SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków dn. 21/03/2017 r.

DEZ/Z/341/ZP- 8/2017

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa myjni ultradźwiękowej z pulsacyjnym płukaniem kanałów wewnętrznych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:  
  1. a) oferty nr 1 złożonej przez: MEDIM Sp. z o.o. Puławska 45b,05-500 Piaseczno:
  • cena brutto wynosi: 39.673,27 zł; termin dostawy i instalacji urządzenia 5 tygodni.
  UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.   Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 27/03/2017 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. MEDIM Sp. z o.o. ul. Puławska 45b,05-500 Piaseczno:
  • cena brutto wynosi: 39.673,27 zł - kryterium cena 60 pkt; termin dostawy i instalacji urządzenia 5 tygodni - kryterium dostawy 40 pkt. RAZEM: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie   Wyszków, dnia 20/03/2017 r. DEZ/Z/3410/40/2017/ASH ZP- 8/2017   INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest Dostawa myjni ultradźwiękowej z pulsacyjnym płukaniem kanałów wewnętrznych do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 8/2017;   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), informuje, że:
  1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto w wysokości 39.800 zł.
  2. W wyznaczonym terminie składania ofert- do godz. 10:00 dnia 20/03/2017 roku wpłynęła następująca oferta:
1)      oferta nr 1 złożona przez: MEDIM Sp. z o.o. ul. Puławska 45b, 05-500 Piaseczno: cena brutto wynosi: 39.673,27 zł; termin dostawy i instalacji urządzenia 5 tygodni.
  1. Płatność ratalna- będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na numer rachunku wskazany na fakturze wg następującego harmonogramu:
I rata – 30 % ceny brutto – 30 dni po dostawie II rata – 20 % ceny brutto – 60 dni po dostawie III rata – 15 % ceny brutto – 90 dni po dostawie IV rata – 10 % ceny brutto – 120 dni po dostawie V rata – 10 % ceny brutto – 150 dni po dostawie VI rata – 5 % ceny brutto – 180 dni po dostawie VII rata – 5 % ceny brutto – 210 dni po dostawie VIII rata – 5 % ceny brutto – 240 dni po dostawie Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych Zmiana terminu składania ofert Materiały do pobrania Wyszków, dnia  14/03/2017

DEZ/P/341/ZP- 8/2017

 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa myjni ultradźwiękowej z pulsacyjnym płukaniem kanałów wewnętrznych do SPZZOZ w Wyszkowie.   W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:   Materiały do pobrania 08.03.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: DOSTAWA MYJNI ULTRADŹWIĘKOWEJ Z PULSACYJNYM PŁUKANIEM KANAŁÓW WEWNĘTRZNYCH DO SPZZOZ W WYSZKOWIE Ogłoszenie nr 39010 - 2017 z dnia 2017-03-08 r. Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania