SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 18.09.2017 r.
DEZ/I/221/22/2017/TG
INFORMACJA O WYNIKU
postępowania  nr DEZ/A/45/217  na:  DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ SPZZOZ W WYSZKOWIE  W CELU PROWADZENIA APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ, zrealizowanego poprzez ogłoszenie, w dniu 29.08.2017 r., na stronie  www.szpitalwyszkow.pl oraz w tygodniku Nowy Wyszkowiak (pismo DEA/217/78/2017/MD). Uprzejmie informujemy, że do dnia 11.09.2017 r. - wyznaczonego dnia składania ofert  w powyższym postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożone przez: LEK-PHARMA Sp.  z  o.o., ul. Klimczaka 22 m. 6, 02-797 Warszawa -   wartość oferowanego czynszu brutto z pkt.1. oferty wynosi: 8 118,00 zł., w tym: netto 6 600,00 i VT 23% - 1518,00 zł. Po przeprowadzonej analizie Zamawiający uznał ofertę za ważną i zgodnie z przyjętym kryterium – „wysokość oferowanego czynszu” wybrał wyżej wymienioną ofertę. Wybrany Dzierżawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.

Wyszków, dnia 29.08. 2017 r.
DEA/217/78/2017/MD
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie:
DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ SPZZOZ W WYSZKOWIE W CELU PROWADZENIA  APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ – postępowanie nr DEZ/A/45/217