SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 14.04.2017 r. DEZ/P/341/ZP-26/2016   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E- USŁUGI W SPZZOZ W WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP/26/2016, dalej jako “Postępowanie”. INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie – działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, informuje, iż po wykonaniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 marca 2017 r., sygn. akt KIO 339/17, dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę: Atende Medica Sp. z o.o. Al. Wilanowska 313 02-665 Warszawa Wykonawca Atende Medica Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w Postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ. W konsekwencji oferta ww. Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą w Postępowaniu.  Ocena ofert w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ:
  Punktacja
Lp. Nazwa (firma Wykonawcy) oraz adres Wykonawcy Cena Szczegółowa koncepcja wdrażania, obsługi oraz wsparcia powdrożeniowego zintegrowanego systemu informatycznego ZSI Łączna liczba punktów
1. Atende Medica Sp. z o.o. Al. Wilanowska 313 02-665 Warszawa   56,48 38,67 95,15
2. Comarch Healthcare S.A. Al. Jana Pawła II 39 A 31-864 Kraków   60,00 32,33 92,33
  Informacje o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z Postępowania oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Żaden Wykonawca nie został wykluczony z Postępowania. Żadna oferta nie została odrzucona.  Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie terminu, o którym mowa w przepisie art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. 10 dni od dnia przekazania niniejszej informacji. Materiały do pobrania Wyszków, dnia 30.03.2017 r. DEZ/P/3410/53/2017/TG ZP- 26/2016 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E- USŁUGI W SPZZOZ W WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP/26/2016, dalej jako “Postępowanie”.   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Z DNIA 10.02.2017 r. W wykonaniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 marca 2017 r. (sygn. akt KIO 339/17) - Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie – niniejszym informuje, iż unieważnienia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 10 lutego 2017 r. dokonaną w przedmiotowym Postępowaniu. O dalszych czynnościach w Postępowaniu Zamawiający poinformuje Wykonawców niezwłocznie.   z     poważaniem Dyrektor Spzzoz w Wyszkowie Cecylia Domżała Wyszków, dnia 13.02.2017 r. DEZ/P/341/ZP-26/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E- USŁUGI W SPZZOZ W WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP/26/2016, dalej jako “Postępowanie”. SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie –niniejszym informuje, iż w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10 lutego 2017 r. omyłkowo wskazano nieprawidłową liczbę punktów przyznaną ofercie wykonawcy AtendeMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w kryterium „Cena”(zamiast 55,79 pkt powinno być 56,48 pkt), co miało wpływ na łączną punktację. Poniżej Zamawiający przedstawia prawidłową punktację przyznaną ofertom złożonym w Postępowaniu: Materiały do pobrania: Sprostowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej Wyszków, dnia 10.02.2017 r. DEZ/P/341/ZP-26/2016   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E- USŁUGI W SPZZOZ W WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP-26/2016, dalej jako “Postępowanie”.   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ   Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie - niniejszym, na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę: AtendeMedica Sp. z o.o. Al. Wilanowska 313 02-665 Warszawa Wykonawca AtendeMedica Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w Postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w SIWZ. W konsekwencji oferta ww. Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą w Postępowaniu. DO POBRANIA   Wyszków, dnia 20/12/2016 r. DEZ/Z/3410/164/2016/ASH ZP- 26/2016 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP-26/2016,  opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  2016/S 190-341788  z  dnia  01.10.2016 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia brutto 3 499 026,59 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy).
 2. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 20/12/2016 roku wpłynęły następujące oferty:
  1. oferta nr 1 złożona przez: ATENTE MEDICA Sp. z o.o.,                  Al. Wilanowska 313, 02-665 Warszawa:                                      cena brutto 3 627 602,19 zł; termin wykonania 31/08/2017 rok (informacja uzyskana z oferty bez szczegółowej analizy Koncepcji).
  2. oferta nr 2 złożona przez: COMARCH HEALTHCARE SA,         Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków:                                       cena brutto 3 415 000 zł; termin wykonania 11/2017 rok (informacja uzyskana z oferty bez szczegółowej analizy Koncepcji).
Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa w terminie 3 dni, tj. do dnia 23/12/2016 roku Wykonawców, którzy złożyli oferty do przekazania zamawiającemu, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634). Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych Materiał do pobrania - Informacja z otwarcia ofert Wyszków, dnia 12 grudnia 2016 r. DEZ/Z/3410/158/2016/ASH ZP- 26/2016 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016 , dalej jako „Postępowanie”. W związku z odpowiedziami na pytania udzielonymi w dniu dzisiejszym, Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (SPZZOZ w Wyszkowie), działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, niniejszym informuje, iż dokonuje modyfikacji postanowień SIWZ w następującym zakresie:
 1. Zmianie ulega postanowienie zawarte w Rozdziale IV pkt. 4.3.2. SIWZ. Obecna jego treść:
„Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: OFERTA W PRZETARGU PN. „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016.  Nie otwierać przed dniem: 16.12.2016 r., godz. 10:30” zostaje zmieniona w następujący sposób: „Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: OFERTA W PRZETARGU PN. „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016.  Nie otwierać przed dniem: 20.12.2016 r., godz. 10:30”
 1. Zmianie ulega postanowienie zawarte w Rozdziale V pkt. 5.1. SIWZ. Obecna jego treść:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 16.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1,  07-200  Wyszków,  Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.” zostaje zmieniona w następujący sposób: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 20.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1,  07-200  Wyszków,  Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.” Powyższe zmiany skutkują także zmianą ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE. Przedmiotowa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Materiał do pobrania - E-usługi - ogłoszenie o zmianie terminu Materiał do pobrania - E-usługi - ogłoszenie Materiał do pobrania - E-usługi - Zmiana terminu Wyszków, dnia 12 grudnia 2016 r. DEZ/Z/3410/156/2016/ASH ZP- 26/2016 Do Wykonawców ODPOWIEDZI  NA   PYTANIA – WYJAŚNIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP-26/2016, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  2016/S 190-341788  z  dnia  01.10.2016 r. W związku z uwzględnieniem przez Zamawiającego zarzutów zawartych w odwołaniu wniesionym w dniu 01.12.2016 r. przez wykonawcę Comarch Helatcare S.A. z siedzibą w Krakowie, Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania, wymienione w uzasadnieniu odwołania. ODPOWIEDZI  NA   PYTANIA – WYJAŚNIENIA - do pobrania SIEĆ - Załącznik do odpowiedzi - do pobrania Wyszków, dnia 9 grudnia 2016 r. DEZ/Z/3410/154/2016/MJ ZP- 26/2016  Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016 , dalej jako „Postępowanie”. Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (SPZZOZ w Wyszkowie), działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, niniejszym informuje, iż dokonuje modyfikacji postanowień SIWZ w następującym zakresie:
 1. Zmianie ulega postanowienie zawarte w Rozdziale IV pkt. 4.3.2. SIWZ. Obecna jego treść:
„Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: OFERTA W PRZETARGU PN. „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016. Nie otwierać przed dniem: 12.12.2016 r., godz. 10:30” zostaje zmieniona w następujący sposób: „Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: OFERTA W PRZETARGU PN. „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016. Nie otwierać przed dniem: 16.12.2016 r., godz. 10:30”
 1. Zmianie ulega postanowienie zawarte w Rozdziale V pkt. 5.1. SIWZ. Obecna jego treść:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 12.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1,  07-200  Wyszków,  Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.” zostaje zmieniona w następujący sposób: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 16.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1,  07-200  Wyszków,  Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.” Powyższe zmiany skutkują także zmianą ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE. Przedmiotowa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Materiał do pobrania - E-usługi - ogłoszenie Materiał do pobrania - E-usługi - Zmiana terminu Wyszków, dnia 07 grudnia 2016 r. DEZ/Z/3410/148/2016/TG Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016 , dalej jako „Postępowanie”. Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (SPZZOZ w Wyszkowie), działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, niniejszym informuje, iż dokonuje modyfikacji postanowień SIWZ w następującym zakresie:
 1. Zmianie ulega postanowienie zawarte w Rozdziale IV pkt. 4.3.2. SIWZ. Obecna jego treść:
„Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: OFERTA W PRZETARGU PN. „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016.  Nie otwierać przed dniem: 07.12.2016 r., godz. 10:30” zostaje zmieniona w następujący sposób: „Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: OFERTA W PRZETARGU PN. „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016.  Nie otwierać przed dniem: 12.12.2016 r., godz. 10:30”
 1. Zmianie ulega postanowienie zawarte w Rozdziale V pkt. 5.1. SIWZ. Obecna jego treść:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 07.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1,  07-200  Wyszków,  Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.” zostaje zmieniona w następujący sposób: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 12.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1,  07-200  Wyszków,  Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.” Powyższe zmiany skutkują także zmianą ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE. Przedmiotowa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Materiał do pobrania - E-usługi - ogłoszenie Materiał do pobrania - E-usługi - Zmiana terminu Wyszków, dnia 05 grudnia 2016 r. DEZ/Z/3410/144/2016/TG ZP- 26/2016 Do Wykonawców INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016,  opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2016/S 190-341788 z dnia 01.10.2016 r.  Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (SPZZOZ w Wyszkowie), działając na podstawie przepisu art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp” niniejszym informuje o złożeniu w dniu 01.12.2016 r. przez spółkę Comarch Healthcare S.A., Al. Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków odwołania w przedmiotowym postępowaniu. Kopia odwołania stanowi załącznik do niniejszego pisma. Jednocześnie, na podstawie przepisu art. 185 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 185 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Informacja o odwołaniu - do pobrania Odwołanie wykonawcy Comarch Healthcare S.A - do pobrania Wyszków, dnia 02 grudnia 2016 r. DEZ/Z/3410/143/2016/TG Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016 , dalej jako „Postępowanie”. Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (SPZZOZ w Wyszkowie), działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, niniejszym informuje, iż dokonuje modyfikacji postanowień SIWZ w następującym zakresie:
 1. Zmianie ulega postanowienie zawarte w Rozdziale IV pkt. 4.3.2. SIWZ. Obecna jego treść:
„Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: OFERTA W PRZETARGU PN. „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016. Nie otwierać przed dniem: 02.12.2016 r., godz. 10:30” zostaje zmieniona w następujący sposób: „Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: OFERTA W PRZETARGU PN. „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016. Nie otwierać przed dniem: 07.12.2016 r., godz. 10:30”  
 1. Zmianie ulega postanowienie zawarte w Rozdziale V pkt. 5.1. SIWZ. Obecna jego treść:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 02.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1,  07-200  Wyszków,  Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.” zostaje zmieniona w następujący sposób: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 07.12.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1,  07-200  Wyszków,  Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.” Powyższe zmiany skutkują także zmianą ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE. Przedmiotowa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Materiał do pobrania - E-usługi - ogłoszenie Materiał do pobrania - E-usługi - Zmiana terminu Wyszków, dnia 24 listopada 2016r DEZ/Z/3410/138/2016/TG ZP- 26/2016                                                        DO  WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI  NA   PYTANIA – WYJAŚNIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP-26/2016,  opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  2016/S 190-341788  z  dnia  01.10.2016 r.   W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na dzień 02.12.2016 r.   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z przepisem art.  38  ust.  2 i 4 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na złożone zapytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ w niżej wskazanym zakresie: MATERIAŁY DO POBRANIA MATERIAŁ DO POBRANIA-OGŁOSZENIE Wyszków, dnia 23.11.2016 r. DEZ/Z/3410/127/2016/TG Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016 , dalej jako „Postępowanie”. Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (SPZZOZ w Wyszkowie), działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, niniejszym informuje, iż dokonuje modyfikacji postanowień SIWZ w następującym zakresie:
 1. Zmianie ulega postanowienie zawarte w Rozdziale IV pkt. 4.3.2. SIWZ. Obecna jego treść:
„Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: OFERTA W PRZETARGU PN. „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016.  Nie otwierać przed dniem: 24.11.2016 r., godz. 10:30” zostaje zmieniona w następujący sposób: „Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: OFERTA W PRZETARGU PN. „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016.  Nie otwierać przed dniem: 25.11.2016 r., godz. 10:30”
 1. Zmianie ulega postanowienie zawarte w Rozdziale V pkt. 5.1. SIWZ. Obecna jego treść:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 24.11.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1,  07-200  Wyszków,  Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.” zostaje zmieniona w następujący sposób: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 25.11.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1,  07-200  Wyszków,  Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.” Powyższe zmiany skutkują także zmianą ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE. Przedmiotowa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Materiał do pobrania - E-usługi - ogłoszenie Materiał do pobrania - E-usługi - Zmiana terminu Materiał do pobrania - E-usługi Dz.U.U.E. - zmiana terminu Wyszków, dnia 04.11.2016 r. DEZ/Z/3410/133/2016/TG Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016,  opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2016/S 190-341788 z dnia 01.10.2016 r. Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (SPZZOZ w Wyszkowie), działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, niniejszym informuje, iż dokonuje modyfikacji postanowień SIWZ w następującym zakresie:
 1. Zmianie ulega postanowienie zawarte w Rozdziale IV pkt. 4.3.2. SIWZ. Obecna jego treść:
„Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: OFERTA W PRZETARGU PN. „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016. Nie otwierać przed dniem: 14.11.2016 r., godz. 10:30” zostaje zmieniona w następujący sposób: „Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić: nazwę, adres, telefon wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz oznaczenie postępowania: OFERTA W PRZETARGU PN. „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016. Nie otwierać przed dniem: 24.11.2016 r., godz. 10:30”  
 1. Zmianie ulega postanowienie zawarte w Rozdziale V pkt. 5.1. SIWZ. Obecna jego treść:
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 14.11.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1,  07-200  Wyszków,  Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.” zostaje zmieniona w następujący sposób: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 24.11.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1,  07-200  Wyszków,  Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.” Powyższe zmiany skutkują także zmianą ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE. Przedmiotowa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiał do pobrania - E-usługi zmiana terminu Materiał do pobrania - E-usługi Dz.U.U.E. - zmiana terminu Materiał do pobrania - E-usługi Dz.U.U.E. - Zmiana terminu Wyszków, dnia 12.10.2016 r. DEZ/Z/3410/123/2016/TG Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „E - USŁUGI  W  SPZZOZ  W  WYSZKOWIE”, znak sprawy: DEZ/P/341/ZP- 26/2016,  opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2016/S 190-341788 z dnia 01.10.2016 r. Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie (SPZZOZ w Wyszkowie), działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), niniejszym informuje, iż dodaje do Rozdziału I SIWZ punkt 1.3.13. o następującym brzmieniu: "Zamawiający, dla każdego z Wykonawców, przewiduje możliwość wizji lokalnej w SPZZOZ w Wyszkowie, ul. KEN 1; w dniach 17 do 20.10.2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:00. po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby i uzgodnieniu terminu z przedstawicielem SPZZOZ w Wyszkowie Panem Wojciechem Rozwadowskim - telefon nr 692 511 994 i e-mail: woj.roz@op.pl" Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania 03.10.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Polska-Wyszków: Urządzenia komputerowe 2016/S 190-341788 z dnia 2016-10-03 Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej   Materiały do pobrania  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 28/03/2017 r.  DEZ/Z/341/ZP- 5/2017   INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 1, 11, 16, 20, 22, 26   W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej lub równej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 5/2017 Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 1, 11, 16, 20, 22, 26, przy czym:  
 1. a) unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 11, 16, 22, 26.
Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.1) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne:  W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta na pakiet nr 11, 16, 22, 26.  
 1. b) unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 20.
Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.4) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne:  W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 20 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w zakresie pakietu nr 20.  
 1. c) unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 1.
Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.7) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne:  Postępowanie w zakresie pakietu nr 1 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą bowiem Zamawiający w piśmie z dnia 28/02/2017 roku na jedno i to samo pytanie udzielił dwóch wykluczających się odpowiedzi na pytania. W związku z powyższym nie można dokonać porównania ofert.   W pozostałym zakresie- postępowanie w toku. Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 17/03/2017 r. DEZ/Z/3410/39/2017/ASH ZP- 5/2017   INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 5/2017;   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia brutto 1.209.625,92 zł, w tym:
Pakiet nr 1 wartość brutto  55.566,00 zł
Pakiet nr 2 wartość brutto 21.384,00 zł
Pakiet nr 3 wartość brutto 7.553,52 zł
Anulowano wartość brutto           -
Pakiet nr 5 wartość brutto 23.544,00 zł
