Strefa Pacjenta

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do szpitala dokonywane jest w trzech miejscach:

 • Izbie Przyjęć zlokalizowanej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • Izbie Przyjęć zlokalizowanej w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym,
 • Izbie Przyjęć zlokalizowanej w Oddziale Pediatrycznym.

W momencie przyjęcia do Szpitala pacjent zobowiązany jest przedstawić:

 • skierowanie, wystawione przez lekarza, lekarza dentystę lub felczera (każdego, niezależnie od tego czy udziela on świadczeń w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej czy też włącznie w gabinecie komercyjnym), jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne,
 • posiadaną dokumentację medyczną i wyniki badań/ konsultacji zleconych przez lekarza kierującego;
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość (paszport, prawo, jazdy, legitymacja szkolna – w przypadku dzieci do 18 roku życia).

W stanach nagłych skierowanie nie jest wymagane.
Po przyjęciu w Izbie Przyjęć, pacjent zostaje przekazany do oddziału, w którym będzie hospitalizowany, zgodnie ze skierowaniem.
Odzież osobista pacjentów przechowywana jest w magazynie odzieży. Za pieniądze i inne przedmioty wartościowe Szpital nie odpowiada (można je złożyć w depozycie i odebrać za pokwitowaniem w dniu wypisu ze szpitala).

Odwiedziny w szpitalu

Odwiedziny w SPZZOZ w Wyszkowie odbywają się we wszystkie dni tygodnia.
Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe. Ułatwia to lepsze i szybsze zakończenie czynności medycznych.

Warunki lokalowe nie pozwalają na to, by do Chorego przebywającego w oddziale wchodziło jednorazowo więcej osób. W związku z tym ograniczamy liczbę odwiedzających do kilku osób. Odwiedzających, którzy mają infekcję lub inne problemy zdrowotne /biegunka, zmiany skórne, podwyższona temperatura, itp./, bardzo prosimy o wstrzymanie się od odwiedzin. Spowodować one mogą zagrożenie epidemiologiczne dla wszystkich leczonych w oddziale.

Do pielęgniarek kierować należy wszelkie spostrzeżenia, niepokoje i pytania dotyczące wykonywanych zabiegów higienicznych, żywieniowych itp.
Przed wejściem na oddział prosimy o pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni.

UWAGA

 • informacji o stanie zdrowia udziela ordynator oddziału i lekarz prowadzący
 • nie udzielamy telefonicznej informacji o  stanie zdrowia pacjenta

Prosimy o wskazanie bliskiej osoby,  upoważnionej do wglądu do dokumentacji medycznej i uzyskiwania informacji o stanie zdrowia.

Po przyjęciu w Izbie Przyjęć, pacjent zostaje przekazany do oddziału, w którym będzie hospitalizowany, zgodnie ze skierowaniem.

Odzież osobista pacjentów przechowywana jest w magazynie odzieży. Za pieniądze i inne przedmioty wartościowe Szpital nie odpowiada (można je złożyć w depozycie i odebrać za pokwitowaniem w dniu wypisu ze szpitala).

Żywienie

Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważnym elementem procesu zdrowienia, dlatego u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca odpowiednią dietę, stosowną do wieku i stanu zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że jej przestrzeganie w warunkach szpitalnych nie jest rzeczą łatwą. W związku z ogólnym złym samopoczucie psychofizycznym spowodowanym chorobą, odmiennymi nawykami związanymi z kulturą spożywania posiłków, niemożnością jedzenia „tego na co ma się ochotę”, i wieloma innymi przyczynami pacjenci często korzystają z posiłków domowych. Przynoszenie posiłków domowych nie jest zakazane. Jednak ich wprowadzanie do diety szpitalnej może stać się przyczyną wielu nieprzyjemnych następstw. Dlatego w tej sprawie prosimy o skonsultowanie się z pielęgniarką dyżurną.

Pacjenci przebywający w oddziałach szpitalnych otrzymują średnio 3 posiłki dziennie. Przez całą dobę maja możliwość korzystania z kawy, herbaty, mleka czy kompotu.

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Pacjentom, którzy z różnych względów wymagają pomocy w spożywaniu posiłków asystują pielęgniarki. Udział w karmieniu mogą brać również bliscy chorego.

Wypis pacjenta

O wypisie do domu Pacjent i/lub Jego bliscy informowani są podczas wizyty porannej w dzień wyjścia.

W dniu wypisu sekretarka medyczna oddziału prosi pacjenta o przedstawienie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego leczenia. Po wykonaniu niezbędnych czynności administracyjnych sekretarka zwraca Pacjentowi jego dokumenty oraz wydaje kartę informacyjną wypisu ze szpitala wraz z receptami.

Pacjenci wypisywani są z oddziału z reguły w godzinach przedpołudniowych.

Tłumacz języka migowanego

W SPZZOZ w Wyszkowie istnieje możliwość skorzystania z pomocy certyfikowanych tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo-Migowego (SJM) za pomocą aplikacji internetowej w godz. 8.00-17.00. Oznakowane stanowisko do obsługi osób niesłyszących i słabo słyszących znajduje się w Rejestracji SOR i Izby Przyjęć.
Osoby odwiedzające stronę internetową SPZZOZ w Wyszkowie mogą również połączyć się z tłumaczem on-line bez wychodzenia z domu: Tłumacz Online
W przypadku potrzeby wezwania tłumacza języka migowego i skorzystania z jego usług w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie w trybie planowym należy złożyć odpowiedni wniosek, dostępny tutaj lub w Rejestracji SOR i Izby Przyjęć.

Wniosek należy złożyć co najmniej 4 dni robocze przed planowaną datą realizacji świadczenia
a) drogą mailową: kancelaria@szpitalwyszkow.pl
b) osobiście w Kancelarii
c) faksem na nr 29 743 76 05.

Osoba do kontaktu:

Starszy referent ds. administracji, pani Ewelina Pawłowska, tel. 29 743 79 10, e mail: ewelinaw@szpitalwyszkow.pl.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)

Zgłoszenie PDF

Skierowanie

1. Przyjęcie na leczenie szpitalne odbywa się na podstawie wymaganego skierowania lekarza, lekarza dentysty felczera (każdego, niezależnie od tego czy udziela on świadczeń w ramach systemu publicznej opieki zdrowotnej czy też wyłącznie w gabinecie komercyjnym), jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.
2. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, wykonywanie badań diagnostycznych, zabiegów rehabilitacji leczniczej oraz transportu sanitarnego odbywa się na podstawie wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza i lekarza dentysty będącego świadczeniodawcą, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz lekarza i lekarza dentysty, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej).
3. Skierowania wystawione przez lekarzy wykonujących zawód w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej traktuje się jako skierowania w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli spełniają określone w niej wymagania. Do skierowania wystawionego w języku obcym dołącza się jego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
4.  Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń:
– ginekologa i położnika,
– dentysty,
– wenerologa,
– onkologa,
– psychiatry,
– dla osób chorych na gruźlicę,
– dla osób zakażonych wirusem HIV,
– dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych,
– dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia oraz dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia (osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną) – w zakresie leczenia uzależnień,
– dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
– dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
– dla osób do 18 roku życia, posiadających zaświadczenie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
– dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej

Opłata za przechowywanie zwłok

Opłata za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny pobierana od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, wynosi 50zł brutto za każdą rozpoczętą dobę po upływie 72 godzin od daty przyjęcia zwłok.

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta
Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Możliwość kontaktu:
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
800 – 190 – 590
( z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarka 46
01-174 Warszawa
Sekretariat:
tel. (22) 532-82-50
fax. (22) 532-82-30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
 • Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Piątek- w godzinach od 9.00 do 15.00

Co ze sobą zabrać?

Co ze sobą zabrać?

Do pobytu w Szpitalu należy przygotować się zabierając ze sobą:
– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość (paszport, prawo, jazdy, legitymacja szkolna – w przypadku dzieci do 18 roku życia)

Rzeczy osobiste:

 • koszula/piżama,
 • szlafrok,
 • obuwie domowe,
 • klapki pod prysznic,
 • przybory toaletowe,
 • ręczniki,
 • wszystkie inne przedmioty niezbędne podczas pobytu w szpitalu.

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 1. Pacjent korzystający z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych winien posiadać aktualne prawo do takich świadczeń potwierdzone za pomocą elektronicznego systemu e-WUŚ, na podstawie dokumentów tożsamości:
  1. dowód osobisty
  2. paszport
  3. prawo jazdy.

Jeżeli pacjentem jest:

  1. dziecko do 18 roku życia – dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest legitymacja szkolna, lub inny dokument – jak przy osobie dorosłej
  2. dziecko do 6 roku życia – dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka: paszport, dowód biometryczny, a w przypadku ich braku ustne lub pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka.
 1. Jeżeli system e-WUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń, pacjent może je potwierdzić poprzez okazanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 2. Weryfikacji w systemie e-WUŚ nie wymagają pacjenci korzystający ze świadczeń na podstawie tzw. przepisów o koordynacji. Tacy pacjenci winni okazać się jednym z niżej wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:
 1. EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 2. certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ,
 3. poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. formularz E112/S2/S3,
 5. formularz E123/DA1.

Rejestracja telefoniczna do Poradni Specjalistycznych

Rejestracji do poradni specjalistycznych w SPZZOZ w Wyszkowie można dokonać telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:
Telefon do centrali:
(29) 743 76 00 wew. 419

 

Telefon do rejestracji do przychodni przyszpitalnej:
(29) 743-76-58
(29) 743-79-04
735-966-437

Szanowny Pacjencie!

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest:
Pani Anna Błażejczak-Jarosińska
W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
telefonicznie:
(od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00) pod numer telefonu: +48 505 221 882
e-mailowo:
pod adresem: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, anna.blazejczak.jarosinska@gmail.com

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w SPZZOZ w Wyszkowie.
Udostępniamy dane osobowe:
Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej.

Dane będą przechowywane:
Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług i wynikający z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Pacjencie masz prawo:
do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRAWO DO WYROBÓW MEDYCZNYCH

 • Inwalidom wojennym i wojskowym,
 • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • osobom represjonowanym

przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 • Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
 • świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

przysługuje prawo do wyrobów medycznych na zlecenie osoby uprawnionej do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają prawo:

 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (za okazaniem stosownej legitymacji).

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

W/w osoby winny być przyjęte w dniu zgłoszenia z zastrzeżeniem, że gdy nie jest to możliwe, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Świadczenia wykonywane na rzecz w/w osób zgłaszających się do Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji Nr 1 (ul. KEN 1) i Nr 2 (ul. 1 Maja 9b) są udzielane poza kolejnością wynikającą z prowadzenia listy oczekujących, jednak data rozpoczęcia cyklu może być wyznaczona w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Prawa pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta – Iwona Gutowska
Budynek Administracyjno – Diagnostyczny, pokój nr 6
tel. (29) 743 76 45
Przyjmuje: Poniedziałek, Środa i Piątek w godzinach od 08:00 do 12:00

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej.

Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem.

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

 • Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących – w sytuacji ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych.
 • Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii.

W razie wątpliwości pacjent ma prawo żądać, by lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Żądanie oraz ewentualną odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia

Prawo wyboru:

Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma prawo wyboru:

 • w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki i położnej;
 • w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – lekarza specjalisty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny;
 • w ramach leczenia stomatologicznego – lekarza dentysty spośród wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ;
 • w ramach leczenia szpitalnego – dowolnego szpitala, posiadającego umowę  NFZ, na terenie całej Polski.

Prawo do informacji:

 • Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach, dlatego każda placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązana umieścić stosowną informację na temat praw pacjenta.
 • Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.
 • Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego. Ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie przez niego w pełni zrozumiała.
 • Pacjent ma prawo do informacji o  swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.
 • Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji.

Powinien jednak dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej. W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.

Pacjent do ukończenia 16. roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza informacji w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia.

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych:

 • Pacjent ma prawo do poufności – zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych, a w szczególności o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach.

Bez zgody pacjenta (lub zgody osoby sprawującej opiekę prawną nad pacjentem) nie wolno informować nikogo o jego stanie zdrowia. Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane.
Prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta.

Prawo do wyrażenia zgody:

 • Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Jeżeli pacjent:

 • nie ukończył 18 lat,
 • jest całkowicie ubezwłasnowolniony,
 • niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy a w przypadku jego braku – opiekun faktyczny.

Pacjent:

 • który ukończył 16 lat,
 • ubezwłasnowolniony,
 • chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.

Zgoda lub odmowa powinna zostać poprzedzona przedstawieniem pacjentowi wyczerpującej informacji na temat planowanego, bądź już udzielanego świadczenia.

W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta:

 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności – osoba udzielająca świadczeń ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.
 • Pacjent ma prawo do godnego umierania.
 • Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi.
Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.
Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej:

 • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych

Więcej w zakładce ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ: https://www.szpitalwyszkow.pl/strefa-pacjenta/#1556266235611-20-9

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie:

 • Pacjent przebywający w placówce leczniczej przeznaczonej dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu) ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty przechowywania ponosi podmiot wykonujący działalność leczniczą, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza:

 • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.

Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:

 • Pacjent przebywający w placówce leczniczej, przeznaczonej dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych (np. w szpitalu), ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, ale też ma prawo do odmowy takiego kontaktu.
 • Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. opieka sprawowana nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu).

Jeżeli świadczeniodawca ponosi koszty realizacji powyższych praw, może obciążyć nimi pacjenta.

Wysokość opłaty rekompensującej wspomniane koszty ustala kierownik placówki, a informację o jej wysokości oraz sposobie jej ustalenia udostępnia się w miejscu, gdzie udzielane są świadczenia.

Prawo do opieki duszpasterskiej:

 • Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej.
 • W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

Więcej w Zakładce „Opieka duszpasterska” – https://www.szpitalwyszkow.pl/strefa-pacjenta/#1542972795008-19-4

Skargi pacjentów:

W centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia funkcjonują komórki do spraw skarg i wniosków, w których pacjent może złożyć skargę związaną z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.

Uwaga! Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i  nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona.

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może także złożyć skargę do:

 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby,
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NIPiP.

Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.
Przestrzeganie i poszanowanie praw pacjenta jest jednym z podstawowych obowiązków świadczeniodawcy.

Ustawy:

1) Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm. – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – pobierz
2) Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm. – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – pobierz
3) Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm. – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – pobierz

POSŁUGA DUSZPASTERSKA
W SPZZOZ W WYSZKOWIE

Parafia rzymskokatolicka
św. Wojciecha w Wyszkowie
07-200 Wyszków, ul. Tadeusza Kościuszki 19
Tel. 29 742 32 62 (kancelaria)

Kaplica Szpitalna
07-200 Wyszków, ul KEN 1
Jerzy Brzeziński – Kapelan Szpitalny
Tel. 882 550 800

Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka
na Woli w Warszawie
01-126 Warszawa, ul. Wolska 138/140
Tel. 22 836 68 16
Fax 22 836 88 16
e-mail: parafia@prawoslawie.pl

Parafia grekokatolicka
Parafia Konkatedralna Ukraińskiego Kościoła Katolickiego
obrządku bizantyjskiego pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
i św. Jozafata biskupa i męczennika
w Warszawie
00-246 Warszawa, ul. Miodowa 16
Tel. 22 831 17 18
e-mail: bazylianiewa@wp.pl

Kościół Anglikański w Polsce
00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 12 m.3
Tel. 880 580 628

Gmina Wyznaniowa Żydowska
w Warszawie
00-105 Warszawa, ul. Twarda 6
Tel. 22 620 43 24
e-mail: warszawa@jewish.org.pl

Dokumentacja medyczna jest udostępniana zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta:
 • rodzicowi do chwili ukończenia przez dziecko 18. roku życia – za okazaniem dokumentu tożsamości rodzica,
 • opiekunowi ustanowionemu przez sąd – za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym) oraz dowodu tożsamości opiekuna prawnego,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta:

 • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia
 • osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym
 • osobie bliskiej (chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia)
 • spadkobiercy w związku z toczącym się postępowaniem przed wojewódzką komisją orzekania o zdarzeniach medycznych

Pacjent ma prawo upoważnić więcej niż jedną osobę.

Pacjent/przedstawiciel ustawowy/osoba bliska ma prawo wyrazić sprzeciw wobec możliwości uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej po śmierci.

Sprzeciw pacjenta_przedstawiciela ustawowego

Sprzeciw osoby bliskiej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana również uprawnionym organom i podmiotom.

Dokumentacja jest udostępniana:

 • do wglądu, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć, w obecności osoby upoważnionej do udostępniania dokumentacji medycznej;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • na informatycznym nośniku danych – w przypadku wyników badań obrazowych w postaci elektronicznej.

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Rekomendowane formularze wniosków o udostępnianie dokumentacji medycznej są dostępne w:

 • Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej
 • Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej
 • Poradni ginekologiczno-położniczej
 • Poradni diabetologicznej
 • Poradni pulmonologicznej
 • Poradni zdrowia psychicznego
 • Poradni leczenia uzależnień
 • Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być również złożony za pomocą poczty elektronicznej; wypełniony formularz należy przesłać na adres: kancelaria@szpitalwyszkow.pl.

W przypadku wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej składanych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki mailowej, udostępnienie dokumentacji medycznej jest możliwe pod warunkiem osobistego odbioru po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W razie pytań prosimy o kontakt z Sekcją Dokumentacji i Statystyki Medycznej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.35, tel. 29 743 76 59, e-mail:  statystyka@szpitalwyszkow.pl.