZEM 60 pkt.
  Wyszków, dnia 21/07/2017 r. DEZ/Z/341/ZP-28/2017 INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 28/2017;   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia- dostawę urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie, tj. łóżek szpitalnych w ilości 19 sztuk wraz z szafkami przyłóżkowymi  w ilości 19 sztuk i taboretami na śrubie w ilości 19 sztuk oraz wieszaków do kroplówki w ilości 7 sztuk dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie, szczegółowo opisanego  w załączniku nr 2/1- opis przedmiotu zamówienia: kwotę brutto 88.560 zł:
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 21/07/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)        oferta nr 1 złożona przez  ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice:
 • dostawę łóżek szpitalnych w ilości 19 sztuk wraz z szafkami przyłóżkowymi w ilości 19 sztuk i taboretami na śrubie w ilości 19 sztuk oraz wieszaków do kroplówki w ilości 7 sztuk dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego SPZZOZ w Wyszkowie za łączną wartość brutto 88.534 zł, termin dostawy do 8 tygodni.
 1. Termin realizacji zamówienia max 8 tygodni.
 2. Warunki płatności.
 3. a) płatność w 6 równych ratach:
 • rata I: 1/6 kwoty płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury po podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, po zainstalowaniu i przeszkoleniu obsługi; rata II, III, IV,V,VI płatne ostatniego dnia miesiąca w kolejnych miesiącach.
 1. b) faktura może być wystawiona przez Wykonawcę najwcześniej w dniu podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu, po zainstalowaniu i przeszkoleniu personelu.
 2. c) Zamawiający wymaga aby faktura wystawiona była z uwzględnieniem cen jednostkowych elementów wchodzących w skład danego urządzenia medycznego lub aby do faktury dołączono załącznik określający ceny jednostkowe elementów wchodzących w skład danego urządzenia.
  Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wyszków, dnia  17/07/2017

DEZ/P/341/ZP- 28/2017

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.   W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:   Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko, o konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych o wymiarach 4 x 3 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko, o konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych o wymiarach 2 x 3 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści łóżko z siłownikami umieszczonymi pod leżem, co nie ma wpływu na utrzymanie czystości i dezynfekcji leża? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2100 mm oraz o długości leża 2000 mm, co za tym idzie łóżko posiada powierzchnię użytkową o długości takiej jakiej wymaga Zamawiający? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego (leże ma długość 2000 mm)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030 mm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 930 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leże o szerokości 870 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 800 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 400-800 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 380-810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści łóżko z anty-Trendelenburgiem 15°? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelnburgiem 16° i anty-Trendelenburgiem 16°? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe, składające się z trzech poziomych poprzeczek oraz dwóch łączących je pionowych profili? Barierki boczne są zgodne z normą 60601-2-52. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot przewodowy z 4 diodami informującymi o zablokowaniu, bądź odblokowaniu poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot przewodowy z jedną diodą informującą o stanie naładowania akumulatora i czy łóżko jest podłączone do sieci oraz drugą diodą informującą o tym, czy funkcje elektryczne łózka są zablokowane czy też nie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot, na którym można zablokować wszystkie funkcje elektryczne łóżka? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 21: Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 200 kg, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 22: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac bez właściwości antyalergicznych? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 23: W związku z pkt. 23 załącznika nr 2/1, czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac, który stanowi barierę dla bakterii i wirusów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 24: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 25: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 620 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 26: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 430 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kontenerem o wymiarach 32,5 x 33,5 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półka między szufladą, a kontenerem o wysokości 11 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 29: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półka na obuwie o wysokości 11,5 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 30: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z blachy oraz rurek stalowych? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 31: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z możliwością jego pochylenia o 30° lub 60°? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 32: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 520 x 360 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 33: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 800-1200 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 34: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kontenerem bez wyjmowanej półki? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 35: W związku z pkt. 28 załącznika nr 2/1, czy Zamawiający dopuści taboret tapicerowany (gama kolorów do wyboru) z regulacją wysokości śrubową, w zakresie 490-660 mm, o średnicy siedziska 320 mm, na czterech nóżkach, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo (kolor biały lub szary)? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 36: Czy Zamawiający wymaga 7 szt. wieszaków kroplówki do każdego łózka, czy do 19 sztuk łóżek? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 37: Czy Zamawiający wydzieli zestaw do ucisku sekwencyjnego do oddzielnego pakietu? Odpowiedź: Pytanie 38: Prosimy o wskazanie czy Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części jak wskazuje siwz, czy nie dokonał podziału jak wskazuje ogłoszenie? Odpowiedź: Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia- tak jak wskazuje ogłoszenie. Przedmiot zamówienia obejmuje jedną część. W SIWZ w dziale XIpkt.14 powinno być: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych- przedmiot zamówienia obejmuje 1 część. Modyfikacja zapisów we wzorze umowy: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w umowie w § 8 ust.1 dodaje pkt g) w następującym brzmieniu:
 1. g) zmiana terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy mających wpływ na termin dostawy.
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w umowie w § 7 ust.1a) w następującym brzmieniu:
 1. a) za odstąpienie od umowy bądź rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy określony w § 4 ust.1 umowy.
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w umowie w § 7 ust.1c) w następującym brzmieniu:
 1. c) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
  Zamawiający informuje, iż termin składania ofert  jest do dnia 21/07/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21/07/2017 roku o godz. 10:15.     Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Ogłoszenie nr 500003917-N-2017 z dnia 17-07-2017 r. Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 548968-N-2017 Data: 11/07/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 7437600, e-mail spzzoz@wp.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpital- wyszkow.com.pl SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV.6. Punkt: 2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-19, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-21, godzina: 10:00, Wyszków, dnia  17/07/2017

DEZ/P/341/ZP- 28/2017 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.   W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:   Pytanie 1: Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści leże łóżka wypełnione płaskownikami o szerokości 80 mm ułatwiające utrzymanie czystości i dezynfekcji leża oraz większą stabilizację materaca na leżu? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści długość całkowitą łóżka 2150 mm przy zachowaniu wymaganych wymiarów leża 2000x850 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3: Czy Zamawiający w pkt. 14 i 15 dopuści kąt przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga0-16° co jest parametrem lepszym od oczekiwanego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4: Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści koła tworzywowe 125 mm co usprawnia mobilność i manewrowość łóżka? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 5: Prosimy o doprecyzowanie opisu aparatu do ucisku sekwencyjnego kończyn dolnych. Zamawiający opisuje rodzaje możliwych mankietów do podłączenia ale nie precyzuje jakie ilości jednorazowych oraz wielorazowych mają być w zestawie oraz jakie wielkości. Prosimy o sprecyzowanie. Odpowiedź: Z każdego rozmiaru po 1 komplecie. Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytem tworzywowym, wodoodpornym, wykonanym z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi o szerokości ok 12 cm? Panele są gładkie, łatwo demontowalne, lekkie,  nadające się do szybkiej dezynfekcji. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z ramą leża opartą na stalowych kształtownikach przytwierdzonych do podwozia łóżka? Wolna przestrzeń między podłożem a ramą podwozia wynosi 160 mm i nie stanowi utrudnienia w utrzymaniu czystości pod łóżkiem. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2180 mm i szerokości leża 900 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją sekcji podudzia za pomocą pięciostopniowego mechanizmu zapadkowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 370-735 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją segmentu uda 34°? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 125mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół uruchamianą za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem bez diody informującej o pracy siłowników? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 200kg? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat do ucisku sekwencyjnego kończyn dolnych o następujących parametrach: - aparat współpracujący z mankietami 1 i 3 komorowymi, mankiety posiadające jeden zawór, wyposażone w zatyczkę spustu powietrza, z możliwością pracy na jednym lub dwu mankietach jednocześnie, z naprzemiennym tłoczeniem powietrza do dwóch podłączonych mankietów, pompa pracuje automatycznie w cyklu trzyminutowym napełnianie powietrzem przez 90 sec. i wypuszczenie powietrza przez 90sec., pompa automatycznie rozpoznaje podłączony mankiet - Zasilanie 230V 50Hz, moc wejściowa 14VA, zakres regulacji ciśnienia 30-100mmHg ± 5%, regulacja ciśnienia za pomocą pokrętła: przekręcanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa ciśnienie, w kierunku przeciwnym zmniejsza ciśnienie, ciśnieniomierz wskazuje ciśnienie doprowadzane do mankietu - nie posiada akumulatora, alarmów bezpieczeństwa, wyświetlacza LCD, waga pompy 2,5kg, wymiary: 270x130x150mm, wyposażona w uchwyt do łatwego przenoszenia - rodzaje mankietów wielorazowych możliwych do podłączenia: jednokomorowy na kończynę dolną - długość 71cm, 76cm, 84cm, 92cm, trzykomorowy na kończynę dolną - długość 71cm, 76cm, 84cm, 92cm, jednokomorowy na kończynę górną - długość 78cm, trzykomorowy na kończynę górną - długość 78cm, nie posiada możliwości podłączenia mankietów jednorazowych. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu szafkę spełniającą poniższy opis? szafka przyłóżkowa o wymiarach: wysokość – 810mm, szerokość – 485mm, głębokość – 485mm wyposażona w jedną szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach min 354x354mm. Między szufladą a komorą wysuwany blat na dodatkowe rzeczy pacjenta, w dolnej części szafki, półka na buty o wysokości min 100mm wykonana z tworzywa. Korpus szafki wykonany z tworzywowego odlewu. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. Ø 50 z bieżnikiem niebrudzącym, dwa koła z blokadą indywidualną. Drzwi szafki i szuflady w kolorach dopasowanych do blatów szafek. Blat szafki z płyty tworzywowej, blat boczny o wymiarach min 550x340mm z możliwością ustawienia blatu nad pacjentem siedzącym na łóżku w celu spożycia posiłku lub czytania książki, postawienia laptopa itp. wysokość blatu dopasowana do wysokości łóżka. Uchwyty w szafce wyprofilowane w konstrukcji frontów, nie wystające poza obrys szafki (brak ryzyka uszkodzenia, połamania uchwytów), jedna wyjmowana pólka wewnątrz zamykanej komory. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.   Zamawiający informuje, iż termin składania ofert  ulega zmianie i jest do dnia 21/07/2017 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21/07/2017 roku o godz. 10:15.     Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 11.07.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa urządzeń medycznych do SPZZOZ w Wyszkowie Ogłoszenie nr 548968-N-2017 z dnia 2017-07-11 r. Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania