Pracownia Tomografii Komputerowej

tel. 29 743 79 30