Pakiet nr 6 wartość brutto 4.536,00 zł
Pakiet nr 7 wartość brutto 8.964,00 zł
Pakiet nr 8 wartość brutto 42.876,00 zł
Pakiet nr 9 wartość brutto 38.772,00 zł
Pakiet nr 10 wartość brutto 1.998,00 zł
Pakiet nr 11 wartość brutto 3.780,00 zł
Pakiet nr 12 wartość brutto 9.504,00 zł
Pakiet nr 13 wartość brutto 69.120,00 zł
Pakiet nr 14 wartość brutto 5.886,00 zł
Pakiet nr 15 wartość brutto 93.420,00 zł
Pakiet nr 16 wartość brutto 72.808,20 zł
Pakiet nr 17 wartość brutto 56.343,60 zł
Pakiet nr 18 wartość brutto 18.424,80 zł
Pakiet nr 19 wartość brutto 104.220,00 zł
Pakiet nr 20 wartość brutto 50.976,00 zł
Pakiet nr 21 wartość brutto 3.510,00 zł
Pakiet nr 22 wartość brutto 10.152,00 zł
Pakiet nr 23 wartość brutto 22.140,00 zł
Pakiet nr 24 wartość brutto 214.380,00 zł
Pakiet nr 25 wartość brutto 22.572,00 zł
Pakiet nr.26 wartość brutto 6.588,00 zł
Pakiet nr 27 wartość brutto 5.670,00 zł
Pakiet nr 28 wartość brutto 1.049,76 zł
Pakiet nr 29 wartość brutto 122,04 zł
Pakiet nr 30 wartość brutto 27.486,00 zł
Pakiet nr 31 wartość brutto 1.803,60 zł
Pakiet nr 32 wartość brutto 11.680,20 zł
Pakiet nr 33 wartość brutto 44.431,20 zł
Pakiet nr 34 wartość brutto 51.131,52 zł
Pakiet  nr 35 wartość brutto 6.146,28 zł
Pakiet nr 36 wartość brutto 12.960,00 zł
Pakiet nr 37 wartość brutto 34.927,20 zł
Pakiet nr 38 wartość brutto 43.200,00 zł
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 17/03/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)        oferta nr 1 złożona przez: SARSTEDT Sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice:
 • Pakiet nr 19: cena brutto wynosi: 99.979,92 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
2)        oferta nr 2 złożona przez: COVIMED Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa:
 • Pakiet nr 21: cena brutto wynosi: 3.382,50 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
3)        oferta nr 3 złożona przez: POLMIL Sp. z o.o. SKA ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 55.522,66 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
4)        oferta nr 4 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o. ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko- Biała:
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 160,07 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 5.676,48 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
5)        oferta nr 5 złożona przez: MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:
 • Pakiet nr 5: cena brutto wynosi: 19.319,04 zł; termin dostawy towaru 2 dni;
6)        oferta nr 6 złożona przez: KONSORCJUM FIRM: CitoNet- Warszawa Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 20/26,87-100 Toruń- Lider konsorcjum  oraz TZMO S.A. ul. ul. Żółkiewskiego 20/26,87-100 Toruń- Członek konsorcjum:
 • Pakiet nr 37: cena brutto wynosi: 36.288 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
7)        oferta nr 7 złożona przez: PROMED SA ul. Działkowa 56, 02- 234 Warszawa:
 • Pakiet nr 17: cena brutto wynosi: 55.782 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
8)        oferta nr 8 złożona przez: SORIMEX Sp. z o.o. Sp.K. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń:
 • Pakiet nr 12: cena brutto wynosi: 8.636 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
9)        oferta nr 9 złożona przez: J. Chodacki, A. Misztal, MEDICA Sp.j. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin:
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 9.338,76 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 33: cena brutto wynosi: 41.472 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 34: cena brutto wynosi: 43.934,40 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 5.248,80 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
10)    oferta nr 10 złożona przez: Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95- 200 Pabianice:
 • Pakiet nr 18: cena brutto wynosi: 16.527,78 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 38: cena brutto wynosi: 30.844,80 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
1)        oferta nr 8 złożona przez: BERYL MED. Ltd 1st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP,UK adres do korespondencji w Polsce: ul. Sadowa 14,05-410 Józefów:
 • Pakiet nr 13: cena brutto wynosi: 47.498,40 zł; termin dostawy towaru 1 dzień;
 • Pakiet nr 21: cena brutto wynosi: 3.628,80 zł; termin dostawy towaru 1 dzień;
2)        oferta nr 12 złożona przez: ABENA Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów:
 • Pakiet nr 27: cena brutto wynosi: 5.265 zł; termin dostawy towaru 2 dni;
3)        oferta nr 13 złożona przez: WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy:
 • Pakiet nr 23: cena brutto wynosi: 21.384 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
4)        oferta nr 14 złożona przez: Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa:
 • Pakiet nr 36: cena brutto wynosi: 11.988 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
5)        oferta nr  15 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 65.861,07 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 21.333,24 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 6.229,71 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 9.909,87 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 10: cena brutto wynosi: 416,46 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 14: cena brutto wynosi: 6.372 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 28: cena brutto wynosi: 676,50 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 31: cena brutto wynosi: 360,61 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 33: cena brutto wynosi: 37.885,32 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 34: cena brutto wynosi: 48.697,20 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 5.541,48 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 37: cena brutto wynosi: 31.752 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
6)        oferta nr  16 złożona przez: NEOMED Polska Sp. z o.o. Sp.k. Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 57.870,18 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 7.171,20 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 6: cena brutto wynosi: 4.436,64 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 12: cena brutto wynosi: 9.279,90 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 14: cena brutto wynosi: 5.305,50 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 18: cena brutto wynosi: 19.245,60 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 20: cena brutto wynosi: 55.649,73 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 24: cena brutto wynosi: 213.966,36 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 27: cena brutto wynosi: 5.054,40 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 28: cena brutto wynosi: 1.026 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 29: cena brutto wynosi: 120,96 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 32: cena brutto wynosi: 11.124 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 38: cena brutto wynosi: 60.804 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
7)        oferta nr  17 złożona przez: Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. ul. Przyrodników 1c, 80-298 Gdańsk:
 • Pakiet nr 5: cena brutto wynosi: 19.182,96 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
8)        oferta nr  18 złożona przez: MAQUET Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa:
 • Pakiet nr 25: cena brutto wynosi: 21.924 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
9)        oferta nr  19 złożona przez: BALTON Sp. z o.o. ul. Nowy Śiwat 7/14, 00-496 Warszawa:
 • Pakiet nr 8: cena brutto wynosi: 41.623,20 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 9: cena brutto wynosi: 37.665 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 15: cena brutto wynosi: 90.666 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
10)    oferta nr  20 złożona przez: Zarys international Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Pod Borem 18,41- 808 Zabrze:
 • Pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 20.076,12 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 6.963,57 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 8.856,98 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 18: cena brutto wynosi: 16.856,85 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 27: cena brutto wynosi: 4.769,28 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 29: cena brutto wynosi: 114,48 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 30: cena brutto wynosi: 6.230,76 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 31: cena brutto wynosi: 354,35 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 5.313,60 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 38: cena brutto wynosi: 36.579,60 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. Termin realizacji zamówienia 12 m- cy.
 2. Płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.
  Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634).   Agnieszka Ogonowka Z-ca Dyrektora ds.Ekonomiczno-Administracyjnych Do pobrania Wyszków, dnia 28/02/2017  r. DEZ/Z/341/ZP- 5/2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku  do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi do SIWZ - do pobrania Zmiana terminu składania ofert - do pobrania Załącznik nr 2 - Pakiety - do pobrania 31.01.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Polska-Wyszków: Materiały medyczne Ogłoszenie nr 2017/S 021-036061 z dnia 31.01.2017 r. Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 28/03/2017 r.  DEZ/Z/341/ZP- 5/2017   INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 1, 11, 16, 20, 22, 26   W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej lub równej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz.2164 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 5/2017 Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 1, 11, 16, 20, 22, 26, przy czym:  
 1. a) unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 11, 16, 22, 26.
Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.1) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne:  W niniejszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta na pakiet nr 11, 16, 22, 26.  
 1. b) unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 20.
Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.4) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne:  W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 20 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia w zakresie pakietu nr 20.  
 1. c) unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 1.
Uzasadnienie prawne: art. 93ust.1 pkt.7) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne:  Postępowanie w zakresie pakietu nr 1 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą bowiem Zamawiający w piśmie z dnia 28/02/2017 roku na jedno i to samo pytanie udzielił dwóch wykluczających się odpowiedzi na pytania. W związku z powyższym nie można dokonać porównania ofert.   W pozostałym zakresie- postępowanie w toku. Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 17/03/2017 r. DEZ/Z/3410/39/2017/ASH ZP- 5/2017   INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 5/2017;   Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art.  86   ust.  5.  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo   zamówień   publicznych   (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.), informuje, że:
 1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia brutto 1.209.625,92 zł, w tym:
Pakiet nr 1 wartość brutto  55.566,00 zł
Pakiet nr 2 wartość brutto 21.384,00 zł
Pakiet nr 3 wartość brutto 7.553,52 zł
Anulowano wartość brutto           -
Pakiet nr 5 wartość brutto 23.544,00 zł
Pakiet nr 6 wartość brutto 4.536,00 zł
Pakiet nr 7 wartość brutto 8.964,00 zł
Pakiet nr 8 wartość brutto 42.876,00 zł
Pakiet nr 9 wartość brutto 38.772,00 zł
Pakiet nr 10 wartość brutto 1.998,00 zł
Pakiet nr 11 wartość brutto 3.780,00 zł
Pakiet nr 12 wartość brutto 9.504,00 zł
Pakiet nr 13 wartość brutto 69.120,00 zł
Pakiet nr 14 wartość brutto 5.886,00 zł
Pakiet nr 15 wartość brutto 93.420,00 zł
Pakiet nr 16 wartość brutto 72.808,20 zł
Pakiet nr 17 wartość brutto 56.343,60 zł
Pakiet nr 18 wartość brutto 18.424,80 zł
Pakiet nr 19 wartość brutto 104.220,00 zł
Pakiet nr 20 wartość brutto 50.976,00 zł
Pakiet nr 21 wartość brutto 3.510,00 zł
Pakiet nr 22 wartość brutto 10.152,00 zł
Pakiet nr 23 wartość brutto 22.140,00 zł
Pakiet nr 24 wartość brutto 214.380,00 zł
Pakiet nr 25 wartość brutto 22.572,00 zł
Pakiet nr.26 wartość brutto 6.588,00 zł
Pakiet nr 27 wartość brutto 5.670,00 zł
Pakiet nr 28 wartość brutto 1.049,76 zł
Pakiet nr 29 wartość brutto 122,04 zł
Pakiet nr 30 wartość brutto 27.486,00 zł
Pakiet nr 31 wartość brutto 1.803,60 zł
Pakiet nr 32 wartość brutto 11.680,20 zł
Pakiet nr 33 wartość brutto 44.431,20 zł
Pakiet nr 34 wartość brutto 51.131,52 zł
Pakiet  nr 35 wartość brutto 6.146,28 zł
Pakiet nr 36 wartość brutto 12.960,00 zł
Pakiet nr 37 wartość brutto 34.927,20 zł
Pakiet nr 38 wartość brutto 43.200,00 zł
 1. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 17/03/2017 roku wpłynęły następujące oferty:
1)        oferta nr 1 złożona przez: SARSTEDT Sp. z o.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice:
 • Pakiet nr 19: cena brutto wynosi: 99.979,92 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
2)        oferta nr 2 złożona przez: COVIMED Sp. z o.o. ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa:
 • Pakiet nr 21: cena brutto wynosi: 3.382,50 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
3)        oferta nr 3 złożona przez: POLMIL Sp. z o.o. SKA ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 55.522,66 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
4)        oferta nr 4 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o. ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko- Biała:
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 160,07 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 5.676,48 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
5)        oferta nr 5 złożona przez: MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa:
 • Pakiet nr 5: cena brutto wynosi: 19.319,04 zł; termin dostawy towaru 2 dni;
6)        oferta nr 6 złożona przez: KONSORCJUM FIRM: CitoNet- Warszawa Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 20/26,87-100 Toruń- Lider konsorcjum  oraz TZMO S.A. ul. ul. Żółkiewskiego 20/26,87-100 Toruń- Członek konsorcjum:
 • Pakiet nr 37: cena brutto wynosi: 36.288 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
7)        oferta nr 7 złożona przez: PROMED SA ul. Działkowa 56, 02- 234 Warszawa:
 • Pakiet nr 17: cena brutto wynosi: 55.782 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
8)        oferta nr 8 złożona przez: SORIMEX Sp. z o.o. Sp.K. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń:
 • Pakiet nr 12: cena brutto wynosi: 8.636 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
9)        oferta nr 9 złożona przez: J. Chodacki, A. Misztal, MEDICA Sp.j. ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin:
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 9.338,76 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 33: cena brutto wynosi: 41.472 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 34: cena brutto wynosi: 43.934,40 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 5.248,80 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
10)    oferta nr 10 złożona przez: Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14, 95- 200 Pabianice:
 • Pakiet nr 18: cena brutto wynosi: 16.527,78 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 38: cena brutto wynosi: 30.844,80 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
1)        oferta nr 8 złożona przez: BERYL MED. Ltd 1st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP,UK adres do korespondencji w Polsce: ul. Sadowa 14,05-410 Józefów:
 • Pakiet nr 13: cena brutto wynosi: 47.498,40 zł; termin dostawy towaru 1 dzień;
