Strefa Pacjenta

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do szpitala dokonywane jest w trzech miejscach:

 • Izbie Przyjęć zlokalizowanej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • Izbie Przyjęć zlokalizowanej w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym,
 • Izbie Przyjęć zlokalizowanej w Oddziale Pediatrycznym.

W momencie przyjęcia do Szpitala pacjent zobowiązany jest przedstawić:

 • skierowanie, wystawione przez lekarza, lekarza dentystę lub felczera (każdego, niezależnie od tego czy udziela on świadczeń w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej czy też włącznie w gabinecie komercyjnym), jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne,
 • posiadaną dokumentację medyczną i wyniki badań/ konsultacji zleconych przez lekarza kierującego;
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość (paszport, prawo, jazdy, legitymacja szkolna – w przypadku dzieci do 18 roku życia).

W stanach nagłych skierowanie nie jest wymagane.
Po przyjęciu w Izbie Przyjęć, pacjent zostaje przekazany do oddziału, w którym będzie hospitalizowany, zgodnie ze skierowaniem.
Odzież osobista pacjentów przechowywana jest w magazynie odzieży. Za pieniądze i inne przedmioty wartościowe Szpital nie odpowiada (można je złożyć w depozycie i odebrać za pokwitowaniem w dniu wypisu ze szpitala).

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny w SPZZOZ w Wyszkowie odbywają się we wszystkie dni tygodnia.
Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe. Ułatwia to lepsze i szybsze zakończenie czynności medycznych.

Warunki lokalowe nie pozwalają na to, by do Chorego przebywającego w oddziale wchodziło jednorazowo więcej osób. W związku z tym ograniczamy liczbę odwiedzających do kilku osób. Odwiedzających, którzy mają infekcję lub inne problemy zdrowotne /biegunka, zmiany skórne, podwyższona temperatura, itp./, bardzo prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin. Spowodować one mogą zagrożenie epidemiologiczne dla wszystkich leczonych w oddziale.

Istnieje możliwość telefonicznego kontaktowania się z bliskimi. W większości oddziałów szpitalnych zainstalowane są automaty telefoniczne, z których można korzystać przez całą dobę.

Numery telefonów dla Pacjentów oddziałów szpitalnych:

 • Ginekologiczny – 802-10-46
 • Położnictwo – 802-10-83
 • Oddział Chirurgii Ogólnej – 802-10-84
 • Oddział Kardiologiczny – 802-10-85
 • Oddział Chorób Wewnętrznych – 802-10-66

Do pielęgniarek kierować należy wszelkie spostrzeżenia, niepokoje i pytania dotyczące wykonywanych zabiegów higienicznych, żywieniowych itp.
Przed wejściem na oddział prosimy o pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni i założenie ochraniaczy.

UWAGA

 • informacji o stanie zdrowia udziela ordynator oddziału i lekarz prowadzący
 • nie udzielamy telefonicznej informacji o  stanie zdrowia pacjenta

Prosimy o wskazanie bliskiej osoby,  upoważnionej do wglądu do dokumentacji medycznej uzyskiwania informacji o stanie zdrowia

Po przyjęciu w Izbie Przyjęć, pacjent zostaje przekazany do oddziału, w którym będzie hospitalizowany, zgodnie ze skierowaniem.

Odzież osobista pacjentów przechowywana jest w magazynie odzieży. Za pieniądze i inne przedmioty wartościowe Szpital nie odpowiada (można je złożyć w depozycie i odebrać za pokwitowaniem w dniu wypisu ze szpitala).

Żywienie

Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważnym elementem procesu zdrowienia, dlatego u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca odpowiednią dietę, stosowną do wieku i stanu zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że jej przestrzeganie w warunkach szpitalnych nie jest rzeczą łatwą. W związku z ogólnym złym samopoczucie psychofizycznym spowodowanym chorobą, odmiennymi nawykami związanymi z kulturą spożywania posiłków, niemożnością jedzenia „tego na co ma się ochotę”, i wieloma innymi przyczynami pacjenci często korzystają z posiłków domowych. Przynoszenie posiłków domowych nie jest zakazane. Jednak ich wprowadzanie do diety szpitalnej może stać się przyczyną wielu nieprzyjemnych następstw. Dlatego w tej sprawie prosimy o skonsultowanie się z pielęgniarką dyżurną.

Pacjenci przebywający w oddziałach szpitalnych otrzymują średnio 3 posiłki dziennie. Przez całą dobę maja możliwość korzystania z kawy, herbaty, mleka czy kompotu.

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Pacjentom, którzy z różnych względów wymagają pomocy w spożywaniu posiłków asystują pielęgniarki. Udział w karmieniu mogą brać również bliscy chorego.

Wypis pacjenta

O wypisie do domu Pacjent i/lub Jego bliscy informowani są podczas wizyty porannej w dzień wyjścia.

W dniu wypisu sekretarka medyczna oddziału prosi pacjenta o przedstawienie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego leczenia. Po wykonaniu niezbędnych czynności administracyjnych sekretarka zwraca Pacjentowi jego dokumenty oraz wydaje kartę informacyjną wypisu ze szpitala wraz z receptami.

Pacjenci wypisywani są z oddziału z reguły w godzinach przedpołudniowych.

Prawa pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – Iwona Gutowska
Budynek Administracyjno – Diagnostyczny, pokój nr 6
tel. (29) 743 76 45
Przyjmuje: Poniedziałek, Środa i Piątek w godzinach od 08:00 do 12:00

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej.

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących – w sytuacji ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych.
 • Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii.

W razie wątpliwości pacjent ma prawo żądać, by lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Żądanie oraz ewentualną odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia

Prawo wyboru:

Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo wyboru:

 • w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki i położnej;
 • w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – lekarza specjalisty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny;
 • w ramach leczenia stomatologicznego – lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ;
 • w ramach leczenia szpitalnego – dowolnego szpitala, posiadającego umowę  NFZ, na terenie całej Polski.

Prawo do informacji:

 • Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach, dlatego każda placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązana umieścić stosowną informację na temat praw pacjenta.
 • Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.
 • Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego. Ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie przez niego w pełni zrozumiała.
 • Pacjent ma prawo do informacji o  swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.
 • Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji.

Powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej. W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.

Pacjent do ukończenia 16. roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia.

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych:

 • Pacjent ma prawo do poufności – zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych, a w szczególności o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach.

Bez zgody pacjenta (lub zgody osoby sprawującej opiekę prawną nad pacjentem) nie wolno informować nikogo o jego stanie zdrowia. Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane.
Prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta.

Prawo do wyrażenia zgody:

 • Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Jeżeli pacjent:

 • nie ukończył 18 lat,
 • jest całkowicie ubezwłasnowolniony,
 • niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy a w przypadku jego braku – opiekun faktyczny.

Pacjent:

 • który ukończył 16 lat,
 • ubezwłasnowolniony,
 • chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.

Zgoda lub odmowa powinna zostać poprzedzona przedstawieniem pacjentowi wyczerpującej informacji na temat planowanego, bądź już udzielanego świadczenia.

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta:

 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności – osoba udzielająca świadczeń ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.
 • Pacjent ma prawo do godnego umierania.
 • Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi.
Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.
Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej:

 • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie:

 • Pacjent przebywający w placówce leczniczej przeznaczonej dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu) ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty przechowywania ponosi podmiot wykonujący działalność leczniczą, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza:

 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.

Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:

 • Pacjent przebywający w placówce leczniczej, przeznaczonej dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu), ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo do odmowy takiego kontaktu.
 • Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. opieka sprawowana nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu).

Jeżeli świadczeniodawca ponosi koszty realizacji powyższych praw, może obciążyć nimi pacjenta.

Wysokość opłaty rekompensującej wspomniane koszty ustala kierownik placówki, a informację o jej wysokości oraz sposobie jej ustalenia udostępnia się w miejscu, gdzie udzielane są świadczenia.

Prawo do opieki duszpasterskiej:

 • Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
 • W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Więcej w Zakładce „Opieka duszpasterska” – https://www.szpitalwyszkow.pl/strefa-pacjenta/#1542972795008-19-4

Skargi pacjentów:

W centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia funkcjonują komórki do spraw skarg i wniosków, w których pacjent może złożyć skargę związaną z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.

Uwaga! Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i  nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może także złożyć skargę do:

 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby,
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NIPiP.

Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.
Przestrzeganie i poszanowanie praw pacjenta jest jednym z podstawowych obowiązków świadczeniodawcy.

Ustawy:

1) Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm. – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – do pobrania
2) Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm. – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
3) Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm. – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Tłumacz języka migowanego

W SPZZOZ w Wyszkowie istnieje możliwość skorzystania z pomocy certyfikowanych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo-Migowego (SJM) za pomocą aplikacji internetowej w godz. 8.00-17.00. Oznakowane stanowisko do obsługi osób niesłyszących i słabo słyszących znajduje się w Rejestracji SOR i Izby Przyjęć.
Osoby odwiedzające stronę internetową SPZZOZ w Wyszkowie mogą również połączyć się z tłumaczem on-line bez wychodzenia z domu:
https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=szpitalwyszkow
W przypadku potrzeby wezwania tłumacza języka migowego i skorzystania z jego usług w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie w trybie planowym należy złożyć odpowiedni wniosek, dostępny na stronie

Tłumacz języka migowego


lub w Rejestracji SOR i Izby Przyjęć.

Wniosek należy złożyć co najmniej 4 dni robocze przed planowaną datą realizacji świadczenia
a) drogą mailową: kancelaria@szpitalwyszkow.pl
b) osobiście w Kancelarii
c) faksem na nr 29 743 76 05.

Osoba do kontaktu:

Referent ds. administracji, pani Ewelina Wróbel, tel. 29 743 79 10, e mail: ewelinaw@szpitalwyszkow.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)

Zgłoszenie PDF Zgłoszenie DOC

Skierowanie

1. Przyjęcie na leczenie szpitalne odbywa się na podstawie wymaganego skierowania lekarza, lekarza dentysty felczera (każdego, niezależnie od tego czy udziela on świadczeń w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej czy też wyłącznie w gabinecie komercyjnym), jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.
2. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, wykonywanie badań diagnostycznych, zabiegów rehabilitacji leczniczej oraz transportu sanitarnego odbywa się na podstawie wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza i lekarza dentysty będącego świadczeniodawcą, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz lekarza i lekarza dentysty, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).
3. Skierowania wystawione przez lekarzy wykonujących zawód w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej traktuje się jako skierowania w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli spełniają określone w niej wymagania. Do skierowania wystawionego w języku obcym dołącza się jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
4.  Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:
– ginekologa i położnika,
– dentysty,
– wenerologa,
– onkologa,
– psychiatry,
– dla osób chorych na gruźlicę,
– dla osób zakażonych wirusem HIV,
– dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych,
– dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia oraz dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia (osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną) – w zakresie leczenia uzależnień,
– dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
– dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
– dla osób do 18 roku życia, posiadających zaświadczenie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
– dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej

OPŁATY za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz udzielenie informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

I. Ceny za udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:
1) Cena za jedną stronę kopii* albo wydruku dokumentacji medycznej :
– bez potwierdzenia za zgodność z oryginałem – 0,25 zł brutto/za stronę
– z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem – 0,30 zł brutto/za stronę

2) Cena za jedną stronę wyciągu** albo odpisu*** dokumentacji medycznej
– 8,00 zł brutto/za stronę

3) Cena za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku
danych – 1,60 zł brutto

II. Udzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta zgodnie z art.38 ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

– informacje na temat przyczyn hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badań
diagnostycznych, o wynikach badań diagnostycznych w tym sekcji zwłok,
czynnościach leczniczych, zabiegach, wynikach leczenia i rokowaniach.
– 80,00 zł brutto
– informacje na temat przyczyn leczenia ambulatoryjnego oraz wykonanych w jego
trakcie badań diagnostycznych i ich wyników.
– 50,00 zł brutto
– informacje wynikające z przeprowadzonych konsultacji leczniczych
– 50,00 brutto

*kopia – dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu).
**wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej
***odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U.2017 r. poz.1318 ze zmianami).
Ustawa z dnia 11 września 2005 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.1170 ze zmianami).

Opłata za przechowywanie zwłok

Opłata za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny pobierana od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, wynosi 50zł brutto za każdą rozpoczętą dobę po upływie 72 godzin od daty przyjęcia zwłok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2018 z dnia 21 maja 2018 r.
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Zakładu
CENNIK
OBOWIĄZUJE OD 1 czerwca 2018 r. Opłaty pogrupowano wg następujących kategorii:

I. Porady lekarskie specjalistyczne
II. Porady psychologa
III. Wydanie zaświadczenia, opinii, orzeczenia
IV. Badania laboratoryjne
V. Badania serologiczne
VI. Badania bakteriologiczne
VII. Badania rentgenowskie
VIII. Badania USG, EKG, ECHO, Gastroskopia i inne
IX. Zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapeutyczne
X. Pomoc doraźna i transport sanitarny
XI. Lecznictwo szpitalne
XII. Usługi
XIII. Poradnia Medycyny Pracy
XIV. Opłaty parkingowe
XV. Usługi komercyjne
XVI. Zniżki
I Porada lekarska specjalistyczna (cena porady nie zawiera badań diagnostycznych, zabiegów i kosztów transportu) 50,00
II Porada psychologa 85,00
III Wydanie zaświadczenia, opinii, orzeczenia 20,00
IV BADANIA LABORATORYJNE
1. BIOCHEMIA
1.1 ALAT 4,50
1.2 Albuminy 4,00
1.3 ALP – Fosfataza alkaliczna 5,00
1.4 Amylaza w moczu 5,00
1.5 Amylaza w surowicy 5,00
1.6 ASO – test latexowy 6,50
1.7 ASPAT 4,50
1.8 Białko całkowite 4,00
1.9 Bilirubina całkowita 4,00
1.10 Cholesterol 4,50
1.11 CK -MB 12,50
1.12 Clearence kreatyniny 9,00
1.13 CPK 4,50
1.14 CRP – oznacz. ilościowe 11,00
1.15 Fosfor 5,00
1.16 Fosfor w moczu (utrata) 5,00
1.17 GGTP 8,00
1.18 Glukoza w surowicy 4,00
1.19 Glukoza we krwi włośn. z pobraniem 9,80
1.20 Glukuronian bilirubiny 4,00
1.21 HbA1c 18,00
1.22 HDL 4,50
1.23 Kreatynina 4,00
1.24 Kreatynina w moczu (utrata) 6,00
1.25 Kwas moczowy 5,00
1.26 Kwas moczowy w moczu (utrata) 6,00
1.27 Latex RF 5,50
1.28 LDH 8,00
1.29 Lipaza 10,00
1.30 Magnez 5,00
1.31 Magnez w moczu (utrata) 6,50
1.32 Mocznik 4,00
1.33 Mononukleoza -test latexowy 13,00
1.34 Na + K +Cl 6,50
1.35 Potas w moczu (utrata) 6,50
1.36 Sód w moczu ( utrata ) 6,50
1.37 Trójglicerydy 5,00
1.38 Waalera-Rosego 10,50
1.39 Wapń 4,50
1.40 Wapń w moczu (utrata) 6,00
1.41 Żelazo całkowite 6,00
1.42 Profil kardiologiczny (morfologia, OB, badanie moczu, glukoza,lipidogram, kreatynina, mocznik, potas, ALT, AST) 25,00
2. IMMUNOLOGIA
2.1 BHCG 30,00
2.2 Borelioza IgG 25,00
2.3 Borelioza IgM 25,00
2.4 Ca 125 28,00
2.5 Ca 19-9 28,00
2.6 CEA 18,00
2.7 Cytomegalia IgG 28,00
2.8 Cytomegalia IgM 32,00
2.9 DIGOXIN 25,00
2.10 Estradiol 23,00
2.11 Ferrytyna 18,00
2.12 FSH 23,00
2.13 FT 3 20,00
2.14 FT 4 20,00
2.15 HBS-antygen 14,50
2.16 Helicobacter pylori 24,00
2.17 LH 23,00
2.18 P/ciała anty HBS – test ilościowy 34,00
2.19 P/ła TPO 25,00
2.20 Progesteron 26,00
2.21 Prolaktyna 23,00
2.22 Przeciwciała anty HCV 23,00
2.23 Przeciwciała anty HIV 20,00
2.24 Testosteron 23,00
2.25 Total IgE 30,00
2.26 Total PSA 20,00
2.27 Toxoplazmoza IgG 26,00
2.28 Toxoplazmoza IgM 31,00
2.29 Troponina 27,00
2.30 TSH 17,00
2.31 Wit. B12 28,00
2.32 Anty TG 28,00
2.33 RUBELLA IgG 23,00
2.34 RUBELLA IgM 33,00
2.35 Mononukleoza EBV VCA IgM 24,00
2.36 NT – pro BNP 55,00
2.37 Procalcytonina 59,00
2.38 DHEA-SO4 20,00
2.39 HE4 60,00
2.40 Witamina D3 25OH 36,00
2.41 Panele alergiczne (pediatryczny, wziewny, pokarmowy) 110,00
2.42 ANA 50,00
2.43 Profil ANA 100,00
2.44 ANCA 50,00
2.45 Profil wątrobowy 130,00
2.46 EBV metodą immunofluorescencji 50,00
2.47 Przeciwciała przeciw endomysium (celiaki) 45,00
3. ANALITYKA
3.1 Antygen Lambli 28,00
3.2 Badanie kału – pH 2,50
3.3 Badanie moczu – pH 2,00
3.4 Badanie moczu w kierunku TV 8,00
3.5 Białko Bence-Jonesa 25,00
3.6 Ciężar właściwy moczu 1,40
3.7 Czystość pochwy 15,00
3.8 DZM na białko 5,00
3.9 DZM na cukier 6,50
3.10 Kał badanie ogólne 12,00
3.11 Kał na pasożyty 15,00
3.12 Mikroalbuminuria 12,00
3.13 Mocz badanie ogólne 6,00
3.14 Mocz na obecność barwników żółciowych 4,50
3.15 Mocz na obecność cukru i ciał ketonowych 2,50
3.16 Płyn z jam ciała badanie ogólne 25,00
3.17 PMR – badanie ogólne 20,00
3.18 Preparaty barwione z PMR 7,00
3.19 Test na krew utajoną w kale 16,00
3.20 WR 7,00
4. HEMATOLOGIA
4.1 Antytrombina III 40,00
4.2 Czas i wskaźnik protrombinowy 6,50
4.3 Czas kaolonowo-kefalinowy 9,00
4.4 D-Dimery 20,00
4.5 Fibrynogen 6,50
4.6 Morfologia z rozmazem mikroskopowym 10,00
4.7 Morfologia 5,50
4.8 Preparat z nakłucia szpiku (wykonanie) 5,00
4.9 Retikulocyty 6,00
4.10 Rozmaz mikroskopowy 4,50
4.11 OB 3,00
Pobranie krwi z żyły, opuszki palca 2,50
Opłata manipulacyjna (wysyłanie pocztą wyników) 4,00
5 BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
5.1 Cholinoesteraza 12,00
5.2 Dehydrogenaza mleczanowa 10,00
5.3 Cystatyna C 37,00
5.4 Proteinogram 28,00
6 MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
6.1 ASO, ilościowo 12,00
6.2 RF, ilościowo 12,00
6.3 anty-CCP 67,00
7 DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
7.1 Mioglobina 47,00
7.2 Homocysteina – * 47,00
8 DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
8.1 P/c. p. receptorom TSH 60,00
8,2 Tyreoglobulina 22,00
9 HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
9.1 Estriol wolny 28,00
9.2 DHEA SO4 21,00
9.3 DHEA 28,00
9.4 Androstendion 28,00
9.5 Testosteron wolny 43,00
9.6 SHBG 23,00
9.7 17-hydroksyprogesteron 23,00
9.8 Oksytocynaza 33,00
9.9 Izooksytocynaza 33,00
9.10 AMH 120,00
9.11 Inhibina B 120,00
9.12 Makroprolaktyna 105,00
10 DIAGNOSTYKA ANEMII
10.1 Transferyna 32,00
10.2 Kwas metylomalonowy MMA 225,00
10.3 Kwas foliowy 27,00
10.4 Erytropoetyna 37,00
10.5 TIBC 12,00
10.6 UIBC 12,00
10.7 Rozpuszczalny receptor transferyny 62,00
11 DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
11.1 Fruktozamina 42,00
11.2 Insulina – * 22,00
11.3 C-peptyd – * 30,00
11.4 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IF 77,00
11.5 P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) 82,00
11.6 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo 57,00
12 DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
12.1 Parathormon (intact) – * 33,00
12.2 Kalcytonina – * 38,00
12.3 Osteokalcyna – * 38,00
12.4 Fosfataza kwaśna 12,00
12.5 Fosfataza zasadowa izoenzym kostny 43,00
12.6 C-telopeptyd kolagenu typu I 70,00
13 INNE HORMONY I METABOLITY
13.1 ACTH – * 33,00
13.2 Kortyzol 21,00
13.3 Kortyzol w DZM 23,00
13.4 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 83,00
13.5 17-ketosteroidy w DZM 63,00
13.6 Aldosteron 23,00
13.7 Aldosteron w DZM 33,00
13.8 Aktywność reninowa osocza (ARO) 93,00
13.9 Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) 93,00
13.10 Metoksykatecholaminy w DZM 98,00
13.11 Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM 158,00
13.12 Kwas wanilinomigdałowy w DZM 68,00
13.13 Hormon wzrostu – * 22,00
13.14 IGF-BP3 68,00
13.15 IGF-1 – * 63,00
13.16 Gastryna – * 68,00
13.17 Profil steroidowy w DZM met. GC-MS 225,00
13.18 Kwas homogentyzynowy w DZM 225,00
14 DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
14.1 Chromogranina A 62,00
14.2 PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) 50,00
14.3 PSA wolny 30,00
14.4 Fosfataza kwaśna sterczowa 9,00
14.5 AFP 22,00
14.6 CA 15-3 28,00
14.7 TPS 66,00
14.8 SCC – Ag 30,00
14.9 CYFRA 21-1 42,00
14.10 CA 72-4 47,00
14.11 Beta-2-mikroglobulina 47,00
14.12 P/c. onkoneuronalne met.IIF 150,00
14.13 S100 37,00
14.14 NSE (Neuroswoista enolaza) 22,00
14.15 Adrenalina 73,00
14.16 Adrenalina w DZM 67,00
14.17 Noradrenalina 82,00
14.18 Noradrenalina w DZM 67,00
14.19 Metanefryna w DZM 37,00
14.20 Normetanefryna w DZM 37,00
15 UKŁAD KRZEPNIĘCIA
15.1 Białko C aktywność – * 62,00
15.2 Białko S wolne 62,00
15.3 Czynnik V Leiden ( met.PCR) 255,00
15.4 Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) 252,00
15.5 FDP – produkty degradacji fibrynogenu 37,00
15.6 Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) 282,00
16 IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
16.1 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 53,00
16.2 IgG 20,00
16.3 IgM 20,00
16.4 IgA 20,00
16.5 Dopełniacz, składowa C-3c 33,00
16.6 Dopełniacz, składowa C-4 33,00
16.7 HLA-B27 met.PCR 105,00
16.8 Kompleksy immunologiczne 88,00
16.9 Alfa-1-antytrypsyna 83,00
16.10 Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) 37,00
16.11 Ceruloplazmina 43,00
16.12 Haptoglobina 28,00
16.13 C1 inhibitor, aktywność 113,00
16.14 C1 inhibitor, stężenie 52,00
16.15 Łańcuchy lekkie kappa 62,00
16.16 Łańcuchy lekkie kappa w moczu 62,00
16.17 Łańcuchy lekkie lambda 63,00
16.18 Łańcuchy lekkie lambda w moczu 63,00
16.19 Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) – (białko monoklonalne) w surowicy 103,00
16.20 Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu 153,00
16.21 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy 103,00
16.22 Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu 103,00
16.23 Lipoproteina Lp(a) 38,00
16.24 Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny 48,00
16.25 Aldolaza 21,00
16.26 Acetylocholinesteraza krwinkowa 63,00
17 BADANIA Z MOCZU
17.1 Albumina DZM 20,00
17.2 Liczba Addisa  – * 11,50
17.3 Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) 15,00
17.4 Albumina w moczu 7,50
18 INFEKCJE
18.1 HBe antygen 40,00
18.2 HBe przeciwciała 42,00
18.3 HBc przeciwciała całkowite 30,00
18.4 HBc przeciwciała IgM 42,00
18.5 HBV met. PCR, ilościowo 305,00
18.6 HBV met. PCR, jakościowo 112,00
18.7 HCV met. PCR, ilościowo 305,00
18.8 HCV met. PCR, jakościowo * 105,00
18.9 HAV przeciwciała całkowite 48,00
18.10 HAV przeciwciała IgM 62,00
18.11 HIV test potwierdzenia met. western-blot 235,00
18.12 USR- testy potwierdzenia 32,00
18.13 FTA 52,00
18.14 FTA ABS IgM 165,00
18.15 TPHA 42,00
18.16 FTA ABS 52,00
18.17 Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) 10,00
18.18 Toksoplazmoza IgA 62,00
18.19 Toksoplazmoza IgG awidność 73,00
18.20 CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 70,00
18.21 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo 45,00
18.22 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo 48,00
18.23 EBV (Epstein-Barr virus) IgG 43,00
18.24 Mononukleoza zakaźna, jakościowo 12,00
18.25 EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG 37,00
18.26 EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG 37,00
18.27 Enterowirusy IgM 47,00
18.28 Enterowirusy IgG 47,00
18.29 Mycoplasma pneumoniae IgA 42,00
18.30 Mycoplasma pneumoniae IgG 50,00
18.31 Mycoplasma pneumoniae IgM 50,00
18.32 Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA 34,00
18.33 Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA 37,00
18.34 Chlamydia pneumoniae IgA met.ELISA 192,00
18.35 Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF 37,00
18.36 Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF 37,00
18.37 Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF 37,00
18.38 Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA 32,00
18.39 Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA 32,00
18.40 Chlamydia trachomatis IgA met.ELISA 125,00
18.41 Chlamydia trachomatis IgA met.IIF 40,00
18.42 Chlamydia trachomatis IgG met.IIF 40,00
18.43 Chlamydia trachomatis IgM met.IIF 40,00
18.44 Helicobacter pylori IgA 42,00
18.45 Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 72,00
18.46 Grypa typ A IgG 42,00
18.47 Grypa typ A IgM 47,00
18.48 Grypa typ B IgG 42,00
18.49 Grypa typ B IgM 47,00
18.50 Paragrypa typ 1-4 IgG 42,00
18.51 Paragrypa typ 1-4 IgM 47,00
18.52 Paragrypa typ 3 IgG 62,00
18.53 Odra (Morbilli virus) IgG 145,00
18.54 Odra (Morbilli virus) IgM 145,00
18.55 Ospa (Varicella zoster virus) IgG 103,00
18.56 Ospa (Varicella zoster virus) IgM 103,00
18.57 Świnka (Myxovirus parotitis) IgG 105,00
18.58 Świnka (Myxovirus parotitis) IgM 105,00
18.59 Borelioza IgG met. western-blot 105,00
18.60 Borelioza IgM met. western-blot 105,00
18.61 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgM met. ELISA 87,00
18.62 TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu)IgG met.ELISA 87,00
18.63 Bruceloza IgG 30,00
18.64 Bruceloza IgM 30,00
18.65 Brucelloza (odczyn zlepny i OWD) 75,00
18.66 Listerioza, jakościowo 65,00
18.67 Listeria monocytogenes IgG met. IIF 30,00
18.68 Yersinia spp. IgG 45,00
18.69 Yersinia spp. IgM 45,00
18.70 Yersinia spp. IgA 45,00
18.71 Yersinia spp IgG, IgM, IgA (łacznie) 160,00
18.72 Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) 155,00
18.73 Parvowirus B19 IgG i IgM 82,00
18.74 Parvowirus B19 IgG met. ELISA 32,00
18.75 Parvowirus B19 IgM met. ELISA 32,00
18.76 Coxackie wirusy przeciwciała 62,00
18.77 Coxsackie typ A i B IgG met.IIF 62,00
18.78 Coxsackie typ A i B IgM met.IIF 62,00
18.79 Toksokaroza (Toxocara canis)  IgG 50,00
18.80 Włośnica (Trichinella spiralis)  IgG 115,00
18.81 Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 65,00
18.82 Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo 160,00
18.83 HBs antygen, test potwierdzenia 30,00
18.84 Nużyca 22,00
18.85 Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA 50,00
18.86 Legionella pneumophila, antygen 195,00
18.87 Legionella pneumophila IgG (legionelloza) 180,00
18.88 Legionella pneumophila IgM (legionelloza) 185,00
18.89 Legionella pneumophila IgA (legionelloza) 185,00
18.90 Babesia microti IgG met. IIF 105,00
18.91 Babesia microti IgM met. IIF 105,00
18.92 HPV met. PCR jakościowo* 120,00
18.93 HPV mRNA met. PCR* 200,00
18.94 P/c. p. gliście ludzkiej (glista) IgG 25,00
18.95 P/c. p. krztuścowe IgA 50,00
18.96 P/c. p. krztuścowe IgG 50,00
18.97 P/c. p. krztuścowe IgM 50,00
18.98 Gardia lamblia IgG, IgM 90,00
19 TOKSYKOLOGIA-  LEKI
19.1 Lit, ilościowo 30,00
19.2 Karbamazepina, ilościowo 32,00
19.3 Kwas walproinowy, ilościowo 32,00
19.4 Fenytoina, ilościowo 42,00
19.5 Fenobarbital, ilościowo 42,00
19.6 Propafenon, ilościowo 100,00
19.7 Paracetamol, ilościowo 27,00
19.8 Salicylany, ilościowo 32,00
19.9 Teofilina, ilościowo 42,00
19.10 Cyklosporyna A, ilościowo 97,00
19.11 Wankomycyna 72,00
20 TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE
20.1 Fenol w moczu, ilościowo 27,00
20.2 Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo 47,00
20.3 Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo 22,00
21 TOKSYKOLOGIA- METABOLITY
21.1 Osmolalność surowicy 17,00
21.2 Osmolalność moczu 17,00
21.3 Osmolalność – badanie wyliczane 17,00
21.4 Mleczany, ilościowo 22,00
22 TOKSYKOLOGIA-METALE
22.1 Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach 22,00
22.2 Kwas hipurowy 42,00
22.3 Cynk w moczu 50,00
22.4 Cynk, ilościowo 45,00
22.5 Miedź, ilościowo 50,00
22.6 Miedź w moczu, ilościowo 55,00
22.7 Ołów we krwi 55,00
22.8 Ołów w moczu, ilościowo 55,00
22.9 Rtęć w moczu, ilościowo 80,00
22.10 Kadm we krwi 95,00
22.11 Kadm w moczu 75,00
22.12 Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo 50,00
22.13 Kwas delta-aminolewulinowy w moczu 40,00
22.14 Porfiryny całkowite w moczu 110,00
22.15 Koproporfiryna 45,00
23 AUTOIMMUNOLOGIA
23.1 P/c. p. jądrowe (m.in. histonowe, rib-P-Protein) (ANA3) met. immunoblotingu 130,00
23.2 P/c. p. dsDNA met. IIF 65,00
23.3 SLE, półilościowo 30,00
23.4 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 83,00
23.5 P/c. p. aktynie met. IIF 37,00
23.6 Panel w kierunku myositis (Mi-2, Ku, PM, Scl,Jo-1,pl-7,pl-12, Pl-12) 153,00
23.7 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 57,00
23.8 P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 72,00
23.9 P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 65,00
23.10 P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 62,00
23.11 P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF 72,00
23.12 P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting 120,00
23.13 Panel wątrobowy PEŁNY ( ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 120,00
23.14 Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting 110,00
23.15 Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF 70,00
23.16 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF 60,00
23.17 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF 65,00
23.18 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 90,00
23.19 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF 75,00
23.20 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF 75,00
23.21 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 115,00
23.22 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF 75,00
23.23 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF 75,00
23.24 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 130,00
23.25 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF 65,00
23.26 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgG met. IIF 65,00
23.27 P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF 110,00
23.28 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA 75,00
23.29 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA 75,00
23.30 P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA 140,00
23.31 P/c/ przeciw mieloperoksydazie (MPO)(pANCA) i proteinazie 3 (PR3)(cANCA) met. Immunoblotu 80,00
23.32 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA 55,00
23.33 P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA 55,00
23.34 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA 55,00
23.35 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA 55,00
23.36 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 90,00
23.37 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA 85,00
23.38 P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA 85,00
23.39 P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA 65,00
23.40 P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA 65,00
23.41 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA 55,00
23.42 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA 55,00
23.43 P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 100,00
23.44 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA 45,00
23.45 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA 45,00
23.46 P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 80,00
23.47 Antykoagulant toczniowy* 70,00
23.48 Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe MAIPA 345,00
23.49 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF 80,00
23.50 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA 110,00
23.51 P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF 110,00
23.52 P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 75,00
23.53 P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle’a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF 90,00
23.54 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) i błonie pęch. płucnych (zespoł Goodpasture’a) met. IIF 95,00
23.55 P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF 85,00
23.56 P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF 100,00
23.57 P/c. p. wyspom trzustkowym, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i colitis ulcerosa) met. IIF 110,00
23.58 Panel jelitowy (p/c. p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) met. IIF 140,00
23.59 P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF 60,00
23.60 P/c. p. korze nadnerczy met. IIF 110,00
23.61 P/c p. komórkom śródbłonka met.IIF 60,00
23.62 P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) 100,00
23.63 P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) 140,00
23.64 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgA 85,00
23.65 P/c przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie IgG 85,00
23.66 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA 75,00
23.67 P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG 75,00
23.68 P/c. przeciwjądrowe przeciw histonom met.ELISA 65,00
24 ALERGOLOGIA
24.1 Panel alergenów  – mieszany 130,00
24.2 Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów) 52,00
24.3 Panel oddechowy,trawy,chwasty (10alergenów): 52,00
24.4 Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów): 52,00
24.5 Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów): 52,00
24.6 Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów): 52,00
24.7 Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów): 52,00
24.8 Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów): 52,00
24.9 Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów): 52,00
24.10 IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych 31,00
24.11 IgE sp. TP9 – mieszanka drzew 31,00
24.12 IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów 31,00
24.13 IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni 31,00
24.14 IgE sp. FP2 – mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza 31,00
24.15 IgE sp. EP7 – mieszanka pierza 31,00
24.16 IgE sp. EP1 – mieszanka naskórków 31,00
24.17 IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych 31,00
24.18 IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca) 31,00
24.19 IgE sp. GP3 panel traw 3 31,00
Alergeny- składniki kurzu, roztocza
24.20 IgE sp. D1 – Dermatophagoides pteronyssinus 27,00
24.21 IgE sp. D2 – Dermatophagoides farinae 27,00
24.22 IgE sp. D70 – Acarus siro 27,00
24.23 IgE sp. D71 – Lepidoglyphus destructor 27,00
24.24 IgE sp. D72 – Tyrophagus putescientiae 27,00
Alergeny- sierści i pierza
24.25 IgE sp. E7 – odchody gołębia 27,00
24.26 IgE sp. I6 – karaluch – prusak 27,00
24.27 IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Holister Sten) 27,00
24.28 IgE sp. E1 – sierść kota 27,00
24.29 IgE sp. E2 – sierść psa 27,00
24.30 IgE sp. E3 – sierść konia 27,00
24.31 IgE sp. E201 – pióra kanarka 27,00
24.32 IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi) 27,00
24.33 IgE sp. E78 – pióra papużki falistej 27,00
24.34 IgE sp. E86 – pióra kaczki 27,00
24.35 IgE sp. E84 – naskórek chomika 27,00
24.36 IgE sp. E82 – naskórek królika 27,00
24.37 IgE sp. E81 – naskórek owcy 27,00
24.38 IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej 27,00
24.39 IgE sp. E5 łupież psa 27,00
Alergeny- trawy i zboża
24.40 IgE sp. G3 – kupkówka pospolita 27,00
24.41 IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa 27,00
24.42 IgE sp. G6 – tymotka łąkowa 27,00
24.43 IgE sp. G12 – żyto (pyłki) 27,00
Alegreny-drzewa
24.44 IgE sp. T3 – brzoza 27,00
24.45 IgE sp. T4 – leszczyna 27,00
24.46 IgE sp. T2 – olcha 27,00
24.47 IgE sp. T14 – topola 27,00
24.48 IgE sp. T12 – wierzba 27,00
Alergeny- chwasty
24.49 IgE sp. W9 – babka lancetowata 27,00
24.50 IgE sp. W6 – bylica pospolita 27,00
24.51 IgE sp. W10 – komosa biała 27,00
Alergeny – pleśnie
24.52 IgE sp. M6 – Alternaria tenuis 27,00
24.53 IgE sp. M3 – Aspergillus fumigatus 27,00
24.54 IgE sp. M5 – Candida albicans 27,00
24.55 IgE sp. M2 – Cladosporium herbarum 27,00
24.56 IgE sp. M4 – Mucor racemosus 27,00
24.57 IgE sp. M1 – Penicillium notatum 27,00
Alergeny- mleczne
24.58 IgE sp. F1 – białko jajka 27,00
24.59 IgE sp. F245 – jajko całe 27,00
24.60 IgE sp. F75 – żółtko jajka 27,00
24.61 IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina 27,00
24.62 IgE sp. F77 – beta laktoglobulina 27,00
24.63 IgE sp. F78 – kazeina 27,00
24.64 IgE sp. F2 – mleko krowie 27,00
24.65 IgE sp. F81 – ser cheddar 27,00
24.66 IgE sp. F 360 jogurt 27,00
Alergeny- mączne
24.67 IgE sp. F79 – gluten (gliadyna) 27,00
24.68 IgE sp. F11 – gryka 27,00
24.69 IgE sp. F6 – jęczmień 27,00
24.70 IgE sp. F8 – kukurydza 27,00
24.71 IgE sp. F7 – owies 27,00
24.72 IgE sp. F4 – pszenica 27,00
24.73 IgE sp. F9 – ryż 27,00
24.74 IgE sp. F14 – soja 27,00
24.75 IgE sp. F5 – żyto 27,00
Alergeny- mięsa i ryb
24.76 IgE sp. F88 – baranina 27,00
24.77 IgE sp. F284 – indyk 27,00
24.78 IgE sp. F83 – kurczak 27,00
24.79 IgE sp. F26 – wieprzowina 27,00
24.80 IgE sp. F27 – wołowina 27,00
24.81 IgE sp. F3 – dorsz 27,00
24.82 IgE sp. F40 – tuńczyk 27,00
24.83 IgE sp. F 24 – krewetka 27,00
Alergeny – warzywa
24.84 IgE sp. F15 – fasola 27,00
24.85 IgE sp. F12 – groch 27,00
24.86 IgE sp. F31 – marchew 27,00
24.87 IgE sp. F244 – ogórek 27,00
24.88 IgE sp. F86 – pietruszka 27,00
24.89 IgE sp. F25 – pomidor 27,00
24.90 IgE sp. F85 – seler 27,00
24.91 IgE sp. F35 – ziemniak 27,00
24.92 IgE sp. F48 – cebula 27,00
Alergeny- owoce
24.93 IgE sp. F92 – banan 27,00
24.94 IgE sp. F94 – gruszka 27,00
24.95 IgE sp. F49 – jabłko 27,00
24.96 IgE sp. F84 – kiwi 27,00
24.97 IgE sp. F33 – pomarańcza 27,00
24.98 IgE sp. F44 – truskawka 27,00
24.99 IgE sp. F 237 – morela 27,00
24.100 IgE sp. F 259 – winogrona 27,00
Alergeny- przyprawy, używki, orzechy
24.101 IgE sp. F105 – czekolada 27,00
24.102 IgE sp. F93 – kakao 27,00
24.103 IgE sp. F221 – kawa 27,00
24.104 IgE sp. F403 – drożdże browarnicze 27,00
24.105 IgE sp. F89 – musztarda 27,00
24.106 IgE sp. F277 – koperek 27,00
24.107 IgE sp. F280 – pieprz czarny 27,00
24.108 IgE sp. F17 – orzech leszczyny 27,00
24.109 IgE sp. F256 – orzech włoski 27,00
24.110 IgE sp. F13 – orzech ziemny 27,00
24.111 IgE sp. F 20 – migdały 27,00
Alegreny-owady
24.112 IgE sp. I3 – jad osy 27,00
24.113 IgE sp. I1 – jad pszczoły 27,00
24.114 IgE sp. I5 – jad szerszenia europejskiego 27,00
24.115 IgE sp. I71 – jad komara 27,00
24.116 IgE sp. I73 – Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa) 27,00
Alergeny -inne
24.117 IgE sp. O1 – bawełna 27,00
24.118 IgE sp. K20 – wełna 27,00
24.119 IgE sp. K82 – latex 27,00
24.120 IgE sp. K74 – jedwab 27,00
24.121 IgE sp. K80 – formaldehyd 27,00
24.122 IgE sp. C204 – amoxycylina 27,00
24.123 IgE sp. P1 – glista ludzka 27,00
25 POZOSTAŁE BADANIA
25.1 FibroTest Badania* 130,00
25.2 FibroTest Raport 310,00
25.3 FibroMax Badania* 150,00
25.4 Koenzym Q10 102,00
* – specjalna procedura pobrania materiału
V BADANIA SEROLOGICZNE
1. Kontrola antygenów ABO i Rh-D 11,50
2. Oznaczenie grupy krwi układu ABO, Rh, przeglądowe badanie alloprzeciwciał 32,00
3. Przeglądowe badanie alloprzeciwciał 28,00
4. Oznaczenie grupy krwi układu ABO i czynnika Rh u noworodka 13,00
5. BTA metodą próbkową 6,00
6. BTA mikrometodą 8,00
7. Próba zgodności:
a) zakres badań przed przetoczeniem 40,00
b) próba zgodności z każdą jednostką krwi 14,00
8. Przygotowanie krwi do transfuzji dla noworodka bez próby zgodności 15,00
9. Grupa krwi układu ABO, Rh i BTA u noworodka łącznie z poszukiwaniem przeciwciał pochodzących od matki 27,00
10. Kwalifikacja do podania immunoglobuliny 2-krotne 32,00
11. Oznaczenie i wpis grupy krwi na kartę „KREWKARTĘ” 76,00
12. Wpis grupy krwi na „KREWKARTĘ” w przypadku posiadania wyników z 2 oznaczeń 20,00
13. Oznaczenie i wpis grupy krwi na kartę „KREWKARTĘ” w przypadku posiadania wyniku z 1 oznaczenia grupy krwi 46,00
14. Odpis wyniku grupy krwi 6,00
15. Rozmrażanie 1 j. osocza świeżo mrożonego 15,00
VI BADANIA BAKTERIOLOGICZNE
1. Posiew -wymazu (z gardła, nosa, ucha, rany, pochwy, plwociny, ropnia, ze zmian skórnych, z odbytu) 42,00
2. Wymaz z worka spojówkowego 40,00
3. Posiew krwi 39,40
4. Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego 59,10
5. Posiew moczu 25,00
6. Badanie kału w kierunku E.coli enteropatogenne – test lateksowy 29,00
7. Antygeny Rotawirusa/Adenowirusa w kale – test bezpośredni 28,00
8. Wykrywanie antygenów Streptococcus pyogenes (GAS) w wymazach z gardła – test bezpośredni 35,00
9. Wykrywanie antygenów: Neisseria meningitidis gr.A,B,C, Haemophilus influenzae B, Streptococcus pneumoniae w PMR – test bezpośrdni 78,80
10. Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigiella 30,00
11. Posiew pokarmu kobiecego 42,00
12. Badanie w kierunku drożdżaków – identyfikacja, antybiogram 42,00
13. Ocena stopnia czystości – kontrola środowiska 23,60
14. Badanie sporali A i S (kontrola sprzętu do sterylizacji) 24,60
15. Antygen Norowirusa w kale – test bezpośredni 50,00
16. Wykrywanie antygenów Streptoccocus agalactiae (GBS) w wymazach z pochwy i odbytu – test bezpośredni 25,00
17. Badanie w kierunku Clostridium difficile (toxyna A i B) w kale – test 45,00
18. Wykrywanie antygenu wirusa oddechowego RSV w próbkach z popłuczyn z nosa i wymazów z nosogardzieli u noworodków i dzieci < 5 roku życia -test bezpośredni 35,00
19. Wykrywanie antygenu Helicobacter pylori w kale 28,00
20. Wykrywanie antygenu Campylobacter jejuni i Coli w kale 36,00
21. Wykrywanie przeciwciał przeciw Chlamydia trachomatis w próbkach moczu i wymazów z szyjki macicy u kobiet oraz cewki moczowej mężczyzn 25,00
22. Wykrywanie antygenu grupy A i B w wymazach z nosogardła 37,00
23. Wykrywanie Legionella pneumophila w moczu 45,00
24. Wykrywanie antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu 45,00
VII BADANIA RENTGENOWSKIE
1. KLATKA PIERSIOWA
1.1 Klatka piersiowa PA 35,00
1.2 Klatka piersiowa boczne 35,00
1.3 Klatka piersiowa z barytem PA 40,00
1.4 Klatka piersiowa z barytem bok 40,00
1.5 Klatka piersiowa celowane na szczyty 30,00
1.6 Żebra 35,00
1.7 Mostek 30,00
1.8 Łopatka 30,00
1.9 Klatka piersiowa PA dzieci do lat 6 30,00
1.10 Klatka piersiowa boczne dzieci do lat 6 30,00
1.11 Klatka piersiowa z barytem dzieci do lat 6 AP lub bok 35,00
2. CZASZKA
2.1 Czaszka AP lub boczne 35,00
2.2 Podstawa czaszki 35,00
2.3 Twarzoczaszka lub Orley 35,00
2.4 Siodełko tureckie 30,00
2.5 Oczodoły lub boczne 30,00
2.6 Zatoki 30,00
2.7 Żuchwa AP lub skos żuchwy 30,00
2.8 Staw skroniowo-żuchwowy 30,00
2.9 Łuk jarzmowy 30,00
2.10 Kość nosowa 30,00
2.11 Kanał nerwu wzrokowego 30,00
2.12 Ślinianka (nosogardło) (III migdał) 30,00
2.13 Ząb 15,00
2.14 Uszy (1 ułożenie) 30,00
2.15 Uszy transorbitalne 30,00
3. KRĘGOSŁUPY
3.1 Kręgosłup szyjny AP 30,00
3.2 Kręgosłup szyjny boczne 30,00
3.3 Kręgosłup szyjny skos 30,00
3.4 Kręgosłup szyjny czynnościowe – 2x 60,00
3.5 Celowane na ząb obrotnika 30,00
3.6 Kręgosłup piersiowy AP 30,00
3.7 Kręgosłup piersiowy boczne 30,00
3.8 Kręgosłup lędźwiowy AP 35,00
3.9 Kręgosłup lędźwiowy boczne 35,00
3.10 Kręgosłup lędźwiowy AP celowane na L5-S1 30,00
3.11 Kręgosłup lędźwiowy boczne celowane na L5-S1 30,00
3.12 Kręgosłup lędźwiowy 1 skos 35,00
3.13 Kręgosłup TH – LS (AP do lat 14 skolioza) 30,00
3.14 Kręgosłup TH – LS (bok do skoliozy) 30,00
3.15 Miednica (stawy biodrowe u dorosłych) 35,00
3.16 Stawy biodrowe u dzieci do lat 14 30,00
3.17 Stawy biodrowe u niemowląt 30,00
3.18 Stawy krzyżowo-biodrowe 30,00
3.19 Kość krzyżowa AP 30,00
3.20 Kość ogonowa AP lub bok 30,00
3.21 Miednica mała 30,00
4. KOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ
4.1 Obojczyk 30,00
4.2 Staw barkowy AP lub bok 30,00
4.3 Osiowe stawu barkowego 30,00
4.4 Kość ramienna 1 projekcja 30,00
4.5 Staw łokciowy AP+bok 30,00
4.6 Staw łokciowy porównawcze 30,00
4.7 Staw łokciowy skosy 30,00
4.8 Przedramię AP+bok 30,00
4.9 Nadgarstek AP+bok 30,00
4.10 Nadgarstek 4 rzuty 30,00
4.11 Ręce AP 30,00
4.12 Ręka po urazie 2 rzuty 30,00
4.13 Palec 2 rzuty 30,00
5. KOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ
5.1 Staw biodrowy 30,00
5.2 Kość udowa AP lub bok 35,00
5.3 Kolano (2 płaszczyzny) 60,00
5.4 Porównawcze obu kolan 30,00
5.5 Zdjęcie osiowe rzepki 30,00
5.6 Kość podudzia 2 rzuty 60,00
5.7 Staw skokowy (po urazie) 30,00
5.8 Stawy skokowe (porównawcze) 30,00
5.9 Stopa urazowa 30,00
5.10 Stopy (porównawcze) 30,00
5.11 Kość piętowa boczne 30,00
5.12 Osiowe pięty 30,00
5.13 Kość piętowa boczne i osiowe 60,00
6. BADANIA KONTRASTOWE
6.1 Przełyk 70,00
6.2 Żołądek i dwunastnica 100,00
6.3 Jelito grube wlew 120,00
6.4 Jama brzuszna 35,00
6.5 Pasaż 100,00
6.6 Cholangiografia przez dren Kehra 60,00
6.7 Urografia ambulatoryjna 120,00
6.8 Urografia oddziałowa 100,00
6.9 Urografia (dodatkowe zdjęcie) 35,00
6.10 Cystografia 100,00
7. BADANIA RÓŻNE
7.1 Skopia 30,00
7.2 Tomografia (1 zdjęcie) 35,00
7.3 HSG 70,00
7.4 Wiek szkieletowy dziecka 30,00
7.5 Zdjęcie przyłóżkowe – dodatkowo 10,00
8. OPŁATY ZA WYDANIE WYNIKU BADANIA RTG NA ŻYCZENIE PACJENTA
8,1 Opłata za wydanie wyniku badania RTG na nośniku elektronicznym 5,00
(płyta CD)
8,2 Opłata za wydanie wyniku badania RTG na kliszy o wym. 20 x 30 cm. 15,00
8,3 Opłata za wydanie wyniku badania RTG na kliszy o wym. 35 x 43 cm. 20,00
VIII. Badania USG, EKG, ECHO, Gastroskopia i inne
1. BADANIA ENDOSKOPOWE
1.1 Gastroskopia diagnostyczna 150,00
1.2 Gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu urazowego (diagnostyka helicobacter pylorii) 175,00
1.3 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją (uwzględnione badania hist.-pat.) 180,00
1.4 Kolonoskopia diagnostyczna 300,00
1.5 Kolonoskopia diagnostyczna z pobraniem biopsji (uwzg.bad.hist.-pat.) 330,00
1.6 Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem polipektomii prostej (liczba polipów 1 – 3 i średnica każdego nie większa niż 20 mm) (uwzględnione badanie hist.-pat.) 300,00+ 60,00                                                                                                                                                                                                             za 1 polip
1.7 Kolonoskopia lub sigmoidoskopia z zabiegiem usunięcia zmian uwzględniającym polipektomię złożoną                                                                                                                                                   (liczba polipów powyżej 3 lub średnica jednego większa niż 20 mm)                                                                                                                                                                         lub mukosektomię (uwzględnione badanie hist.-pat.) 300,00+ 60,00                                                                                                                                                                                                                            za 1 polip
1.8 Fiberosigmoidoskopia 200,00
2. BADANIA USG
2.1 USG – jamy brzusznej 70,00
2.2 USG – tarczycy 70,00
2.3 USG – szyi 70,00
2.4 USG – sutków 70,00
2.5 USG – przezciemiączkowe 70,00
2.6 USG – transvaginalne 70,00
2.7 USG – jąder 70,00
2.8 USG – ciąży 70,00
2.9 USG – tkanek miękkich 70,00
2.10 USG – stawu kolanowego 90,00
2.11 USG – stawów biodrowych 90,00
2.12 USG – stawu barkowego 90,00
2.13 USG – stawu skokowego 90,00
2.14 USG – stawu nadgarstka 90,00
2.15 USG – stawu łokciowego 90,00
2.16 USG – jamy opłucnej 70,00
2.17 USG Doppler naczynia kk dolne 100,00
2.18 USG Doppler naczynia szyjne 100,00
3. BADANIA EKG
3.1 EKG (bez opisu) 15,00
3.2 EKG (z opisem) 25,00
3.3 EKG dziecięce 35,00
4. ECHO + doppler 100,00
5. EKG – test wysiłkowy 100,00
6. EKG – Holter 100,00
7. RR – Holter 100,00
8. Cytologia 20,00
9. Badanie audiometryczne słuchu 25,00
10 KTG 12,00
11 Gazometria (w tym HbCO, wapń zjonizowany) 30,00
12 Spirometria 22,00
IX. ZABIEGI REHABILITACYJNE I FIZJOTERAPEUTYCZNE
1. FIZYKOTERAPIA
1.1 Galwanizacja 5,00
1.2 Jontoforeza 7,00
1.3 Elektrostymulacja punktowa 10,00
1.4 Elektrostymulacja prosta 5,00
1.5 Tonoliza 5,00
1.6 Prądy DIADYNAMICZNE 5,00
1.7 Prądy TENZ, KOTZA 5,00
1.8 Ultradźwięki miejscowe 8,00
1.9 Terapuls 15,00
1.10 Magnetronic 5,00
1.11 Sollux 5,00
1.12 Interdyn 5,00
1.13 Laser 8,00
1.14 Krioterapia 10,00
1.15 Wirówka kkd 25,00
1.16 Wirówka kkg 20,00
2. KINEZYTERAPIA
2.1 Ćwiczenia indywidualne (bierne, czynno-bierne, wspomagane, 50,00
inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty, mobilizacje, ćwiczenia wg metod
neurofizjologicznych PNF – trwające nie mniej niż 30 min.)
2.2 Ćwiczenia czynne w odciążeniu, w odciążeniu z oporem, 10,00
czynne wolne, czynne z oporem
2.3 Ćwiczenia izometryczne, czynne, pionizacja i redukcja chodu – 30,00
trwające min. 15 min.
2.4 Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne 20,00
2.5 Mobilizacje i manipulacje 40,00
2.6 Wyciągi 10,00
3. MASAŻ
3.1 Masaż suchy 30,00
3.2 Masaż limfatyczny 30,00
X. POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY
1. Zespół wyjazdowy specjalistyczny (z lekarzem) opłata ryczałtowa 200 zł. oraz 2,50 zł./km. + 120 zł./godz.
2. Zespół wyjazdowy podstawowy (bez lekarza)  opłata ryczałtowa 200 zł. oraz 2,50 zł./km. + 80 zł./godz.
3. Transport sanitarny (wskazania lekarskie do transportu) opłata ryczałtowa 150 zł. oraz 2,50 zł./km. + 60 zł./godz.
4. Transport sanitarny opłata ryczałtowa 50 zł. (czas trwania transportu do 30 min., na terenie Wyszkowa)
5. Przewóz osób odpłatny (stawka VAT 8%) bez zlecenia lekarza (tzw.taxi) opłata ryczałtowa 150 zł. oraz 2,50 zł./km. + 60 zł./godz.
6. Patrol medyczny – 100 zł./godz.
7 Wynajem ambulansu bez zespołu medycznego opłata ryczałtowa 150 zł. oraz 2,50 zł./km. + 30 zł./godz.
XI. LECZNICTWO SZPITALNE
1. Oddział Chorób Wewnętrznych ** 220,00
2. Oddział Chirurgiczny Ogólny ** 210,00
3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii ** 3915,00
4. Oddział Pediatryczny ** 290,00
5. Koszt doby hotelowej na Oddziale Pediatrycznym 10,00
6. Oddział Położniczy ** 284,00
7. Oddział Ginekologiczny ** 409,00
8. Patologia ciąży ** 409,00
9. Oddział Neonatologiczny ** 290,00
10. Koszt doby hotelowej na Oddziale Neonatologicznym 10,00
11. Książeczka zdrowia dziecka (duplikat) Oddział Neonatologiczny 10,00
12 Oddział Kardiologiczny ** 239,00
13 Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ** 233,00
14 Porada ambulatoryjna NPL * 50,00
15 Szpitalny Oddział Ratunkowy:
porada * 50,00
hospitalizacja 274,00
* cena porady nie zawiera badań diagnostycznych, zabiegów i kosztów transportu
** cenę osobodnia należy powiększyć o ilość punktów
wynikających z wykonanych procedur medycznych
XII. USŁUGI
1. Iniekcje: podskórne, śródskórne, domięśniowe * 10,00
2. Iniekcje dożylne * 15,00
3. Wlewy dożylne * 25,00
4. Pomiar RR, tętna, temperatury 8,00
5. Pomiar glukozy we krwi (glukometr) 7,00
6. Założenie szwów 25,00
7. Zmiana drobnych opatrunków i kompresów, toaleta rany 20,00
8. Zmiana opatrunków rozległych i oparzeniowych, toaleta rany 30,00
9. Założenie longety gipsowej 40,00
10. Zakładanie cewnika, zgłębnika, płukanie pęcherza 40,00
* cena usług pielęgniarskich nie zawiera ceny podawanego leku
XIII. PORADNIA MEDYCYNY PRACY
1. Porada profilaktyczna – badanie pracownicze wstępne 57,80
2. Porada profilaktyczna – badanie pracownicze okresowe 57,80
3. Porada profilaktyczna – badanie pracownicze kontrolne 57,80
4. Konsultacja lekarza specjalisty do badań profilaktycznych 57,80
5. Aktualizacja pracowniczej książeczki zdrowia przy badaniu profilaktycznym 17,80
6. Badanie lekarskie do aktualizacji pracowniczej książeczki zdrowia 47,60
7. Zaświadczenie lekarskie, orzeczenie – badanie profilaktyczne pracownika 17,80
8. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami i kierowcy 200,00
9. Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem, kierowcy oraz osoby wykonującej pracę na stanowisku kierowcy 150,00
10. Badanie psychologiczne kierowcy, kierującego samochodem służbowym  kategorii B – badanie w ramach profilaktycznych badań lekarskich, z wyjątkiem osoby posiadającej prawo jazdy, u której w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (art. 82 ust 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami) 95,00
11. Badanie psychologiczne operatora 75,00
12. Badanie psychologiczne osoby wykonującej prace na wysokości 85,00
13. Badanie na olśnienie zmierzchowe 15,00
14. Palestezjometria 66,00
15. Próba oziębieniowa (z termometrią skórną i próbą uciskową) 55,00
XIV. OPŁATY PARKINGOWE
1. * 3 zł. za 1 godz.
* 2 zł. za każdą następną rozpoczętą godz.
2. Opłata parkingowa całodobowa dla pacjentów:
* 20 zł. za 1 dobę
* 15 zł. za każdą następną rozpoczętą dobę
XV. USŁUGI KOMERCYJNE
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
1. Porada lekarska specjalistyczna 100,00
PORADNIA UROLOGICZNA
1. Konsultacja urologiczna 110,00
XVI. ZNIŻKI
1. 20% zniżka dotycząca badań wykonywanych w laboratorium analitycznym na rzecz pacjentów Poradni Urologicznej i Poradni Endokrynologicznej
2. 50% zniżka dla pracowników zatrudnionych w SPZZOZ w Wyszkowie na badania wykonywane w pracowniach diagnostycznych (bez względu na formę zatrudnienia)
3. 50% zniżka na badania dignostyczne oraz konsultacje lekarskie na potrzeby Poradni Medycyny Pracy dla pracowników zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych (kontrakty)
4. 50% zniżka na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane komercyjnie przez pracowników SPZZOZ w Wyszkowie bez względu na formę zatrudnienia

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta
Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Możliwość kontaktu:
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
800 – 190 – 590
( z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarka 46
01-174 Warszawa
Sekretariat:
tel. (22) 532-82-50
fax. (22) 532-82-30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
 • Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Piątek- w godzinach od 9.00 do 15.00

Co ze sobą zabrać?

Co ze sobą zabrać?

Do pobytu w Szpitalu należy przygotować się zabierając ze sobą:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość (paszport, prawo, jazdy, legitymacja szkolna – w przypadku dzieci do 18 roku życia)

Rzeczy osobiste:

 • koszula/piżama,
 • szlafrok,
 • obuwie domowe,
 • klapki pod prysznic,
 • przybory toaletowe,
 • ręczniki,
 • wszystkie inne przedmioty niezbędne podczas pobytu w szpitalu.

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 1. Pacjent korzystający z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych winien posiadać aktualne prawo do takich świadczeń potwierdzone za pomocą elektronicznego systemu e-WUŚ, na podstawie dokumentów tożsamości:
  1. dowód osobisty
  2. paszport
  3. prawo jazdy.

Jeżeli pacjentem jest:

  1. dziecko do 18 roku życia – dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest legitymacja szkolna, lub inny dokument – jak przy osobie dorosłej
  2. dziecko do 6 roku życia – dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka: paszport, dowód biometryczny, a w przypadku ich braku ustne lub pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka.
 1. Jeżeli system e-WUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń, pacjent może je potwierdzić poprzez okazanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 2. Weryfikacji w systemie e-WUŚ nie wymagają pacjenci korzystający ze świadczeń na podstawie tzw. przepisów o koordynacji. Tacy pacjenci winni okazać się jednym z niżej wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:
 1. EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 2. certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ,
 3. poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. formularz E112/S2/S3,
 5. formularz E123/DA1.

Rejestracja telefoniczna do Poradni Specjalistycznych

Rejestracji do poradni specjalistycznych w SPZZOZ w Wyszkowie można dokonać telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:
Telefon do centrali:
(29) 743 76 00 wew. 419

 

Telefon do rejestracji do przychodni przyszpitalnej:
(29) 743-76-58
(29) 743-79-04
735-966-437

Wskazówki i porady dotyczące ciąży i porodu

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Poród Ciąża

Szanowny Pacjencie!

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest:
Pani Anna Błażejczak-Jarosińska
W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
telefonicznie:
(od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00) pod numer telefonu: +48 505 221 882
e-mailowo:
pod adresem: serwis@szpitalwyszkow.pl
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w SPZZOZ w Wyszkowie.
Udostępniamy dane osobowe:
Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej.

Dane będą przechowywane:
Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług i wynikający z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Pacjencie masz prawo:
do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRAWO DO WYROBÓW MEDYCZNYCH

 • Inwalidom wojennym i wojskowym,
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • osobom represjonowanym

przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 • Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
 • świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

przysługuje prawo do wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają prawo:

 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (za okazaniem stosownej legitymacji).

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

W/w osoby winny być przyjęte w dniu zgłoszenia z zastrzeżeniem, że gdy nie jest to możliwe, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Świadczenia wykonywane na rzecz w/w osób zgłaszających się do Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji Nr 1 (ul. KEN 1) i Nr 2 (ul. 1 Maja 9b) są udzielane poza kolejnością wynikającą z prowadzenia listy oczekujących, jednak data rozpoczęcia cyklu może być wyznaczona w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

POSŁUGA DUSZPASTERSKA
W SPZZOZ W WYSZKOWIE

Parafia rzymskokatolicka
św. Wojciecha w Wyszkowie
07-200 Wyszków, ul. Tadeusza Kościuszki 19
Tel. 29 742 32 62 (kancelaria)

Kaplica Szpitalna
07-200 Wyszków, ul KEN 1
Jerzy Brzeziński – Kapelan Szpitalny
Tel. 882 550 800

Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka
na Woli w Warszawie
01-126 Warszawa, ul. Wolska 138/140
Tel. 22 836 68 16
Fax 22 836 88 16
e-mail: parafia@prawoslawie.pl

Parafia grekokatolicka
Parafia Konkatedralna Ukraińskiego Kościoła Katolickiego
obrządku bizantyjskiego pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
i św. Jozafata biskupa i męczennika
w Warszawie
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 16
Tel. 22 831 17 18
e-mail: bazylianiewa@wp.pl

Kościół Anglikański w Polsce
00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 12 m.3
Tel. 880 580 628

Gmina Wyznaniowa Żydowska
w Warszawie
00-105 Warszawa, ul. Twarda 6
Tel. 22 620 43 24
e-mail: warszawa@jewish.org.pl