 • Pakiet nr 21: cena brutto wynosi: 3.628,80 zł; termin dostawy towaru 1 dzień;
2)        oferta nr 12 złożona przez: ABENA Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów:
 • Pakiet nr 27: cena brutto wynosi: 5.265 zł; termin dostawy towaru 2 dni;
3)        oferta nr 13 złożona przez: WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy:
 • Pakiet nr 23: cena brutto wynosi: 21.384 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
4)        oferta nr 14 złożona przez: Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa:
 • Pakiet nr 36: cena brutto wynosi: 11.988 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
5)        oferta nr  15 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 65.861,07 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 21.333,24 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 6.229,71 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 9.909,87 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 10: cena brutto wynosi: 416,46 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 14: cena brutto wynosi: 6.372 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 28: cena brutto wynosi: 676,50 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 31: cena brutto wynosi: 360,61 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 33: cena brutto wynosi: 37.885,32 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 34: cena brutto wynosi: 48.697,20 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 5.541,48 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 37: cena brutto wynosi: 31.752 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
6)        oferta nr  16 złożona przez: NEOMED Polska Sp. z o.o. Sp.k. Szymanów 9e, 05-532 Góra Kalwaria:
 • Pakiet nr 1: cena brutto wynosi: 57.870,18 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 7.171,20 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 6: cena brutto wynosi: 4.436,64 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 12: cena brutto wynosi: 9.279,90 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 14: cena brutto wynosi: 5.305,50 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 18: cena brutto wynosi: 19.245,60 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 20: cena brutto wynosi: 55.649,73 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 24: cena brutto wynosi: 213.966,36 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 27: cena brutto wynosi: 5.054,40 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 28: cena brutto wynosi: 1.026 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 29: cena brutto wynosi: 120,96 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 32: cena brutto wynosi: 11.124 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 38: cena brutto wynosi: 60.804 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
7)        oferta nr  17 złożona przez: Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp.j. ul. Przyrodników 1c, 80-298 Gdańsk:
 • Pakiet nr 5: cena brutto wynosi: 19.182,96 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
8)        oferta nr  18 złożona przez: MAQUET Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa:
 • Pakiet nr 25: cena brutto wynosi: 21.924 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
9)        oferta nr  19 złożona przez: BALTON Sp. z o.o. ul. Nowy Śiwat 7/14, 00-496 Warszawa:
 • Pakiet nr 8: cena brutto wynosi: 41.623,20 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 9: cena brutto wynosi: 37.665 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 15: cena brutto wynosi: 90.666 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
10)    oferta nr  20 złożona przez: Zarys international Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Pod Borem 18,41- 808 Zabrze:
 • Pakiet nr 2: cena brutto wynosi: 20.076,12 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 3: cena brutto wynosi: 6.963,57 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 7: cena brutto wynosi: 8.856,98 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 18: cena brutto wynosi: 16.856,85 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 27: cena brutto wynosi: 4.769,28 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 29: cena brutto wynosi: 114,48 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 30: cena brutto wynosi: 6.230,76 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 31: cena brutto wynosi: 354,35 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 35: cena brutto wynosi: 5.313,60 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 • Pakiet nr 38: cena brutto wynosi: 36.579,60 zł; termin dostawy towaru 3 dni;
 1. Termin realizacji zamówienia 12 m- cy.
 2. Płatność faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury.
  Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz.184,1618 i 1634).   Agnieszka Ogonowka Z-ca Dyrektora ds.Ekonomiczno-Administracyjnych Do pobrania Wyszków, dnia 28/02/2017  r. DEZ/Z/341/ZP- 5/2017 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku  do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi do SIWZ - do pobrania Zmiana terminu składania ofert - do pobrania Załącznik nr 2 - Pakiety - do pobrania 31.01.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Polska-Wyszków: Materiały medyczne Ogłoszenie nr 2017/S 021-036061 z dnia 31.01.2017 r. Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej Materiały do pobrania